Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSMAÝL MAHALLEDE HATÝM MERASÝMÝ COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝ  21.06.2011-18:59
Ilýca'nýn Ýsmail Mahalle Yaylasýnda Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Ýsmail Mahalle Kur'an Kursunun hatim merasimi 19 Haziran 2011 Pazar günü gerçekleþti.

18 Haziran Cumartesi günü de Ýskeçe Vaaz ve Ýrþad Ekibi Baþkaný Sunay Uzun'un katýldýðý kalabalýk bir cemaatle dua ve tekbirlerle Ýsmail Mahalle yaylasýnda kurbanlar kesildi.
Ýsmail Mahalle Kur'an Kursu öðretmeni Ahmet Karaahmet'in yetiþtirdiði 11 öðrencinin hatim merasim töreni yapýldý. Hatim merasimine katýlan Ýskeçe Müftümüz Ahmet Mete yaptýðý konuþmasýnda Batý Trakya Müslüman Türk azýnlýðý olarak birlik ve beraberlik çerçevesinde hareket etmemiz gerektiðini dile getirdi. Ayrýca çocuklarýmýzýn eðitimi konsunda önem verilmesi gerektiðine de vurgu yaptý. Sözlerine þöyle devam etti: "Biz müftülük olarak eðitim konusunda elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Ýþte önümüzde Temmuz ayýnýn ortasýnda fakir öðrencilere yönelik kermes düzenliyoruz. Bu konuda desteðinizi bekliyoruz."

Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavini Sayýn Murat Sezgin de anlamlý bir konuþma yaptý, o da eðitim konusuna iþaret etti. Bunun yaný sýra; Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal da birer selâmlama konuþmasý yaptýlar. Etkinliðe ayrýca; Muzaffer Salihoðlu Ortaokul ve Lisesi Sahibi adýna Rýza Kýrlýdökme ve bu lisenin öðretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay, Bulgaristan'dan ve etraf köylerden gelen kalabalýk bir cemaat katýldý.

Bu duyuru 4317 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017