Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÜÇ AYLAR VE REGÂÝB KANDÝLÝ  01.06.2011-15:27
Çok kýymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Yüce Allah'ýn insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiði belli vakitler, belli mevsimler vardýr. Haftanýn günleri arasýnda Cuma; kameri aylardan olan Recep, Þaban ve Ramazan bu türden feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir.

Allah'a þükürler olsun ki, Ýslam dinine gönülden baðlý Yüce milletimizin "üç aylar" diyerek özel bir önem verdiði Recep, Þaban ve Ramazan aylarýnýn baþlangýcýna ulaþmýþ bulunuyoruz. 3 Haziran 2011 Cuma günü üç aylara giriyoruz. Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve "Allah'ým! Recep ve Þaban ayýný hakkýmýzda hayýrlý kýl, bizi Ramazan ayýna kavuþtur." diye dua ederdi. Kuþkusuz bu aylar, dünyanýn aðýr meþgaleleriyle bunalan ruhlarýmýzý dinlendirmek ve kulluk þuuru içinde Yüce Allah'ýn rahmet ve merhametine sýðýnmak için çok kýymetli fýrsatlardýr. Bu aylarda yapýlacak dualar, tevbe-istiðfarlar, kalýcý iyilik ve hayýrlar, sevinç ve kederlerin gönülden paylaþýlmasý Rabbimizin katýnda karþýlýðýný fazlasýyla bulacaktýr.

Üç aylarýn ilki olan Receb'in ilk Cuma gecesi Regaib Kandilidir. Ýnþaallah önümüzdeki 2 Haziran Perþembeyi Cuma'ya baðlayan gece Regaib kandiline idrak etmiþ bulunuyoruz. Bu gecede Yüce Allah'ýn ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diðer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanmasý sebebiyle bu geceye "Regâib" denilmiþtir.

Aziz Cemaat,
Bu gecede öncelikle yapýlmasý gereken, nefis muhasebesidir. Yani iç gözlemdir. Madde ve mana arasýndaki dengenin, madde lehine bozulduðu; insanlar ve toplumlar arasý ihtilaflarýn bütün dünyayý olumsuz yönde etkilediði; akl-ý selim yerine silahlarýn konuþtuðu bir zamanda insanýn ruhunu derin kýrýlmalardan ve acýlardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyacý vardýr. Nefis muhasebesi, varlýðýmýzýn özünde var olan ve kimliðimizin temelini teþkil eden ahlaki deðerlerimizi kaybetme tehlikesinden bizi uzak tutacak en emin yoldur. Dinimizin bize ýsrarla tavsiye ve telkin ettiði bu yol ihmal veya terk edilirse, insanýn varlýðý deðersizleþir. Bunun toplumsal tezahürü de, arsýzlýk, ahlaksýzlýk, haksýzlýk, hýrsýzlýk, yolsuzluk, kin ve intikam duygularýnýn yaygýnlaþmasý; merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çýkar. Nefsiyle muhasebesini hakkýyla yapanlar ve iç dünyasýna yönelenlerde görülen ilk deðiþim, bütün kötülükleri reddedip, Allah'ýn yeryüzünün halifesi olarak yarattýðý insanýn ýstýraplarýný yüreklerinde hissetmeleridir.

Ýþte Regaib Kandili, sözünü ettiðimiz nefis muhasebesinin yapýlmasý bakýmýndan bizim için bulunmaz bir fýrsattýr. Þu halde bu gece hatalarýmýz varsa onlarý terkedelim, kötü duygu ve düþüncelerimizi kaplerimizden atalým. Allah ve Resülünü bize unutturan þeyleri bir tarafa býrakalým. Gönül sarayýmýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk, haksýzlýk ve zulüm çamuruna bulaþmaktan sakýnalým. Birbirimize, anne ve bababýmýza, yakýnlarýmýza sevgiyle ve iyilikle yaklaþalým. Dünyamýzý saran düþmanlýklara karþý birlik ve beraberlik içinde olalým. Batý Trakya Müslüman Türk'ü olarak bizim en büyük silâhýmýz birlik ve beraberliðimizdir. Bu konuyu her vesileyle dile getiriyoruz ama pratik hayatýmýza uygulama konusunda maalesef zaafýmýz vardýr. Birlik ve beraberliði saðlamanýn yolu, samimiyetten geçer. Samimiyet de, verdiðimiz mücadelede Allah rýzasýný gözeterek sorumluluk bilinci içinde hareket etmekle elde edilir.

Deðerli Kardeþlerim,
Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduðu ekonomik kriz bizleri tedirgin etmektedir. Bu vesileyle Yunanistan'da yaþayan tüm insanlar gibi bizler de bu krizden kurtulmak için iyi ve sorumlu vatandaþ olarak elimizden gelebilecek güzel çalýþmalarda bulunmamýz ve dua etmemiz gerekmektedir. Protesto adý altýnda, anarþik çatýþmalardan uzak durmamýz, devlet malýna zarar vermek gibi Müslümanýn yapmamasý gereken iþlerden kaçýnmamýz lazýmdýr. Çünkü biz vatanýný seven bir azýnlýkýz. Yaþadýðýmýz bu vatanýn sýkýntýlarýna sýkýntý katmak ne dinimizde ne de kültürümüzde vardýr.

Ýþte bu Üç Aylar'da ve ihya edeceðimiz ilk kandil olan Regaip gecesinde kendimizi gözden geçirelim. Birlik ve beraberliðimizi, sevgi ve kardeþliðimizi kazanmak için birbirimize samimi duygularla yaklaþalým. Unutmayalým, bu dünya hiçbirimize kalmaz. Hepimiz bir gün (belki yarýn belki yarýndan da yakýn) ebedî âleme göç edeceðiz. Hepimiz bu dünyada yaptýklarýmýzdan sorulacaðýz. Yüzümüz ak, gönlümüz pak olmasýný istiyorsak, Allah rýzasý için birbirimizi sevelim. Her iki dünyamýzý cennete çevirmek istiyorsak, gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ýþýðýný yakalým. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah'ýn rahmet ve bereketi üzerimize yaðsýn. Bu vesileyle Üç Aylar ve Regaip Kanliniz mübarek olsun.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3239 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017