Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 YENÝ GAZHANE (DROSERO) MAHALLESÝNDE SÜNNET ÞÖLENÝ  02.05.2011-23:42
30 Nisan 2011 Cumartesi günü Ýskeçe Müftülüðü olarak düzenlenen sünnet þöleni baþarýyla gerçekleþti. Toplu sünnet töreninde 256 çocuðumuz sünnet edildi. Bu törene milletvekilimiz Sayýn Çetin Mandacý, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan Uzun, DEB Partisi Baþkaný Mustafa Ali Çavuþ ve 2000'ne yakýn bir kalabalýk katýldý. Ýskeçe Ýlâhi Korosu'nun icra ettikleri mevlid ve ilâhilerin ardýndan, Müftü Efendi dua yaptý ve kýsa bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda bugünkü bu güzel tablonun oluþmasý için katkýda bulunanlara ve özellikle bu mahallede yaþayan Müslüman Türk halkýnýn katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti ve burada bir camiye ihtiyaç olduðunu ifade etti. Ardýndan Milletvekilimiz, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý, DEB Partisi Baþkaný da birer konuþma yaptýlar ve organizasyondan dolayý Ýskeçe Müftüsünü tebrik ettiler. Pilâv ikramýndan sonra davul zurnalarla þenlik akþam saatlerine kadar sürdü.

Ýskeçe Müftülüðün organize ettiði bu toplu sünnette; Türkiye’den gelen Yeryüzü Doktorlarý Derneðinden Doktor Eyüp Veliküçük ve Doktor Cahit Þahin'in yaný sýra bizim yerel doktorlarýmýzdan Türkeþ Hacýmemiþ, Ahmet Çýtak, Hilmi Dallý ve Yüksel Ahmetoðlu görev yaptýlar. Doktorlarýmýza Eczacý Hüseyin Zeybek ve Eczacý Cahit Cungur da yardýmcý olmuþlardýr. Ayrýca müftülük çalýþanlarýndan bazý din görevlilerimiz ile mahallenin gençlerinin yaptýklarý katkýlarýný ve yine sabahtan akþama kadar büyük bir sabýr ve metanetle yardýmýný esirgemeyen evlâdý ile birlikte Türkiye'den gelen Ömer Güzelyazýcý'yý burada zikretmek lazýmdýr. Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete bu sünnet merasinin baþarýyla tamamlanmasýna katkýda bulunanlara içten teþekkürlerini arzetmiþlerdir.

Müftü Efendi ayrýca Sünnet Þöleninde Allah rýzasý için 20 kazan pilâv piþiren Hasan Kahya'ya, mevlid ve ilâhi söyleyen Müftülük Ýlâhi Korosuna ve katkýsý bulunan herkese þükranlarýný ifade etmiþtir.

Yine Sayýn Müftümüz böyle bir organizasyonun düzenlenmesi için; iki büyük baþ hayvaný baðýþlayan Deniz Feneri'ne, pirinçleri baðýþlayan Rýdvan Canbaz'a, içecekleri baðýþlayan Fahri Canbaz ve Max Ayran'a ve davul zurnayý karþýlayan DEB Partisi Baþkaný Sayýn Mustafa Ali Çavuþ'a teþekkür edip, Allah kendilerinden razý olsun dileklerinde bulunmuþtur.


Bu duyuru 5913 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017