Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 SAKARKAYA VE ÝNHANLI’DA KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝKLERÝ  02.05.2012-09:56
Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde Ýskeçe Müftülüðü 27 Nisan Cuma akþamý Sakarkaya Camii avlusunda çok sayýda halkýn katýlýmýyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ayrýca 20 yetiþkin bayanýn yeni öðrenip tamamladýklarý Kur’an hatimlerinin de dualarý yapýldý ve Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Sakarkaya Kur’an Kursu hocasý Abdurrahman Çolak’ýn hazýrladýðý sertifikalar Kur’an hatmini yapan bayanlara Müftü Yardýmcýsý Fatma Ýmam tarafýndan takdim edildi.

Etkinliðin ardýndan Yaka Ýmamlarý tarafýndan Anavatanýmýz T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç’ýn onuruna yemek ikramý yapýldý.

28 Nisan Cumartesi akþamý Ýskeçe Müftülüðü Ova bölgesinde Ýnhanlý’da da Kutlu Doðum etkinliði düzenledi. Burada da çok coþkulu geçen Peygamberimizi anma etkinliðimize çok sayýda cemaatimiz iþtirak etti.

Gerek Sakarkaya gerek Ýnhanlý etkinliðinde çok sayýda halkýn katýlýmý yaný sýra T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç ve Konsolos Muavinleri, Milletvekilimiz Çetin Mandacý, Bölge Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, DEP Partisi Baþkaný ve temsilcileri, Yüksek Tahslliler Derneði Baþkaný Erkan Ruþen, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, Muzaffer Salihoðlu Ortaokul –Lisesi Sahibi Rýza Kýrlýdökme ve Milletvekili Adaylarý da yer aldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete her iki etkinlikte de yaptýðý selamlama konuþmasýnda etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Müftü Mete, konuþmasýnda ayrýca Hz. Muhammed’i anlamak ve onu anlatmak noktasýnda üzerimize düþen görevlerden bahsetti. Müftümüz Ahmet Mete 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerine de deðinerek kýsaca þu mesajý verdi: “Öncelikle seçimler memleketimiz için hayýrlý olsun. Hepimiz sandýða gidelim. Katýlýmý saðlayalým. Oyumuzu kendi içimizden olan Türk adaylarýna verelim. Bizden olan bütün adaylar bizim için çok önemli ve deðerlidir. Yunannistan parlamentosunda temsil edilmemiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekir.”

Her iki etkinlikte; Türkiye’den gelen kura hafýz Hýzýr Özkök’ün verdiði muhteþem Kur’an ziyafeti katýlýmcýlarý coþturdu. Yine Yaka Ýmamlarý Ýlâhi Korosu ve Yaka Kur’an Kurslarý Çocuk Ýlâhi Korosu Sakarkaya’da, Ýskeçe Müftülüðü Ýlâhi Korosu da Ýnhanlý’da seslendirdikleri birbirinden güzel ilâhilerle beðeni topladýlar. Etkinliklerde ayrýca Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde görev yapan vaizlerden Sakarkaya’da; Cavit Karabýyýklý, Feyzullah Hasankâhya ve Mustafa Kamu, Ýnhanlý’da; Sunay Uzun ve Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu hazýrladýklarý Peygamberimizi anlatan kýsa birer sunum yaptýlar.

Ýnhanlý’daki etkinliðin sonunda da, Ýnhanlý gençliði T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç’ýn onuruna yemek ikram ettiler.

Gerek Sakarkaya gerek Ýnhanlý etkinliklerinde katýlýmcýlara Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in simgesi olan gül daðýtýldý.

Sakarkaya Kutlu Doðum Etkinliði


Ýnhanlý Kutlu Doðum Etkinliði

Bu duyuru 4855 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017