Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIÐI DANIÞMA KURULU BAÞKANI VE ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE ÝZMÝT'TE  21.02.2011-22:00
18 – 20 Þubat tarihleri arasýnda Ýzmit Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanýþma Derneði 20. Yýl Uluslararasý Rumeli – Balkan Sempozyumu düzenlemiþtir. Bu sempozyuma Batý Trakya'dan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Batý Trakya Türk Öðretmenler Birliði Baþkaný Sami Toraman davetli olarak katýlmýþlardýr.

Sempozyum, 18 Þubat 2011 Cuma günü saat 9:30'da Kocaeli Halk Eðitim Merkezi Salonunda Açýlýþ töreniyle baþladý. Açýlýþ konuþmalarý Ýzmit Rumeli Türkleri Derneði Baþkaný Sayýn Sinan Balkan'la baþlandý ve ardýndan Rumeli Balkan Federasyonu Genel Baþkaný Süheyl Çobanoðlu ile devam etti. Daha sonra protokol konuþmalarýna geçildi. Ýlk konuþmacý Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptý.

Sayýn Mete; Batý Trakya'da var olan Müftülük sorunu, kimliðimizi ifade edememe sorunu, vakýflar sorunu, eðitim sorunu üzerinde durdu. Özellikle Batý Trakya'da "Türküm" demenin suç olduðunu, yýllarca kültürel faaliyet gösterip sýrf isminde "Türk" kelimesi yer aldýðý için kapatýlan derneklerimizin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinden de bu konuda Yunanistan'ýn haksýz olduðu þeklinde karar çýktýðý halde hala bu derneklerimizin resmiyeti iade edilmemektedir. Konuþmasýnýn devamýnda þunlarý da ekledi: "Soruyorum kendi kendime; acaba zamanla Anavatan Türkiye'ye göç eden sizler mi yoksa çaþitli baskýlara maruz kalýp o Rumeli diyarýnda kalan bizler mi þanslýyýz? Umarým bu sempozyumda bu sorumun cevabýný alýrým. Batý Trakya'dan o Rumeli diyarýndan sizlere selam getirdim. Bu sempozyumun hayýrlý sonuçlar doðurmasýný Cenâb-ý Hak'tam niyâz ederim."

Daha sonra protokol konuþmalarýnda Kosova Milletvekili Müfera Þenik ile Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakaný Hadi Nezir yer aldý.

Ardýndan "Balkanlara Genel Bakýþ" baþlýklý panel düzenlendi. Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete yoðun programý nedeniyle bu panelin ardýndan sempozyuma devam edemeyeceðini belirterek ayrýlmýþlardýr.

MÜFTÜ AHMET METE'NÝN ÝZMÝT'TEKÝ DÝÐER TEMASLARI

Uluslararasý Rumeli – Balkan Sempozyumu nedeniye daha 17 Þubat Perþembe akþamýndan Ýzmit'e varan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Müftü Yardýmýsý Ahmet Hraloðlu ve Müftülük personeli Secdat Küçük, Ilýcalý'larý yoðun olarak yaþadýðý Hacý Hýzýr Mahallesi'ne gittiler. Burada Ilýcalý'larla hasret giderip daha sonra Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi Sayýn Sabri Mutlu'nun kendilerine tahsis ettiði Kocaeli Öðretmenler Evine istirahate geçtiler. 18 Þubat Cuma günü düzenlenen sempozyuma katýldýlar ve sabahki programý takip edip Cuma namazýný Ýzmit'in büyük camilerinden Fevziye'de kýldýlar. Öðlenden sonraki programa kendilerine; Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi Sayýn Sabri Mutlu ve iþadamý sayýn Hasan Ayaz eþlik ettiler. Ayarlanan program çerçevesinde Kocaeli Ýl Müftüsü Sayýn Mehmet Sönmezoðlu'yu ve Kocaeli Valisi Sayýn Ercan TOPACA'yý makamlarýnda ziyaret ettiler.

Her iki ziyarette de Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete Batý Trakya'da var olan sorunlar hakkýnda bilgi verdi. Bu ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ayrýca gerek Sayýn Müftümüzü gerekse Sayýn Valimizi en yakýn zamanda Batý Trakya'ya da beklediðini ifade etti.

BATI TRAKYALILARLA BULUÞMA

Batý Trakya'dan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, 18 Þubat 2011 Cuma günü saat 18:30'da Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi Baþkaný Sabri Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliðinde kararlaþtýrdýklarý "Batý Trakya'da Türk Olmak" konulu bir konferans verdi. Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi Konferans Salonunda gerçekleþtirilen konferansa Ýzmit'te yaþayan çok sayýda Batý Trakya'lý katýldý. Katýlýmcýlar arasýnda Ýþadamý Hasan Ayaz ile Ýzmit Belediyesi Eski Baþkaný Halil Yenice de vardý.

Müftümüz Sayýn Ahmet Mete içten duygu dolu ve sade ifadelerle Batý Trakya'nýn sorunlarýný ve son geliþmeleri anlattý. Ayrýca burada bulunan Batý Trakyalýlarla da hasret giderdi. Konferans sonunda Þube Baþkaný Sabri Mutlu Batý Trakya'dan katýlan heyete hatýra hediyeler takdim etti.


Bu duyuru 3931 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017