Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 YASSIÖREN, MUSTAFÇOVA VE DEMÝRCÝK KUR'AN KURSLARI HATÝM MERASÝMLERÝ  27.04.2011-17:29
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Yassýören, Mustafçova ve Demircik Kur'an Kurslarýnýn 24 - 25 Nisan Pazar ve Pazartesi günleri hatim merasimleri gerçekleþti.

23 Nisan Cuma günü Yassýören'de Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'in yaptýðý dua ve çekilen tekbirlerle kurban kesimi merasimi gerçekleþti. Ayný þekilde 24 ve 25 Nisan'da da Mustafçova ve Demircik'te de Sayýn Müftümüzün katýldýðý kalabalýk bir cemaatle dua ve tekbirlerle Kurbanlar kesildi.

24 Nisan 2011 Pazar günü Müstafçova’da 67 öðrencinin çýkardýðý hatimlerin merasimi yapýldý. Bu öðrencilerimizi yetiþtiren hocalarýmýz; Þaban Kurt, Mehemet Ali Kabza, Fazlý Kurt ve Sezai Burbun. Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosumuz Sayýn Mustafa Sarnýç, Anavatan'dan gelen T. C. Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý yetkilileri, Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kara, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay ve daha birçok kalabalýk cemaat katýldý. Kur'an Kursu Öðrencileri hatim merasimine katýlan protokole çiçekler takdim ettiler. Müftü Efendi ve Baþkonsolosumuzun yaptýklarý kýsa birer selâmlama ve teþekkür konuþmalarýndan sonra protokol Yassýören Hatmine katýlmak üzere Mustafçova’dan ayrýldý.

Yassýören Kursu hocalarý Cavit Karabýyýklý ve Ýbrahim Kocaahmet'in yetiþtirdikleri öðrencilerinin hatim merasimi de kalabalýk bir halk kitlesiyle gerçekleþti. Mustafçova Hatmine katýlan protokol buraya da katýldý. Müftü Efendi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç birer seslâmlama konuþmasý yaptýlar hocalarý ve öðrencileri tebrik ettiler.

Hatimden sonra heyet, Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneðine baðlý Yassýören Kilim Halý Dokuma kursunun mevsim kapanýþ törenine de katýldý.

25 Nisan Pazartesi günü de Rýdvan Deli'nin yetiþtirdiði Demircik Kur'an Kursu öðrencilerinin sergilediði hatim merasimi gerçekleþti. Hatime Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavini Sayýn Fatih Akarca, Bulgaristan'dan Smolen Müftüsü Sayýn Necmi Bey, Milletvekilimiz Sayýn Çetin Mandacý, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Uzun ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay ile kalabalýk bir cemaat katýldý. Kur'an Kursu Öðrencileri hatim merasimine katýlan protokole çiçekler takdim ettiler.
Bu duyuru 6072 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017