Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  11.10.2013-11:34
Deðerli Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim!
Müslümanlýk bilincimizi yenileyen; birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý pekiþtiren, yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlayan Kurban Bayramýna kavuþmanýn sevinç ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bizleri böyle rahmet ve bereket dolu bayram günlerine kavuþturan Yüce Rabbimize sonsuz þükürler olsun.

Ýslam’ýn beþ temel esaslarýndan biri olan Hac ibadetinin yerine getirildiði, tekbirlerin çekildiði ve mali bir ibadet olan kurban vecibesinin ifa edildiði bu mübarek bayramý, Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu ve tüm Ýslâm Âlemi olarak huzur ve sükunet içersinde geçirmeyi Cenab-ý Hak cümlemize nasip eylesin.

Allah’a yakýnlaþmak anlamýna gelen kurban ibadeti; kurban olarak kesilmesi uygun olan hayvanýn, ibadet niyetiyle kurban bayramýnýn birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde usulüne uygun þekilde kesilmesidir. Kurban kesen, Allah’a yaklaþmýþ ve O’nun hoþnutluðunu kazanmýþ olur. Kurban ibadeti, hicretin ikinci yýlýnda zekât ve Sadaka-ý fýtýrla birlikte meþru (vacip) olmuþtur. Yüce Allah, kurban ibadeti hakkýnda Kur’an’ý Kerim’de þunlarý buyuruyor:

“Biz her bir ümmete, Allah'ýn kendilerine rýzýk olarak verdiði kurban kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken O'nun adýný zikretsinler diye kurban kesme ibadetini meþru kýldýk/görev olarak yükledik. Sizin ilahýnýz tek bir ilahtýr, O'na teslim olun. (Ey Peygamber!) Teslim olmuþ o mütevazý kullarý müjdele." (Hac 34)

Yine Kur’an-ý Kerim’de Yüce Allah’ýn Kevser Suresi’nde þöyle buyuruyor: “Resulüm, muhakkak ki sana Kevser-i verdik, öyle ise Rabbin için namaz kýl, kurban kes. Asýl ebter (nesli kesik) olan sana hýnç besleyendir. Senin þanýn ve þöhretin yücedir”.

Allahu Tealâ, kurbanlýk hayvanýn kesimi üzerinde bu þekilde durduktan sonra, Hac sûresinin 37. Ayetinde; “Fakat unutmayýn ki onlarýn ne etleri, ne de kanlarý Allah’a ulaþýr. O’na ulaþan tek þey kalplerinizdeki takvadýr.” buyurarak, kurban ve diðer bütün ibadetlerimiz için çok önemli bir noktayý bize bildiriyor. Bu, ibadet diye yaptýðýmýz fiilleri örf-adet olmaktan çýkarýp, gerçek ibadete dönüþtürecek olan manadýr. Deyim yerindeyse ibadetlerin ruhudur. Ýþte bu ruh, kalpte Allah’a karþý oluþan hassasiyet yani takvadýr.
Kurban, gerek fert gerekse toplum açýsýndan çeþitli yararlar taþýyan malî bir ibadettir. Kiþi kurban kesmekle Allah'ýn emrine boyun eðmiþ ve kulluk bilincini koruduðunu canlý bir biçimde ortaya koymuþ olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. Ýbrâhim ile oðlu Ýsmâil'in Cenâb-ý Hakk'ýn buyruðuna mutlak itaat konusunda verdikleri baþarýlý sýnavýn hâtýrasýný tazelemiþ ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazýr olduðunu simgesel davranýþla göstermiþ olmaktadýr.

Deðerli Kardeþlerim,
Kurban bayramýnýn bir özelliði de Hac ibadetinin bu günlerde yapýlmýþ olmasýdýr. Öyle ki, dünyanýn her yerinden farklý ýrk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanýn haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturduklarý tablo, bayramýn deðerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradýr.

Bayramlar sevinçlerin paylaþýldýðý, gönüllerin coþtuðu, küskünlerin barýþýp kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, öksüz ve yetimlerin sevindirildiði, misafirlerin tebessümle karþýlandýðý, ikramlarýn yapýldýðý mutlu günlerdir.

Bayram günlerini, günahlarýn baðýþlanmasý için bir fýrsat olarak deðerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, deðilse telefonla arayarak onlarýn dualarýný alalým. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliði saðlamak için aramýzdaki küskünleri barýþtýralým. Çocuklara göstereceðimiz sevgi ile bayram havasýný yaþatalým. Fakir ve yoksullara kestiðimiz kurbanlardan pay ayýrarak yardým etmek suretiyle onlarý sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý ve bütün inananlarý hayýrla yad edelim.

Sevgili Kardeþlerim,
Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak, bu Kurban Bayramýna farklý duygularla giriyoruz. Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn ve kabinesindeki diðer ilgili bakanlarýnýn biz Batý Trakya Müslüman Türkler için son günlerdeki söylem ve çalýþmalarý bizleri ziyadesiyle memnun etmiþtir. Özellikle geçtiðimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliði Bakaný Sayýn Egemen Baðýþ’ýn Batý Trakya’ya gelmesi ve Ýskeçe’de bizi makamýmýzda ziyaret etmesi bizi çok daha sevindirmiþ ve gücümüze güç katmýþtýr. Allah nasip eder de ülkemiz Yunanistan azýnlýk haklarýmýzý verirse, bayram sevincimiz iki kat daha artacaktýr. Sizin de bildiðiniz ve müþahade ettiðiniz gibi Anavatanýmýz ve Vatanýmýz çalýþmalarýn içindedir. Önemli olan bizlerin dik ve ayakta durmamýz, birlik ve beraberlik içinde olmamýzdýr.

Bu vesileyle hepinizin Kurban bayramýný kutlar, bu mübarek bayramýn hepimiz için barýþ ve huzura vesile olmasýný Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3079 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017