Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE  22.05.2014-10:41
H U T B E


ÝSLAMDA BÝRLÝK VE
BERABERLÝÐÝN ÖNEMÝ


Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
Yüce dinimizin üzerinde durduðu en önemli konulardan birisi de mutluluðun vazgeçilmez þartlarýndan olan birlik ve beraberliktir.

Birlik ve beraberliðin olduðu yerde kardeþlik, huzur, bolluk ve rahmet vardýr. Dünya ve ahiret mutluluðu ancak Allah’ýn kitabýna sarýlmak, birlik ve beraberlik içinde olmakla mümkündür. Bu konuda Yüce Rabbimiz, Kur’an-ý Kerimde þöyle buyuru-yor: “Hep birlikte Allah’ýn ipine (Kur’ana) sýmsýký sarýlýn. Parçalanýp bölünmeyin...” Yüce Rabbimiz bizlere bu uyarýnýn ardýndan, birlik ve beraberliðin ihmal edilmemesini ise þu ayetle hatýrlatmaktadýr: “Kendilerine apaçýk deliller geldikten sonra parçalanýp ayrýlýða düþenler gibi olmayýn. Ýþte onlar için büyük bir azap vardýr.” Bu nedenle, Tek bir Allah’a, ayný Peygambere ve ayný Kur’an’a inanmýþ olan Müslümanlarýn, “Birlikte rahmet vardýr” ilkesiyle hareket etmeleri, asla bölünüp paralanmamalarý gerekir. Yüce Allah, Kur’an-ý Kerimde þöyle buyur-maktadýr: “Ýþte bu, benim dosdoðru yolum-dur. Artýk ona uyun. Baþka yollara uymayýn. Yoksa o yollar sizi parça parça edip, O’nun yolundan ayýrýr. Ýþte size bun-larý Allah sakýnasýnýz diye emretti.”

Muhterem Müminler!

Bir toplumda, milli birlik ve beraberliðin saðlanmasý için o toplumda yaþayan herkese bir takým görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþýnda, fertlerin kendi çýkarlarýný bir yana býrakýp, milletinin çýkarlarýný ön plana alarak bunlarýn gerçekleþmesi için çalýþmasý gelir. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptýðý, yaþadýðý toplumu için istenilen fedakârlýðý gösterdiði sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur, sükûn ve güven vardýr. Aksi takdirde birlik ve beraberlik, dirlik ve huzur bozulur, güven sarsýlýr.

Ýslam, kiþinin, sadece kendini ve kendi menfaatini düþünmesine karþý çýkmýþtýr. Tarihte pek çok acý örneklere þahit olunduðu gibi, birlik ve beraberlikten uzak, sadece kendi þahsi çýkarlarý peþinde koþmayý adet haline getiren fertlerin oluþturduðu toplumlar, bu yanlýþýn bedelini, aðýr bir þekilde, tarih sahnesinden çekilerek ödemiþlerdir.

Aziz Kardeþlerim,
Unutmayalým ki, toplumlarý ayakta tutan, birlik ve beraberliktir. Bunun zýddý olan tefrika ise, toplumu içten içe yiyerek, temelden çökmelerine neden olur. Bu nedenle toplumu birleþtiren, barýþ ve güven ortamýný saðlayan tek yol, milli ve manevi birlik anlayýþý içinde yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlamaktýr.

Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak milli ve manevi hasletlerimizi koruyarak bugüne kadar varlýðýmýzý sürdürebilmiþsek, bizim tek silahýmýz olan birlik ve beraberliðimizle olmuþtur. Ýþte önümüzdeki Pazar günü de Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak, böyle bir sýnavla karþý karþýyayýz. Batý Trakya’da bizim tek siyasi oluþumumuz olan Dostluk, Eþitlik ve Barýþ Partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýldýðýný hepimiz biliyoruz. Birlik ve beraberliðimizi göster-mek, sesimizi tüm dünyaya duyurmak için hepimiz el ele verip oyumuzu DEB Partisine kullanmamýz milli ve dini bir vecibemizdir.

Bir de eyalet ve belediyelerde ikinci haftaya kalan kardeþlerimize baþarýlar dilerken, gösterdiðimiz birlik ve beraberliðimiz daim olsun. Bu vesileyle önümüzdeki Pazar akþamý idrak edeceðimiz Miraç Kandilinizi tebrik eder, birlik ve dirliðe vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyaz ederim.

Hutbemi Allah Resulü (sav)’nün, huzurlu ahlaklý bir toplum yapýsýný en güzel þekilde yansýtan þu mübarek sözleriyle bitiriyorum: “Müslüman müslümanýn kardeþidir….. O halde Birbirinize buðz etmeyin. Birbirini-ze sýrt çevirmeyin. Ey Allah’ýn kullarý kardeþ olun.”


Bu duyuru 3442 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017