Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe’de Hatim Merasimleri Coþkuyla Devam Ediyor  06.04.2011-17:33
Ýskeçe Müftülüðü’ne baðlý faaliyet gösteren Kuran Kurslarý’nýn hatim merasimleri bu hafta Mustafçova Köyü Salýncak Mahalleasi Hatmi ile baþladý.

3 Nisan Pazar günü yapýlan hatim merasimi büyük bir kalabalýða sahne oldu.

Salýncak Mahallesi Kur’an Kursu Öðretmeni Ýlahiyatçý Yýlmaz Mahmut öncülüðünde 12 çocuðun icra ettiði hatim merasimi güzel bir ortamda gerçekleþtirildi. Hatim törenine katýlan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete mesaj yüklü konuþmasýnda þunlarý ifade etti:
“Evvela böyle muhteþem bir organizasyonu hazýrlayan bütün köy halkýný tebrik ediyorum. Ýskeçemizin böyle hoþ bir köyünde bu tür güzel etkinlikleri ve duygulu anlarý bize yaþatan minik yavrularýmýza ve onlarý yatiþtiren öðretmenlerine teþekkür borçluyuz. Güzel þeyler yapmak bizim elimizde. Ýþte bu ve benzeri merasimler bizim her þeyi yapabileceðimizi gösteren açýk bir kanýttýr.Gençlerimiz öðretmenlere emanettir. Ýmam olsun öðretmen olsun farketmez. Herkes yavrularýmýzýn en iyi yetiþmesi için gayret sarfetmelidir.

Bizim temel üç unsurumuz var. Bunlar din, dil ve kültür’dür. Hatim merasimleri bize her üç unsuru da güzel bir þekliyle yaþatýyor. Bunlara vesile olan çocuklarýmýz ve onlarý yatiþtiren öðretmenlerini teker teker kutluyorum. Bu sebepledir ki, bize düþen görev þartlar ne olursa olsun çocuklarýn eðitimine önem vermeliyiz. Özellikle genç kýzlarýmýzýn eðitimine önem vermeliyiz. Çünkü bugün imkanlar çoðaldýkça bu iþe fazla önem verdiðimizi söyleyemem. Bu noktaya hassasiyetle yaklaþmalýyýz.

Toplum olarak en temel ihtiyacýmýz olan birlik ve beraberliðimize de sadýk kalmalýyýz. Buna her daima ihtiyacýmýz var. Bu birlikteliði saðlamak bizim elimizde bunu da unutmamanýzý diliyorum ’’dedi.
Bu duyuru 3929 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017