Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 REGAÝB KANDÝLÝ MESAJI  29.04.2014-10:40
Deðerli Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim,
1 Mayýs Perþembe günü Cuma gününe baðlayan gece Regâib Kandilidir. 30 Nisan Çarþamba günü de Üç Aylarýn baþlangýcýdýr.

“Regaip” kelimesi; raðbet edilen, deðeri çok olan ve çok ihsan anlamlarýna gelmektedir.

Regaip Kandili; Mü’minlere Allah’ýn rahmetinin bol verildiði, yapýlan dua ve ibadetlerin kabul edildiði gece demektir. Regaip Kandili; Üç Aylar içersindeki mübarek gün ve geceleri, özellikle Ramazan ayýný ve bu ayda bin aydan daha hayýrlý Kadir Gecesini, müjdeleyen mübarek bir gecedir. Bu geceye mahsus olmak üzere Hz. Muhammed (s.a.s) tarafýndan bizlere tavsiye edilmiþ ve tayin edilmiþ her hangi bir ibadet þekli yoktur. Bu gecede; eþ dost ve akraba ziyaret edilmeli, dargýnlar barýþtýrlmalý, camilere koþarak cemaatle namaz kýlýnmalý, camilerde okunan Kur’an-i Kerim ve mevlidler, yapýlan vaazlar dinlenmelidir. Böyle müstesna bir gecede; bol bol istiðfar etmeli, kaza ve nafile namazlarý kýlmalý, Kur’an-i Kerim okumalý Müslümanlarýn selameti ve Ýslam Dünyasý’nýn her türlü görünür görünmez kaza ve felaketlerden korunmasý için,Cenab-ý Hak’ka samimi olarak dua etmeliyiz. Bu iyilikler ve güzellikler, bu dua ve niyazlar -inþaallah- günahlarýmýzýn affýna vesile olacaktýr.

Üç aylar; insanlarýn geçmiþin muhasebesini yaparak geleceðe azim ve enerji dolu bir þevkle atýlma fýrsatý bulacaklarý, hata ve günahlardan temizlenip, hayýrlý ve yararlý iþlere yöneleceði bir zaman dilimidir.

Esasen Regaib, Mirac, Berat, Kadir Gecesi, Arefe Günü ve Ramazan Bayramý gibi mübarek gün ve geceler güzel amellerle içini doldurabildiðimiz, yanlýþlarýmýzýn farkýna varýp doðru istikamete yönelebildiðimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlý zaman dilimleri olacaktýr.

Regaip gecesinin, içinde bulunduðu Recep ayý, rahmeti, bereketi ve maðfireti bol olan bir aydýr. Hz. Peygamber: "Allah'ým! Recep ve Þaban aylarýný bize mübarek kýl ve bizi Ramazan'a kavuþtur." [Tirmizi] diye dua etmiþtir.

Muhterem Kardeþlerim,
Mübarek üç aylara girerken, bu mesajým vesilesiyle sizlerle tekrar buluþturan Cenâb-ý Hak’ka hamd ediyor hepinizi muhabbet ve hasretle kucaklýyorum. Bu Regaib Mesajý vesilesiyle size bazý önemli konular üzerinde durmak ve birkaç hatýrlatmada bulunmak isterim.

Ülkemiz Yunanistan’da Müslüman – Türk olarak yaþamak kolay bir iþ deðildir. Ýçinde yaþadýðýmýz devlet, maalesef bizleri her taraftan ezme ve bitirme politikalarýna devam etmektedir. Bize lütuf gibi sunduklarý her þey aslýndan bir tuzaktýr.

Son dönemde dayatýlarak çýkarýlan 240 imam yasasýyla hedeflenen, Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn haklarýna hilelerle, zorbalýkla tecavüzdür. Amaç; tek kalemiz olan camilerimizi de kontrol altýna alarak Kur’an Kurslarýmýzda çocuklarýmýza anadilimiz Türkçeyle verdiðimiz Dinimiz Ýslâm’ý Yunancaya çevirmek suretiyle bizi millî ve dinî hasletlerimizden koparmaktýr. Yine olasý Müftülük seçimlerine bizim imamlarýmýz da katýlacak deyip istedikleri kendi insanlarýný seçtirmektir. Bu konuda hepinizi uyanýk olmaya davet ediyorum. Bu oyuna gelmeyelim. Biz birlikte hareket edersek, Allah’ýn izniyle bizi yok etmeye yönelik olan bu kirli oyunlar asla geçmeyecektir.

Deðerli Kardeþlerim,
Önümüzde seçimler vardýr. Seçimler gelip geçicidir. Önemli olan Batý Trakya Müslüman Türk insanýna hizmet için aday olan kardeþlerimizin varlýðýdýr. Bu vesileyle adaylarýn hepsini tebrik ediyorum ve baþarýlar diliyorum. Seçimleri kardeþlik havasý içinde gerçekleþtirelim ki, seçimden sonra birbirimizi görecek yüzümüz olsun. En önemlisi de ahirette mahþer gününde amel defterimiz açýldýðý zaman birbirimizden kaçmayalým. Allah kardeþliðimizi bozmasýn. Seçimlerde kendi insanýmýza destek vereceðiz. Zaten Ahmet – Mehmet varken baþka insanlara destek vermek dinen uygun deðildir. Çünkü azýnlýk olarak birlik ve beraberliðimizin saðlanmasýnda ve daha güçlü bir þekilde haklarýnýn verilemesi için mücadele edilmesinde bu þekilde davranmamýz þarttýr.

Aziz Kardeþlerim,
Müftülüðümüz çatýsý altýnda faaliyet gösteren Kur’an Kurslarýmýzýn hatim merasimleri sona ermek üzeridir. Her sene farklý alanlarda gerçekleþtirdiðimiz kapanýþ etkinliklerimize, bu yýl kýsmetse Kur’an-ý Kerim’in daha düzgün ve güzel okunmasýný ve ezan okumayý teþvik etmek için, Kur’an Kursu öðrencilerimiz arasýnda 31 Mayýs 2014 Cumartesi günü “KUR’AN-I KERÝM’Ý GÜZEL OKUMA ve GÜZEL EZAN OKUMA YARIÞMASI” düzenlemeye karar verdik. Yavrularýmýza destek için hepinizi bu güzel etkinliðimize bekleriz.

Son olarak da; 13 Nisan 2014 tarihinde Dedeaðaç þehrinin Avantos Mahalle mescidinin kapýsýna kesik bir domuz kafasý býrakýlmasý olayý ki bu çirkin davranýþ Batý Trakya çapýnda büyük üzüntü ve endiþeyle karþýlanmýþtýr. Hasta ruhlu kiþilerce gerçekleþtirilen bu çirkin saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizler soðukkanlýlýðýmýzý koruyacaðýz ve tahriklere gelmeyeceðiz. Çünkü bizler mabetlere saygý duymaktayýz. Fakat Kur’an-ý Kerim’in bize öðrettiði þu gerçeði de unutmayalým; “Yahudi ve Hristiyanlar, sen de Yahudi ve Hristiyan olmadýkça senden asla razý olmazlar.”

Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizler millî ve dinî hasletlerimizi korumak için bugüne kadar mücadele ettiðimiz gibi, bundan böyle de etmeye devam ettiðimiz sürece, yardýmcýmýz Allah’u Teâlâ olacaðýný þüpheniz olmasýn.

Bu duygu ve düþüncelerle Üç Aylarý ve Regaib Kandilinizi tebrik eder, bu mübarek gün ve geceler Batý Trakya Müslüman Türk Toplumunun ve bütün Ýslâm aleminin birlik ve beraberliðine, insanlýk aleminin barýþ ve huzuruna vesile olmasýný Cenâb-ý Allah'tan niyaz ediyorum.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 2871 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017