Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Azunlýk Basýnýna Özgürlük Kampanyasý  28.02.2011-12:15
Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn iki önemli basýn kuruluþunun GÜNDEM ve MÝLLET gazetelerinin karþý karþýya kaldýðý tazminat cezasý, basýn ilkelerine yönelik yapýlmýþ antidemokratik bir uygulamadýr.

Yapýlan bir haber neticesinde karþýlaþtýklarý bu kabul edilemez cezayý uygun bulmayýp, bu tür uygulamalar basýn özgürlüðüne vurulmuþ bir darbenin eseri olduðuna inanýyorum.

Türk Azýnlýðýmýzýn iki önemli gazetesi olan GÜNDEM ile MÝLLET'e öðretmen Hara Nikopulu tarafýndan açýlan tazminat davasý sonucunda verilen aþýrý ve yüksek miktardaki cezalarýn basýn özgürlüðünü kýsýtlayan özelliklerde cezalar olduðunu ifade etmek ve bu nitelikte verilmiþ cezalarýn azýnlýðýmýzýn enformasyon ihtiyacýna ve hürriyetine bir engelleme olduðunu ifade etmeliyim.

GÜNDEM ve MÝLLET gazetelerin baþlatmýþ olduðu "Azýnlýk Basýnýna Özgürlük" kampanyasýný samimiyyetle desteklediðimizi, verilen cezalarýn bir haksýzlýk muamelesi olduðunu kamuoyuyla paylaþmak isteriz.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3350 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017