Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 29 OCAK MÝLLÝ DÝRENÝÞ GÜNÜ  29.01.2014-15:04

29 Ocak 1988 Batý Trakya Türkleri'nin kimliklerinin inkarýna karþý suskunluðunu bozduðu gündür. 29 Ocak 1988 tarihi birlik ve beraberlik içerisinde Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn yapýlan haksýzlýklara hep bir aðýzdan “Dur!” dediði, demokratik tepkilerini bütün dünyaya duyurduðu bir gündür. Bu önemli gün, toplumumuz için bir dönüm noktasýný oluþturmaktadýr. Yýllar geçse de unutulmamasý ve unutturulmamasý gereken bir gündür. Bu tarihi gün Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasýdýr.

1974'te Yunanistan'da parlamenter idarenin yerleþmesinden sonra Batý Trakya Türk Toplumu geliþen dünya þartlarýna göre, Lozan Antlaþmasýnýn, insan haklarý ve Avrupa sürecinin uygulanmasýný beklerken, 1980'li yýllara kadar yasal faaliyet gösteren ve baþlýklarýnda "TÜRK" sözcüðü bulunan kuruluþlarýmýz "Batý Trakya'da Türk yoktur" gerekçesi ile mahkeme kararýyla kapatýlma yoluna gidilmiþtir. Yapýlan itirazlar ve devam eden hukuki süreç sonucunda 1988 yýlýnda Yunanistan'ýn en yüce yargý organý olan Atina Temyiz Mahkemesince de karar onaylayarak kesin olarak kapatýlmalarýna karar verilmiþtir.

Yüksek mahkemenin kararýný duyan Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý mensuplarý söz konusu kararý protesto etmek amacýyla 29 Ocak 1988 Cuma günü Gümülcine Türk Gençlerbirliði önünde toplanmak üzere harekete geçmiþtir. Emniyet güçleri tarafýndan kurulan barikatlar, þehre giden otobüs seferlerinin iptal edilmesi gibi engellemeler bile halkýmýzýn yaya olarak daðlarý aþýp toplantý saatinde Gümülcine’ye ulaþmalarýna mani olamamýþtýr. Tek amaçlarý milli kimliklerine sahip çýkmak ve korumak olan onbinlerce Batý Trakya Türk’ü Gümülcine Türk Gençler Birliði önünde toplanarak hep bir aðýzdan “Batý Trakyada Türk vardýr, bunun ispatý da bizleriz. Mallarýmýza el konulabilir, hapislere atýlabiliriz ama Türklüðümüzden asla vaz geçmeyiz” diye haykýrmýþtý. Bu medeni hak arama günü Batý Trakya Türk Azýnlýðý için "Milli Direniþ Günü" olarak tarihe geçmiþtir.

29 Ocak 1988 tarihinde milli kimliðimizin inkârýnýn yaný sýra, ayný zamanda yýllarca Müftülük makamlarýmýzýn iþgal altýnda olduðu ve Batý Trakya Türklerinin inanç özgürlüðüne vurulan darbenin devam ettiðinin haykýrdýðý gündür. Bugün dahi 240 imam yasasýnýn çýkarýlmasýyla camilerimizi de kontrol altýna almak suretiyle din ve vicdan özgürlüðümüze de darbe vurulmuþtur. Geçtiðimiz günlerde maalesef bu uygulama, devlet okullarýnda yunanca dili üzerinde din dersi adý altýnda baþlamýþ bulunmaktadýr.

26. yýlýný kutladýðýmýz bu milli direniþ günümüzde de ayný þuur ve mücadele ruhu ile etnik kimliðimizin ne olduðunu belirleme hakkýnýn ancak kendimize ait olduðunu herkesin bilmesi gerektiðini hatýrlatýyoruz. Artýk Müslümanlýðýmýzdan ve Türklüðümüzden hiçbir þekilde taviz vermeyeceðimizi herkesin anlamasý gerekir. Bizler birlik ve beraberlik içinde hareket ettikçe bizim yardýmcýmýz Allah’u Teâlâ olacaktýr. Cenâb-ý Hak Kur’an-ý Kerim’de þöyle buyurmaktadýr: "Þüphesiz Allah, Kendi yolunda, birbirlerine kenetlenmiþ bir bina gibi saf baðlayarak mücadele edip çaba harcayanlarý sever." (Saf Suresi, 4)

Bu vesileyle Tüm Batý Trakya Müslüman Türklerinin 29 Ocak Milli Direniþ Günü kutlu olsun der, birlik ve beraberliðimizin devamýný Cenâb-ý Hak'tan niyâz ederim.Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2716 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017