Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HALK HAREKETÝ ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE’YÝ MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ  15.02.2012-13:37
Mustafçova Belediyesi muhalefet listesi Halk Hareketi Baþkaný Cemil Kabza ve meclis üyleriyle bazý Halk Hareketi mensuplarýndan oluþan heyet, 11 Þubat Cumartesi Günü Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’yi makamýnda ziyaret etti.

Heyeti kapýda karþýlayan Müftümüz, onlarý makamýnda aðýrlamaktan memnun olduðunu belirtti ve Mustafçova Belediyesi’nin Ýskeçe’de tek Türk Belediyesi olduðunun hizmet konusunda yarýþmanýn mutlaka hayýrlý sonuçlar doðuracaðýna inandýðýnýn altýný çizdi. Konuþmasýnýn devamýnda; “Belediyedeki çalýþmalarý ben de bir belediye sakini olarak yakýndan takip ediyorum. Ülkemizin durumu ortada. Ýnsanlarýmýz hizmet bekliyor. Atýlan olumlu adýmlarýn sonuç getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin birlik beraberliðe ihtiyacý var. Bu konuya bütün azýnlýk siyasetçilerin dikkat etmesi gerekiyor. Allah yardýmcýnýz olsun. Bana ve müftülük makamýna göstermiþ olduðunuz ilgiden ve saygýdan dolayý teþekkür ederim.” dedi.

Halk Hareketi Baþkaný Cemil Kabza, Müftümüze Belediye’deki çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Gerek siyasi, gerek coðrafi açýdan zor bir bölgede bulunan Mustafçova Belediyesi’nin Ýskeçe Türkleri ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý için çok önemli bir kurum olduðunu ifade eden Halk Hareketi Baþkaný Cemil Kabza, “Bizler ülkemizin ekonomik þartlarýný göze alarak, yýkýcý deðil, yapýcý bir muhalefet siyaseti izliyoruz. Konuþan, soran, soruþturan, öneren bir ekibiz. Meclis toplantýlarýnda halkýmýzýn bizlere intikal ettirdiði sorunlarý dile getirmeye çalýþýyoruz. Milletimizin menfaatine olabilecek, doðru, siyasi istismardan uzak projelere destek veriyoruz. Doðru olduðuna inanmadýðýmýz çalýþmalar konusunda da tepkimizi gösteriyoruz. Bizler rakiplerimizi rakip olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da müftülüðün sosyo-kültürel çalýþmalarýna her zaman katký saðlamaya hazýr olduðumuzu beyan etmek isterim.” dedi.

Halk Hareketi Baþkaný Cemil Kabza, Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete’ye bir çiçek hediye etti.

Görüþmede Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu da hazýr bulundu.

Bu duyuru 3534 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017