Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 OKÇULAR CAMÝÝ KUNDAKLANDI  05.09.2009-15:16
Ýskeçe’nin Batýsýnda Karasu nehrinden sonra ilk tarihi cami olan Okçular camii, 2’yi 3 Eylül’e baðlayan gecede kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kýsmen yakýlmýþtýr. Cami Ýmamý Ali Korme, 3 Eylül akþamý iftar vakti için camiye gittiðinde, caminin iç kýsmýnýn yangýndan büyük hasar gördüðünü ve ibadete kullanýlamaz halde olduðunu görüyor ve derhal emniyet güçlerine haber veriyor. Olay yerine gelen polis ve itfaye yetkililerinin yaptýklarý ilk incelemelerde bu çirkin saldýrýyý yapanlarýn caminin batý kýsmýnda yer alan kabristandan girdiklerini, caminin batý cephesindeki pencerinin demir parmaklýklarýný söktüklerini, ardýndan camý kýrýp içeriye gazla dolu bir bidonu attýklarýný ve ateþe verdiklerini belirttiler.

Bizim de müþahade ettiðimiz kadarý ile camiye atýlan yanýcý maddelerin alev almasý sonucu halýlar kýsmen yanarak kullanýlamaz hale gelmiþtir. Ayrýca klima cihazý, avizeler, ahþap kaplamalar, minber ve taþ mihrap ta hasar görmüþtür. Kýsacasý Ýslâm Türk mimarisinin izlerini taþýyan bu tarihi cami kullanýlamaz hale gelmiþtir.

Bu tarihi cami daha önce de iki defa daha kundaklanmýþ, özellikle 7 Mart 2004 tarihinde tamamen yakýlmýþtý. Batý Trakya Türk Azýnlýðý için çok büyük öneme sahip olan bu tarihi cami yakýldýktan kýsa süre sonra tekrar yaptýrýldý ancak barýþ ve huzuru tehdit eden bazý karanlýk ruhlu çevreler tarafýndan yaklaþýk iki yýl önce 2007’de tekrar yakýlmak istenmiþtir. Bu caminin özellikle Yunanistan’dan seçimlerin gündemde olduðu dönemlerde saldýrýya uðramasý düþündürücüdür. Bu son saldýrý da Yunansitan Baþbakaný Sayýn Karamanlis’in erken genel seçimleri ilân ettiði tarihe denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür?

Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak; ister klise, ister havra ister cami olsun hiçbir din farký gözetemkesizin bütük mabetlere saygýlýdýr. Her zaman sevgi, barýþ ve hoþgörüden yana olmuþtur. Bu tür çirkin saldýrlarý da hangi mabede yapýlýrsa yapýlsýn her zaman kýnamýþtýr.

Mübarek Ramazan ayýnda bulunduðumuz böyle bir dönemde huzurumuzu bozan ve barýþý tehdit eden tarihi okçular camisine yapýlan bu çirkin saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnar, yetkililerden bir an önce faillerin yakalanmalarýný temenni ederiz.

Bu duyuru 3968 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017