Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÜÇ AYLAR VE REGÂÝB KANDÝLÝ  23.05.2012-22:59
Çok kýymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Cenab-ý Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar yaratmýþtýr. Nasýl ki haftanýn günleri arasýnda Cuma günü faziletli bir gün ise, "Üç Aylar" olarak bilinen Recep, Þaban, ve Ramazan aylarý da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol olan mübarek aylardýr. Önümüzdeki 22 Mayýs Salý günü Üç Aylarýn ilki olan Recep ayýnýn birinci günüdür. Bu aylar imandan gelen bir heyecanla ibadet hayatýmýzýn daha canlý tutulduðu zaman dilimleridir. Recep ayýnda; Regâib ve Miraç, Þaban ayýnda; Berat, Ramazan ayýnda ise Kadir Gecesi bulunmaktadýr. Bu geceler üç aylarýn manevi atmosferinin bereketli ve hikmetli yýldýzlarý gibidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu Aylarda daha çok ibadet eder ve: "Allah’ým; Recep ve Þabaný hakkýmýzda mübarek kýl, bizi Ramazana kavuþtur." [1] diye dua ederdi.

Kuþkusuz bu aylar, dünyanýn aðýr meþgaleleriyle bunalan ruhlarýmýzý dinlendirmek ve kulluk þuuru içinde Yüce Allah’ýn rahmet ve merhametine sýðýnmak için çok kýymetli fýrsatlardýr. Bu aylarda yapýlacak dualar, tevbe-istiðfarlar, kalýcý iyilik ve hayýrlar, sevinç ve kederlerin gönülden paylaþýlmasý Rabbimizin katýnda karþýlýðýný fazlasýyla bulacaktýr.

Bu aylar, dualarýn Allah’a arz edilmesi, piþmanlýk gözyaþlarýyla günahlarýn silinmesi, yapýlan ibadetlere verilen sevabýn katlanmasý bakýmýndan büyük bir fýrsattýr. Bu günlerde nefis muhasebesi yapýlmalý, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede tüketildiði gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazýldýðý, mahþer günü kurulacak büyük mahkemenin tek hakimi yüce Allah’ýn hakkýmýzda nasýl bir hüküm vereceði düþünülmelidir. Çünkü Yüce Rabbimizin ikram ettiði bu dünya hayatýný ibadet ve tatla deðerlendirmeyenlerin o gün piþman olacaklarýný ve "Keþke bu hayatým için önceden bir þey yapsaydým” [2] diyeceklerini haber veriyor.

Aziz Cemaat,
24 Mayýs Perþembe gününü Cumaya baðlayan gece
Allah’ü Tealanýn biz kullarýna rahmet ve maðfiretinin lütuf ve ihsanýnýn, sevap ve mükafatýnýn bol bol verildiði Mübarek Regâib Kandilidir. Regâib kendisine raðbet olunan kýymetli þeyler, çok, feyiz ve bereket demektir. Bu gece kulun Mevlâ’ya yalvarýþ ve yakarýþlarýný sunacaðý ve onun sonsuz affýndan, merhametinden faydalanacaðý mübarek bir gecedir.

Ýdrak edeceðimiz Üç Aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve toplumumuza karþý görev ve sorumluluklarýmýzý hatýrlamalý, hatalarýmýzdan ve günahlarýmýzdan tevbe etmemize vesile olmalýdýr. Nitekim yüce Allah, engin rahmetine sýðýnýp, tevbe etmemizle ilgili olarak þöyle buyurmaktadýr: "(Ey Muhammed) De ki: Ey kendilerine kötülük edip aþýrý giden kullarým; Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doðrusu Allah günahlarýn hepsini baðýþlar. Çünkü O baðýþlayandýr. Merhamet edendir."[3] Ayrýca namaz, oruç ve sadaka gibi amellerimizi fazlalaþtýrmalý, büyüklerin gönülleri alýnmalý, eþ ve dostlarýmýzýn hatýrlarý sorulmalý, garipler aranmalý, sofralarýmýza davet edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardýma muhtaç kimselere yardým edilmelidir. Aramýzdaki kýrgýnlýklar, dargýnlýklar, þahsi çýkar hesaplarý bir tarafa býrakýlmalý, hoþgörü, kardeþlik ve birlik içerisinde olunmalýdýr.

Deðerli Kardeþlerim,
6 Mayýs’ta yapýlan seçimlerde, Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak gösterdiðiniz birlik ve beraberlik tablosu için sizi can-ý gçnülden tebrik ediyorum. Bu birlik ve berliðin bundan böyle de sürmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ederim. Önümüzde de bir seçim daha vardýr. Bu seçimler Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný temenni ederim. Ýnþallah þu anda hakim olan siyasi kriz sona erer ve istikrarlý bir hükümet kurulur.

Muhterem Kardeþlerim,
Son zamanlarda hepimizin müþahade ettiði; ekonomik, siyasi ve dini yönden sýkýntýlar olduðu ortadadýr. Siyasi olarak içinde yaþadýðýmýz devlette baþ gösteren kriz, hem çoðunluðu hem de azýnlýðý olumsuz yönde etkilemektedir. Bu vesileyle azýnlýk insaný arasýnda her zamankinden daha çok birlik, beraberlik ve dayanýþmaya ihtiyaç vardýr. Ekonomik, siyasi krizler gelir geçer ama, altýný çizerek þunu söylemek isterim ki, dini hayatýmýz çok deðiþikliklere uðramýþtýr. Bir yandan bolluk, diðer yandan gayri islâmi yaþantýlarýn örnek alýnmasý aile hayatýmýzý olumsuz etkilemektedir. Ruhi bunalýmlarýn arttýðýný, buna baðlý olarak intiharlarýn çoðaldýðý, ayrýca gençlerimiz serbest hayata, hatta pempe dizilerdeki islâm dýþý hayata özenmeleri neticesinde boþanmalarýn arttýðýný görmek, dinimizin sosyal hayatýmýzda yer almadýðýný gösterir.

Musibetler de huzur ve bolluklar da Allah’tan olup bizden nimetlere þükür, musibetlere sabýr istenmektedir. Yukarýda sergilediðim olumsuz tablodan kurtulmamýz için, kendimize çeki düzen vermeliyiz. Ayrýca evlâtlarýmýza dini eðitim ve aile ahlâkýný vermemiz gerektiðini unutmamalýyýz. Çünkü bir toplumun ayakta kalmasý ancak inandýðý dinine, konuþtuðu diline ve adetlerine sahip çýkmakla olur. Aksi halde toplumlar yok olmaya mahkumdur.

Ýþte bu Üç Aylar’da ve ihya edeceðimiz ilk kandil olan Regaip gecesinde kendimizi gözden geçirelim. Birlik ve beraberliðimizi, sevgi ve kardeþliðimizi kazanmak için birbirimize samimi duygularla yaklaþalým. Unutmayalým, bu dünya hiçbirimize kalmaz. Hepimiz bir ebedî âleme göç edeceðiz. Hepimiz bu dünyada yaptýklarýmýzdan sorulacaðýz. Yüzümüz ak, gönlümüz pak olmasýný istiyorsak, Allah rýzasý için birbirimizi sevelim. Her iki dünyamýzý cennete çevirmek istiyorsak, gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ýþýðýný yakalým. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ýn rahmet ve bereketi üzerimize yaðsýn.

Bu duygu ve düþüncelerle bütün kardeþlerimizin Üç Aylarý’ný ve Regâib Kandillerini tebrik ediyor, Ýslâm alemi için hayýrlara vesile olmasýný, Cenab-ý Allah’tan niyaz ediyorum.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE[1] Ahmed B.Hanbel-Müsned 1-259
[2] Fecr 89/24
[3] Zümer 39/53

Bu duyuru 3491 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017