Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 29 OCAK TOPLUMSAL DAYANIÞMA VE MÝLLÎ DÝRENÝÞ GÜNÜ  29.01.2013-12:06
29 Ocak 1988, Batý Trakya Türk Azýnlýðý için Türk kimliðinin ve Yunan vatandaþlýðýna sahip olmanýn bilinciyle demokratik yollarla hareket ederek kendisine yapýlan insan ve azýnlýk haklarý ihlalini bütün dünya kamuoyuna haykýrdýðý gündür.

Batý Trakya Türkleri için tarihte bir dönüm noktasý olarak kabul edilen 29 Ocak, kadýn ve erkek toplumun her kesimi güç birliði halinde hareket ederek “TÜRK” kimliklerini ve bu kimliðin hiçbir güç tarafýndan deðiþtirilemeyeceðini dünyaya haykýrdýðý gündür. Batý Trakya Türkleri, 29 Ocak 1988 tarihinde yýllarca maruz kaldýðý deðiþik haksýzlýklara ve baský politikalarýna hep bir aðýzdan hayýr dediði ve Yunan yetkililerince inkâr edilen “TÜRK” varlýðýna sarýlarak, sahip olduðu haklarýndan en ufak bir taviz vermeyeceðini tüm dünyaya gür sesiyle haykýrdýðý gündür.

29 Ocak 1988 tarihinde yýllarca Müftülük makamlarý iþgal altýnda olduðu ve Batý Trakya Türklerinin inanç özgürlüðüne vurulan darbenin devam ettiðinin haykýrdýðý gündür. Bugün dahi 240 imam yasasýnýn çýkarýlmasýyla camilerimizi de kontrol altýna almak suretiyle ibadet özgürlüðümüze de darbe vurulmak istenmektedir.

Türk Azýnlýðýn eðitim alanýndaki ihtiyaçlarýna yýllardýr gözünü kapayan yetkililer, azýnlýk eðitiminin özerk statüsünü her geçen gün delmeye devam ettirdikleri için protesto edildiði gündür. Ýþte böyle bir günü, Batý Trakya Türk Azýnlýðý bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her türlü kýsýtlama ve insan haklarý ihlallerine karþý verdiði onurlu mücadelenin milâdý olarak anmaya devam edecektir.

29 Ocak’ýn 25. yýlýnda Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn Türk kimliði hâlâ inkâr edilmekte ve temel hak ve özgürlüklerinin engellenmesi devam etmektedir.

Bu vesileyle Tüm Batý Trakya Müslüman Türklerinin 29 Ocak Milli Direniþ Günü kutlu olsun der, birlik ve beraberliðimizin devamýný Cenâb-ý Hak'tan niyâz ederim.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3011 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017