Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  12.07.2012-00:01

Saygý Deðer Müslüman Türk Kardeþlerim,
Allahü Teâlâ’nýn bize lütfettiði mübarek Ramazan Ayý’na kavuþmanýn büyük sevinç ve heyecanýný yaþýyoruz. Ramazan Ayý onbir ayýn sultaný olup insanlýðý karanlýktan aydýnlýða, alçaklýktan yüksekliðe ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ý Kerim’in indiði aydýr.

Cenâb-ý Hak Kur’an-ý Kerim’de þöyle buyurmaktadýr:

“Ramazan ayý ki insanlarý kurtuluþ yolana götüren, doðruyu yanlýþtan ayýran Kur'an'ýn indiði aydýr. Onun için sizden her kim bu aya eriþirse oruç tutsun.” (Bakara, 185)

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Ramazan ayýnýn faziletine dair þöyle buyurmaktadýr:

“Ýþte bereket ayý olan Ramazan geldi. Artýk Allah’ýn rahmeti sizi kuþatýr. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarýþmanýza bakar da, bununla meleklerine karþý iftihar eder. Öyle ise kulluðunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Asýl bedbaht olan da, bu ayda Allah’ýn rahmetinden nasibini alamayandýr.

Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece “Kadir Gecesi”, bin aydan daha hayýrlýdýr. Allahü Tealâ, bu ayda; her gün oruç tutulmasýný emretti. Bu ayda, geceleri terâvih namazý kýlmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, baþka aylarda, farz yapmak gibidir. Bu ayda, bir farzý yapmak, baþka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabýr ayýdýr. Sabredenin gideceði yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayýdýr. Bu ayda müminlerin rýzký artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahlarý affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabý kadar, ona sevap verilir.”
Eshâb-ý Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin deðiliz.” deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnýz su ile oruç açtýrana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydýr ki, ilk günleri rahmet, ortasý af ve maðfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktýr. Bu ayda, emri altýnda olanlarýn vazifesini hafifletenleri, Allahü Teâlâ affedip, Cehennem ateþinden kurtarýr.

Bu ayda 4 þeyi çok yapýnýz! Bunun ikisini Allahü Tealâ çok sever. Bunlar, kelime-i þehâdet söylemek ve istiðfar etmektir. Ýkisini de zaten her zaman yapmanýz lâzýmdýr. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sýðýnmaktýr. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kýyâmet günü susuz kalmayacaktýr.”


Deðerli Kardeþlerim,
Mübarek Ramazan Ayý; tutulan oruçlarla, kýlýnan teravih namazlarýyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur'an-ý Kerîm tilavetleriyle, hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkýp kýlýnan teheccüd namazlarýyla, iftar anýnýn heyecanýyla, Kadir gecesindeki manevi coþkusuyla, hayýr ve hasenatýyla, fitre ve zêkatýyla, bayram sabahý neþesiyle yaþadýðýmýz bir ömrün hasat vaktidir.

Bu mübarek ay, gönüllerin yumuþadýðý, þeytanlarýn zincirlendiði, nefislerin kýrýldýðý ve insanlarýn insanî duygularýnýn en yükseðe çýktýðý bir aydýr. Hz. Peygamber bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmakatdýr:

“Eðer kullar Ramazan ayýndaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasýný isterlerdi.”

Öyleyse Sevgili Kardeþlerim,
Gelin Bu mübarek Ramazan ayýnýn manevi coþkusunu hep beraber yaþayalým ve yaþatalým. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katýlalým, hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onlarýn yalnýz olmadýklarýný hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarýmýzýn ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kýlalým, oruçlarýmýzý tutalým ve en önemlisi kulluðumuzu kuvvetlenidirelim.

Hayatýn aldatýcý olduðunu unutmadan bu güzel fýrsatlarý iyi deðerlendirelim. Bayram sabahýna Ramazan içinde yaptýðýmýz ibadetlerin çokluðu ve Rabbimizin bizleri affý ile inþallah kavuþalým.

Bildiðiniz gibi Ýslâm Dini sevgi, saygý ve hoþgörü dinidir. Cemaate gitmek, saf olmak, hac ibadetinde; Kâbe’nin etrafýnda tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, topluca ibadetlerimizi ifa etmek hep birlik ve dirlik ifadesidir. Ramazan-ý Þerife eriþtiðimiz bu günlerde birliðimizi, beraberliðimizi ve kardeþliðimizi pekiþtirmek için birbirimizi sevelim, iyiliklerde buluþalým, Allah’a yönelirken tek vücut olalým. Namaz kýlarken vucütlarýmýz safta birleþtiði gibi gönüllerimiz de birleþsin.

Aziz Soydaþlarým,
Zaman geçiyor, ömrümüz her geçen gün tükeniyor. Dünyadaki ve yaþadýðýmýz ülkemizdeki durumlar hiç de iç açýcý deðil. Çýkarlar uðruna insanlar öldürülüyor veya haksýzlýklara uðratýlýyor. Zenginler aþýrý harcamalar yaparken fakirler bir lokma ekmeðe muhtaç ölüyor. Ýslâm âlemindeki kargaþalar son bulmuyor. Biz Batý Trakya Müslüman Türk’ünün kangren olmuþ sorunlarýnda hiç bir iyileþme olmuyor. Bizleri bu ülkede antlaþmalarla býrakan Anavatanýmýz Türkiye’de azýnlýklara bütün haklar iade ediyor; Ýstanbul’un en güzel yerlerindeki araziler, yetimhane, okullar veriliyor, yakýnda Ruhban okulunun yeniden açýlacaðý sinyalleri geliyor. Fakat Lozan Antlaþmasýnda mütekabiliyet esasýna dayalý býrakýlan Batý Trakya Müslüman Türkün sorunlarý aynen olduðu gibi duruyor, çözülmediði gibi daha da kötüye gidiyor. Devlet, okullarýmýzda istediði gibi hareket ediyor istediði gibi keyfi uygulamalarý sürdürüyor, Türkiye’den öðretmen çok az hariç getirilemiyor, çeyrek asýrdýr devam eden müftülük sorununa çözüm getirilmiyor, Vakýf mallarýmýz Lozan Antlaþmasýna göre iþletilemiyor, zaten çoðu da talan edilmiþ durumda. Milli kimliðimiz olan Türklüðümüz inkâr ediliyor.

Deðerli Soydaþlarým,
Yunanistan’da yeni bir hükümet kuruldu ve ben bu hükümetten bu sorunlara çözüm getirmesini bekliyorum. Yýllarca çözüm bekleyen bu sorunlarla ülkemiz bir faydasýný görmedi. Aksine son seçimler, azýnlýk insanýmýz büyük partilere güvenmediðini göstermiþtir. Bu nedenledir ki bu koalisyon hükümetinin azýnlýðýmýzý tatmin edecek çalýþmalar yapmasýný istiyor ve bekliyoruz.
Devletimiz bir kirz döneminden geçmektedir. Benim âcizane tavsiyem, krizin atlatýlmasý için elimizden gelen imkânlarla üretime katkýda bulunmak ve sabýrlý olmaktýr. Allah’u Teâlâ insanlarý kýtlýkla, doðal afetlerle dener, imtihana tabi tutar. Bizlere yakýþan sabýrlý olup rýzký aramaktýr. Vermek ise Alla’ýn elindedir.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Ramazan ayýný, Kadir gecesini ve ardýndan Ramazan Bayramýný tebrik eder, Cenâb-ý Hak’tan saðlýk huzur ve bereketli bir ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara, Bayramlara eriþtirsin.

Biz Ýskeçe Müftülüðü olarak tüm siz kardeþlerimizin Ramazan-ý Þeriflerinizi tebrik ediyor, Cenâb-ý Hak’tan bütün Ýslâm Âlemine ve Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’na hayýrlara vesile olmasýný niyâz ederim.


Ahmet METE

Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3151 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017