Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  10.12.2008-03:57
Deðerli Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim!
Dini bayramlarýmýzýn ikincisi olan Kurban Bayramýný idrak etmiþ olmanýn sevinci içerisindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere kavuþturan Allah’a hamdediyor, O’nun Sevgili Resulüne salat ve selamlarýmýzý sunuyoruz.

Bu mübarek bayram vesilesiyle yayýnladýðým bu Mesajýmýn okunduðu þu anda kutsal topraklarda, Hac’ta bulunmakta olduðumu ve Allah’ýn Evinde siz bütün kardeþlerim için hayýr dualar edeceðimi ifade etmek isterim. Sizi Kutsal Topraklardan sevgiyle, saygýyla selâmlýyor, bayramýnýzý da tebrik ederken hepinizi hasretle kucaklýyorum.

Bayramlar sevinçlerin paylaþýldýðý, gönüllerin coþtuðu, küskünlerin barýþýp kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, öksüz ve yetimlerin sevindirildiði, misafirlerin tebessümle karþýlandýðý, ikramlarýn yapýldýðý mutlu günlerdir.

Aziz Cemaat!
Kurban bayramýnda Allah’a yakýn olmak niyetiyle mukim ve zengin olan her Müslüman kurban kesmelidir. Yüce Allah Kur’an-ý Kerim’de: “Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah’a ulaþmaz, fakat, O’na sizin takvanýz ulaþýr...” buyurmaktadýr.

Sevgili Peygamberimiz ise: “Ademoðlu kurban bayramý gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmýþ olmaz” buyurarak bizleri kurban kesmeye teþvik etmiþtir.

Kurban bayramýnýn bir özelliði de Hac ibadetinin o günlerde yapýlmýþ olmasýdýr. Öyle ki, dünyanýn her yerinden farklý ýrk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanýn haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturduklarý tablo, bayramýn deðerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradýr.

Bayram günlerini, günahlarýn baðýþlanmasý için bir fýrsat olarak deðerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, deðilse telefonla arayarak onlarýn dualarýný alalým. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliði saðlamak için aramýzdaki küskünleri barýþtýralým. Çocuklara göstereceðimiz sevgi ile bayram havasýný yaþatalým. Fakir ve yoksullara yardým etmek suretiyle onlarý sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý ve bütün inananlarý hayýrla yad edelim. Kestiðimiz kurbanlarýn etlerinden fakirlere de vererek onlarýn da bayram sevincini yaþamalarýna vesile olalým.

Aziz Soydaþlarým!
Bayram mesajým vesilesiyle sizlere bazý güncel mesellerden de bahsetmek isterim. Getiðimiz ayda Rodos’a bir ziyaretimiz oldu. Bu ziyeretimizle burada yaþayan Müslüman Türk kardeþlerimizle tanýþma, dertlerini, sýkýntýlarýný dinleme fýrsatýný bulduk. Burada gördüðümüz manzarayý ve acýklý durumu sizinle baylaþmayý uygun gördüm.

Rodos’ta 3000 civarýnda Müslüman Türk yaþýyor. Anlaþmalarla býrakýlmýþ bir azýnlýk olmadýklarý için Yunan Yönetimi 1980’li yýllarda Türk okullarýný kapatmýþ Türkçe ve din derslerini kaldýrmýþtýr. Neticede buradaki soydaþlarýmýz Türk kültüründen yoksun yaþamaya mecbur býrakýlmýþtýr. Þimdiki tabloya baktýðmýzda durumlar içler acýsýdýr. Bunun farkýnda olan buradaki kardeþlerimiz tarafýndan Yunan yönetiminden Türkçeyi ve dini öðrenmek, dini vecibelerini yerine getirmek için defalarca talep edilmiþ ancak cevap bile verilmemiþ böylece problemler hergeçen gün daha da artmaya devam etmiþtir. Kýsacasý buradaki kardeþlerimiz çok periþan durumdadýr. Ýþte burada her zaman üzerine önemle durduðumuz þu sözlerimizin ispatýný açýkça görmekteyiz: “Bir milletin varlýðýný devam ettirebilmesi için dinine, diline, adetlerine, kültürüne sahip çýkmasý ve bunlarý muhafaza etmesi için de her zaman mücadele vermesi gerekir. Bu dinî ve millî unsurlar giderse, o millet de tarih sahnesinden silinirek yok olur.”

Sözün özü þudur kardeþlerim; Batý Trakya’da oynanan oyunlar, daha önce Rodos’ta oynanmýþ ve din ile dil ortadan kaldýrýlýnca da bu oyunlarý büyük ölçüde tutmuþtur. Son zamanlarda bizde de benzer oyunlar oynanmaya devam edilip, bizi parçalamak için Türk, Pomak, Çingene ayýrýmýna gidilmekte, hatta bu yetmiyormuþ gibi, kendilerini Yunan hisseden Pomak veya Çingeneler için dernekler açýlmaktadýr. Daha da ileri gidilerek bunlar için okullar da istenmektedir. Amaçlarýnýn ne olduðu ortadadýr. Sadece Yunanca eðitim verecek okularda eðitim görecek olan evlâtlarýmýza aynen Rodos’ta oynanan oyunun senayosu sahnelenmektedir. Bu büyük tehlikeyi anlama zamaný geldi geçti bile saygý deðer dostlarým. Hala anlamak istemeyenler varsa, çok büyük bir vebalin altýna girdiklerini unutmasýnlar. Onlar sadece kendilerine ve çocuklarýna kötülük yapmýþ olmuyorlar, sorunlarýn çözümünü engelleyip geçiktirmekle de tüm Batý Trakya Müslüman Türklerine ihanet etmiþ oluyorlar.

Aziz Kardeþlerim,
Anaokullarýna gönderilen yavrularýmýz sadece Hristiyan – Yunanlý öðretmenlerden Yunanca eðitim almalarý son derece tehlikelidir. Çünkü anadilleri olan Türkçe’yi görmeyen ve taptaze dimaðlarýna kendi öz kültürleriyle tanýþmayan bu yavrularýmýzýn ilerki eðitim – öðretim hayatlarýný da çok feci bir þekilde yaralayacaktýr. Zaten ilokullarýmýzda da durum pek farklý deðildir. Türkçeden yoksun öðretmenler tarafýndan eðitim verilmekte ve böylece çocuklarýmýz baþarýsýzlýða mahkum edilmektedir. Bu konuda anne babalara çok büyük görev düþmektedir. Geleceðimizin teminatý olan yavrularýmýza milli ve dini hasletleri yerleþtirip onlarý en iyi bir þekilde yetiþtirelim. Çünkü yarýn öbürgün karþýmýza Türk dilini konuþmayan, dinden haberi olmayan bir nesil çýkarsa bunun sorumlusu hem Allah indinde, hem tarih önünde bizler olacaðýmýzý aklýmýzdan çýkarmayalým.

Kur’an-ý Kerim’de Allah’u Teâlâ mahþerdeki manzarayý gözler önüne sererken; insanlarýn kendi kardeþlerinden, evlâtlarýndan kaçacaðýný dile getirmektedir. Bu kaçýþ, dünyada iken geçici dünya menfaatlerini elde etmek için evlâtlarýný kendi öz kültürlerinden yoksun yetiþtirip bizzat kendi elleriyle dinsizliðe ittiklerinden dolayý olacaðýný vurgulamak isterim.

Muhterem Kardeþlerim
Dünyada bütün milletler kendilerine sahip çýkmak için mücadele verip dinlerini, dillerini korurken, evlâtlarýný en iyi bir þekilde yetiþtirip geleceklerini kurmaya çalýþýken, bizlerin gevþemesi neden? Dünyayý biz yöneteceðiz diye düþünen o kötü düþünceli þer güçlerin evlâdýmýzla, ailemizle, dinimizle alay etmesine nasýl seyirci kalabiliriz? Bu durum onurumuza dokunuyor. Bu nedenle son olarak þunu vurgulamak istiyorum ki; evlâtlarýmýza ne olduklarýný güzel bir þekilde öðretmeliyiz. Onlara; Avrupa Birliði ülkesi olan Yunanistan vatandaþý olduklarýný, vatandaþý olduklarý ülkelerine sahip çýkmalarý gerektiðini ama Müslüman ve Türk olduðumuzu hiçbir zaman unutmamalarýný iyicene belletmemiz lâzýmdýr. Onlara dinimizi öðretmek, anadilimiz Türkçeyi konuþmak anne – baba olarak üzerimize düþen en büyük bir sorumluluktur. Bu uðurda mücadele etmek hepimizin vazifesi olduðunu hiç bir zaman unutmayalým.

Bu duygularla hepinizin Kurban Bayramýný tebrik eder, biz Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu, Türk Dünyasý ve tüm Ýslâm Alemi için hayýrlara, bütün insanlýk için barýþ ve huzura vesile olmasýný Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

Ýskeçe Müftüsü AHMET METE

Bu duyuru 3730 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017