Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 RAMAZAN BAYRAMI  18.09.2009-16:33
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,

Rahmet, maðfiret ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan ayýna veda ederek bugün bayrama kavuþmuþ bulunuyoruz. Bayram, Cenab-ý Hakkýn Müslümanlara ihsan ettiði büyük bir lütuftur. Bu bayramýn, Batý Trakya Türk Toplumu ve bütün Ýslâm Âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyaz ederim.


Ýbadet ve hayýrlarýn, Allah katýnda en çok kabule þayan olduðu Ramazan ayý boyunca, Rabbimize karþý kulluk görevlerimizi gücümüz yettiðince yerine getirmeye çalýþtýk. Ýrademizi güçlendiren, nefsimizi terbiye eden orucu, Allah rýzasý için bütün uzuvlarýmýzla tutmaya gayret ettik. Yüce Mevlâ’ya kul olmanýn þuuru içinde, günahlarýmýzdan tövbe ve istiðfarda bulunduk. Kalplerimizi kötülüklerden arýndýrmasýný Yüce Mevlâ’dan istedik. Allah’ýn lütfü ile “Temizlenen, Rabbinin adýný anýp O’na kulluk eden kimse þüphesiz kurtuluþa ermiþtir” (El-A’lâ,87/14-15.) meâlindeki âyetin müjdesine mazhar olduk.

Müslümanlar, bayram vesilesiyle Cenâb-ý Hakk’ýn rahmet ve maðfiretine nail olabilmek için, iyilikte, hayýrda ve yardýmlaþmada birbirleriyle yarýþýrlar. Zira Müslümanlar için bayramlar, dini heyecanýn yanýnda, sosyal huzurun geliþmesine ve milli dayanýþmanýn pekiþmesine de vesile olan en güzel fýrsatlardýr. Bu itibarla, Müslümanlar zekât ve fitre gibi hayýrlarýný bayramdan önce daðýtmaya önem verirler. Böylece zenginiyle, fakiriyle bütün müminlerin huzur içerisinde bayram geçirmelerine yardým ederler.

Muhterem kardeþlerim,

Bayramlarda herkes neþeli olur. Ancak çocuklar, büyüklerden daha çok sevinç ve heyecan duyarlar. Bu sebeple onlarla, böyle günlerde daha çok ilgilenmeliyiz. Onlarý mutlu edebilmek için, her türlü fedakârlýðý göstermeliyiz. Dinî ve Millî adetlerimizi onlara da öðretmeliyiz. Bu arada birbirimize karþý olan sevgi ve saygýmýzý daha da artýrarak, kýrgýnlýk ve küskünlüklere son vermeliyiz. Bayramlarda dargýn ve küskün olanlarýn barýþmalarý, aralarýnýn bulunup barýþtýrýlmalarý çok önemlidir. Böylece aramýzdaki kin, nefret, husumet ve güvensizlik ortadan kalkar. Ýslâmýn sevgi, saygý, barýþ ve barýþ dîni olduðunu unutmamalýyýz. Milletçe dost geçinmeye, hoþ geçinmeye azmetmeliyiz. Birlikte rahmet, ayrýlýkta felâket olduðunu unutmamalýyýz.

Bayramlarda, Hakk’ýn rahmetine kavuþan ölüleri hatýrlamak, onlarý rahmetle yad etmek, ruhlarý için dua etmek, mümkünse kabirlerini ziyaret etmek de dinî geleneðimizde önemli bir yer tutar. Bu suretle geçmiþ nesille hayatta bulunan nesil kucaklaþmýþ ve bütünleþmiþ olur.

Aziz Soydaþlarým,

Bu bayram sabahýnda sizlere Batý Trakya Türk Azýnlýðý’ný ilgilendiren son geliþmelerden de bahsetmek isterim.

Bildiðiniz gibi bu mübarek Ramazan ayýný da coþkuyla ihya edemedik. Huzur ve barýþ ortamýný bozmak isteyen þer güçler bu mübarek Ramazan ayýna da gölge düþürdüler. Yaptýklarý çaðdýþý çirkin eylemlerle yaþadýðýmýz bu topraklarda Hristiyan Yunanlýlarla Müslüman Türklerin arasýný açmak, huzur, dostluk ve güven ortamýný ortadan kaldýrmak istedikleri açýkça ortadadýr. Önce Ilýca’nýn Halilaða yokuþundaki küçük kilise kundaklandý, daha sonra Okçular camii yakýlmak istendi ve Ramazanýn vazgeçilmezi olan Ramazan davulumuzun sesi çok gelerek davulcuya silâh çekildi.

Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak bizler; ister kilise, ister havra ister cami olsun hiçbir din farký gözetemkesizin bütük mabetlere saygýlýyýz. Her zaman sevgi, dostluk, barýþ ve hoþgörüden yana olduk. Halk olarak bizleri birbirimize düþürmek isteyenler büyük bir delâlet ve hiyenetin içinde olduklarýný açýkça ifade etmek isterim. Bizlere düþen görev, þimdiye kadar olduðu gibi bundan böyle de saðduyulu davranýp o þer güçlerin tahriklerine kapýlmamaktýr. Umarým en yakýn zamanda bu tür çirkin eylemlerde bulunanalar adaletin önüne getirirler ve hakettikleri cezayi bulurlar.

Deðerli Kardeþlerim,

Ýkinci bir konu da, 2009 – 2010 Eðitim ve Öðretim yýlýna girdiðimiz bu günlerde, eðitim sorunlarýnýn daha da kötüye gitmesidir. Çocuklarýmýz iki dilli anaokullarý yerine sadece Yunanca dili üzerinden ve hristiyanlýk propagandasýyla karþý karþýya kalmaktadýrlar. Türk ilkokullarýmýzýn periþan durumu ortadadýr. Ýskeçe’de çocuklarýmzýn Azýnlýk Ýlkokuluna gitmemesi için çeþitli engellerle karþýlaþmaktadýr. Azýnlýk Orta ve Liselerde ise durum daha da kötü. Çocuklarýmýzý çeþitli ýsýndýrýcý yöntemlerle bu okullarýmýzdan uzaklaþtýrýlýp Yunan okullarýna gitmelerine yol açýlmaktadýr. Bu sinsi yöntemle azýnlýk okullarýmýzýn boþaltýlýp kapanmalarýna neden olmaktadýr. Böylece gençlerimiz dîni ve millî hasletlerinde uzaklaþtýrýlýp asimile edilmeleri amaçlanmaktadýr.

Bu nedenle sevgili dostlar, toplumumuzun geleceðini teþkil eden gençlerimizi kaybetmemek için hepimizin üzerine düþen sorumluluðumuzu yerine getirmek zorundayýz. Evlâtlarýmýzý dinini bilen, milli hasletlerini öðrenip yaþayan kiþiler yetiþtirmemiz gerekir. Unutmayalým ki, Yüce Allah anne babalardan bunun hesabýný soracaktýr. Onun için bunun üzerine hassasiyetle durmamýz lâzýmdýr.

Aziz Kardeþlerim,

Son olarak da önümüzdeki 4 Ekim 2009 Pazar günü yapýlacak olan erken genel seçimler konusudur. Bu seçimlerde Batý Trakya Müslüman Türkü olarak, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu’nun aldýðý tavsiye kararý doðrultusunda haraket ederek, oylarýmýzý kendi kardeþlerimize kullanarak destek vermemizdir. Yunanlý seçmenler nasýl kendi dindaþ ve soydaþlarýna sahip çýkýp bizden hiç kimseye yýrtýk bir oy bile vermiyorlarsa, bizlerin de bu konuda duyarlý olmamýz, gevþek davranýp onur kýrýcý bir görüntü vermememiz gerekir. Yunan meclisinde Türk isimlerin anýlmasý bile Batý Trakya Müslüman Türkü için bir iftihar vesilesidir.

Bu vesileyle yapýlacak olan seçimler Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý için hayýrlar getirmesini temenni ederken, Ramazan Bayramanýzý tebrik eder, milletimizin ve Ýslâm aleminin birliðine, diriliðine, kalkýnmasýna ve mutluluðuna vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3203 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017