Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE TRT EKRANINDA  09.11.2009-19:20
9 Kasým 2009 tarihinde Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, TRT AVAZ ekranlarýnda yayýnlanan “Bizim Sesimiz” programýna katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile birlikte, Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Ferruh Özkan ile Avrupa Batý Trakya Türk Federasyonu Baþkaný Halit Habipoðlu’nun konuk olduðu programda Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn sorunlarý tartýþýldý.

Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete, müftülük sorununu dile getirdi. Müftü Mete ayrýca; Ýskeçe ve Gümülcine’de Müslüman Türk cemaat tarafýndan seçilen müftüleri Yunan devletinin tanýmadýðýný, yerine atama yolu ile müftü atadýðýný dile getirdi. Atina Antlaþmasý’na göre diðer Balkan ülkelerinde olduðu gibi baþmüftülük makamý oluþturulmasý gerektiðini ifade ederek, Lozan Antlaþmasý ile statüsü ve haklarý belirlenen Rum azýnlýðýn dini lideri olan Barthelomeos’un Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Barack Obama ile resmi görüþmede bulunduðunu hatýrlatarak seçilmiþ müftülerin kendi ülkesinin Baþbakaný tarafýndan dahi kabul edilmediðini belirtti.


Rodos ve Ýstanköy’de yaþayan Türk Azýnlýk’ýn dini alanda karþýlaþtýðý sorunlarýn yaný sýra Batý Trakya’da vakýflar sorununa da deðinen Ýskeçe Seçilmiþ Müftüsü Ahmet Mete, Yanýkköy’de Han Tarlalarý olarak bilinen Yanýkköy Camii Vakfý’na ait arazide devam eden kilise inþaatý ile ilgili bilgi verdi.

Bu duyuru 3518 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017