Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 RAMAZAN BAYRAMI  07.08.2013-11:00
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,

Rahmet, maðfiret ve bereket mevsimi bir Ramazan ayýný daha geride býraktýk. “Evveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu azaptan kurtuluþ” olan mübarek Ramazan ayýný geride býrakarak, sevgimizi, umutlarýmýzý, kardeþlik ve dostluðumuzu, mutluluðumuzu ve kederlerimizi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevincini yaþýyoruz.

Orucun derin manevî eðitimini, sahur ve iftarýn bereketini, teravihin coþkusunu ve Kur’an tilâvetinin kalbimizde huþû uyandýrmasýnýn sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coþturup maneviyatýmýzý canlandýrdýk. Bu vesileyle hikmet gözüyle iç dünyamýza bir yolculuk yapýp, kendimizi sorgulayýp özeleþtiri yaparak günah, çirkin ve kötü olan her þeyi geride býrakma kararý aldýk. Camilerimiz, cemaatle kýlýnan namazlarla ayrý bir canlýlýk kazandý. Ellerimiz her zamankinden daha çok iyiliðe açýldý. Fakirleri, kimsesizleri gözeterek, düþkünlere yardým ederek yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn, hayýrda yarýþmanýn, yaralarý sarmanýn, insanlarýn derdiyle dertlenmenin en güzel örneklerini sergiledik. Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Mü’minler bir vücut gibidir.” düsturundan hareketle vücudun neresinde bir yara varsa ona merhem olmaya gayret ettik.

Aziz Kardeþlerim,

Bayramlarýn dinî, sosyal ve kültürel hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar, dinî þuur ve duygunun geliþmesine, millî ve manevî deðerlerin güçlenmesine, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygýnýn pekiþmesine, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn tesisine, dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderilmesine, toplum bünyesinde açýlan yaralarýn sarýlmasýna, akraba, komþu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, çocuklarýn sevindirilip manevî havayý teneffüs etmelerine, kýsaca her türlü insanî ve ahlâkî deðerin yaþanmasýna ve kazanýlmasýna vesile olan müstesna günlerdir. Bu bakýmdan bayram günlerimizi en iyi þekilde deðerlendirerek en baþta anne ve babalarýmýz olmak üzere büyüklerimizi, hastalarýmýzý, komþularýmýzý, akraba ve dostlarýmýzý ziyaret etmeliyiz. Dargýn olanlarý barýþtýrmalýyýz, fakirleri, yetimleri, kimsesizleri ve çocuklarý sevindirmeliyiz. Bu en coþkulu kaynaþma gününde, bu mutluluðun dýþýnda kalmamaya ve bu kaynaþmanýn dýþýnda hiç kimseyi býrakmamaya büyük özen göstermeliyiz. Çünkü bayram, kederlerin ve sevinçlerin paylaþýldýðý toplumsal bir kaynaþma günü olarak, toplumun bütün kesimleri tarafýndan paylaþýldýðý oranda bayram olma özelliði kazanacaktýr.

Deðerli Kardeþlerim,

Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak bu bayrama da, var olan ve bir türlü çözülmeyen kronikleþmiþ sorunlarla ve yeni yeni baskýlarla giriyoruz. Batý Trakya Müslüman Türkleri sabýrlý, uysal ve çalýþkan bir azýnlýktýr. Fakat ne yazýk ki yýllardýr hak ettiði saygýyý görmemiþ hep haksýzlýklara ve baskýlara maruz kalmýþtýr.

Son zamanlarda yine devlet tarafýndan zorbalýkla ve baskýyla azýnlýðýmýza yeni uygulamalar dikte edilemeye çalýþýlýyor. Din ve vicdan özgürlüðümüzü zedelemeyi ve camilerimizi, Kur’an Kurslarýmýzý kontrol altýna almayý hedeflenen bu baskýcý tutum, Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý üzerine büyük tedirginliðe neden olmuþtur. Azýnlýðýmýzýn kalan son kalesi olan camilerimizi de ele geçirmek için ihtiyaç olmamasýna raðmen imam tayin edilmesi düþündürücüdür. Ýkili ve uluslararasý antlaþma ve sözleþmelere aykýrý olarak bize sorulmadan uygulmaya konulmak istenen bu uygulama ile, olasý müftülük seçimlerinde istedikleri kiþinin seçimini saðlamak üzere bizim asla kabul etmediðimiz ve etmemeyeceðimiz imam kadrosu adý altýnda bir ortam hazýrlanýyor. Ayrýca bu kadro ile din dersi öðretmeni adý altýnda devlet okullarýnda azýnlýk Müslüman Türk çocuklarýna Ýslâm Dinini Yunanca diliyle öðretilmesi konusunda projeler yapýlýyor.

Azýnlýk olarak camilerimize bu tip insanlarý almamýz ve onlarý kabul etmemiz söz konusu deðildir. Ancak dini bilgilerden yoksun, sokaklardan toplanan bu tipler, okullarda yunanca olarak dinimizi öðretmeye kalkmalarý durumda çocuklarýmýzý onlarýn eline teslim etmemiz çok yanlýþ olacaktýr. Okullarda çocuklarýmýzý bu tip insanlarýn eline býrakmak, dinimizi küçük düþüren bir zihniyete teslim olmak demektir. Bu da bizi felakete sürükler. Çocuklarýmýz zaten dini bilgilerini Kur’an Kurslarýnda öðrenmektedirler. Her zaman olduðu gibi biz yine ülkemiz yöneticilerinden asla kabul etmeyeceðimiz bu yanlýþ tutumdan bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyoruz.

Aziz Soydaþlarým,

Bu duygu ve düþüncelerle milletimizin ve tüm Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


-------------------------------------------------------------------------------------------
NOT:
Müftüklük’te Bayraþma; Bayramýn 1’nci günü saat: 12:00 – 14:00


Bu duyuru 2812 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017