Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ ÝSTANBUL’DA DÜZENLENEN “100. YILINDA BALKAN FACÝASI” KONULU SEMPOZYUMA KATILDI  09.01.2013-23:24
Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete 5 – 6 Ocak 2012 tarihlerinde Türk Ocaklarý Ýstanbul Þubesi’nin Ýstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlediði "100.Yýlýnda Balkan Faciasý" konulu sempozyuma katýldý.

Sempozyuma Ýstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi YÂRAN, Türk Ocaklarý Ýstanbul Þube Baþkaný Dr. Cezmi Bayram, Balkan ülkelerinden Faziletli Müftümüzün yaný sýra, Makedonya Türk Milli Birlik Hareketi Partisi Genel Baþkaný Erdoðan Saraç, Kosova'dan Kamu Yönetimi Bakaný Mahir Yaðcýlar ve Diaspora Baþkaný Ýbrahim Makolli katýldý. Çok baþarýlý geçen Sempozyuma ayrýca bir çok bilim adamý yer alarak faydalý sunumlar yaptýlar.

Müftümüz Sayýn Ahmet Mete de sempozyumda bir konuþma yaparak Batý Trakya’da var olan sorunlarý dile getirdi. Batý Trakya'da 150 bin Türk'ün yaþadýðýný ve onlarýn çektiði sýkýntýlarý ifade eden sayýn Mete, "150 bin Müslüman Türk Meriç'in öbür yanýnda Yunanistan devletinin insafýna býrakýlmýþtýr. Lozan Antlaþmasý varsa da Yunanistan tarafýndan uygulanmayan bir anlaþmadýr” dedi. Batý Trakya’da din özgürlüðünün ihlâl edildiðine de dikkat çeken Müfftümüz, özellikle Müftülük sorununa ve tamir edilemeyen tarihi camilere vurgu yaptý.

Konuþmalarýn ardýndan Balkan faciasýný anlatan bir belgesel gösterimi yapýldý. Konuþma yapan katýlýmcýlara teþekkür plaketi takdim edildi.Bu duyuru 3105 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017