Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KUR’AN-I KERÝM VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI FÝNALÝ  03.06.2014-13:10
Müftülüðümüz koordinatörlüðünde Ýskeçe Bölgesi Kur’an Kurslarýna devam eden ilkokul 6’ncý sýnýf seviyesindeki öðrenciler arasýnda düzenlenen “KUR’AN-I KERÝM VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI” finali 31 Mayýs 2014 Cumartesi Politia Düðün Salonunda günü büyük coþkuyla gerçekleþti.

Yarýþma iki kategoride gerçekleþti. Kur’an-ý Kerim’i Güzel Okuma ve Ezaný Güzel Okuma.

Ýskeçe Bölgesi Kur’an Kurslarý arasýnda yapýlan elemeler neticesinde, Balkan Kolunda yer alan kur’an kurslarý öðrencileri 21 Mayýs 2014 tarihinde Þahin’de, Ýskeçe merkez, Ova ve Yaka Kolunda yer alan kur’an kursu öðrencilerimiz de 22 Mayýs 2014 tarihinde Ýskeçe Gazhane Camiinde yarý finalde yarýþtýlar. Kur’an-ý Kerim’i Güzel Okuma kategorisinde 38 öðrencimizin yarýþtýðý yarý finalde, ilk 12’ye girenler finalde yarýþmaya hak kazandýlar. Ezaný Güzel Okuma’da 14 öðrencimizin yarýþtýðý yarý finalde, ilk 4’e girenler finalde yarýþmaya hak kazandýlar.

Sunuculuðunu Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ve Vaiz Mustafa Trampa’nýn yaptýðý ve 31 Mayýs’ta gerçekleþen finalde Kur’aný Kerimi güzel okuma kategorisinde 12 öðrencimiz yarýþtý.

Yarýþmada yer alan seçili kurulumuz þöyledir:
Ýlter MEÇO – Vaiz ve Þahin Kur’an Kursu Hocasý, Yýldýz Uzun – Ýskeçe Çýnar Kur’an Kursu Hocasý, Sýdýka Batkal - Ýskeçe Çýnar Kur’an Kursu Hocasý, Remzi Abdullah – Gökçeler Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý, Cemali Burbun – Mýsvaklý Kur’an Kursu Hocasý, Mehmet Akgül – Türkiye’den katýlan kurra hafýz.

Yarýþmadaki seçili kurulun deðerlendirmesi neticesinde dereceye giren ilk üç öðrencimiz þunlardýr:

Birinci: Gülçin BASYASALÝH - Elmalý Kur’an Kursu – 580 puan
Ýkinci: Hasan REÞÝT - Kozluca Kur’an Kursu – 577 puan
Üçüncü: Seher ÞEHOÐLU - Ýskeçe Çýnar Camii Kur’an Kursu – 576

Ezaný Güzel okuma kategorisinde ise 4 öðrencimiz yarýþtý. Yarýþmada seçili kurulun deðerlendirmesi neticesinde birinci olan öðrencimiz:

Mehdi BAYRAM - Demircik Kur’an Kursu.

Yaklaþýk ikibinin üzerine kiþinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen yarýþma etkinliðimize, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra þeref konuklarý olarak, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener ile Muavin Konsolosu Adnan Öztürk, Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Balýkkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof Dr. Cengiz Özmetin, Bulgaristan Baþmüftüsü Mustafa Hacý, Smolen Müftüsü Necmi Dýbov, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi yeni seçilen Baþkaný Cemil Kabza, B. Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Asbaþkaný ve sabýk milletvekilimiz Ahmet Faikoðlu, DEB Partisi Baþkan Yardýmcýsý Ozan Ahmetoðlu,Doðu Makedonya ve Trakya Bölgesi Eyalet Meclisi üyeleri, Ýskeçe merkez, Bulustra, Mustafçova, Ýnhanlý Belediyeleri meclis üyeleri Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ramadan Nizam, Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði Baþkaný Mehmet Emin, SÖPA Derneði Baþkaný Nurettin Kýyýcý, Ýmam Hatip Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði Baþkaný Mehmet Emin Ahmetoðlu, sivil toplum kuruluþu yöneticileri, ve daha birçok Azýnlýk öndegelenleri katýldý.

Bu etkinliðimize Türkiye’den gelen kurra hafýz Mehmet Akgül’ün okuduðu etkileyici kur’an-ý kerim ve Beyköy Kur’an Kursu öðrencisi Bahri Bahri’nin yanýk sesiyle sözylediði “Medine’ye Varamadým” ilahisinin ardýndan, Faziletli Müftümüz Ahmet Mete açýþ konuþmasýný yaptý. Daha sonra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük ve Baþkonsolosumuz Ýlhan Þener birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Ardýndan yarýþmaya geçildi.

Yarýþma arasýnda Ketenlik Kur’an Kursundan Salih Kâhya’nýn “ANNEM” ilâhisi, Kýra Kur’an Kursu öðrencilerinin iki ilâhisi etkinliðimize renk kattý.

Yarýþma etkinliðimiz Ýskeçe Karþý Mahalle Kur’an Kursu öðrencisi Hakan Karaali’nin güzel ezanýyla son buldu.

DERECEYE GÝRENLERÝN ÖDÜLLERÝ

1- Kur’an-ý Kerim’i Güzel Okuma Yarýþmasýnda BÝRÝNCÝ olan öðrencimize verilen ödüller:
- Yarým Cumhuriyet Altýný, MASKO Mobilyadan “Çocuk Odasý Takýmý” hediye çeki, Kur’an-ý Kerim, Osmanlý Motifli Tespih, Seccade, Saat, Kalem, Koku, pike, Ýskeçe Manzaralý çerçeve, Kur’an-ý Kerim Rahlesi.
2- Kur’an-ý Kerim’i Güzel Okuma Yarýþmasýnda ÝKÝNCÝ olan öðrencimizin ödülleri:
- Çeyrek Cumhuriyet Altýný, Kur’an-ý Kerim, Osmanlý Motifli Tespih, Seccade, Saat, Kalem, Koku, pike, Ýskeçe Manzaralý çerçeve, Kur’an-ý Kerim Rahlesi.
3- Kur’an-ý Kerim’i Güzel Okuma Yarýþmasýnda ÜÇÜNCÜ olan öðrencimizin ödülleri:
- Çeyrek Cumhuriyet Altýný, Kur’an-ý Kerim, Seccade, Saat, Kalem, Koku, pike, Ýskeçe Manzaralý çerçeve, Kur’an-ý Kerim Rahlesi.
4- Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasýnda BÝRÝNCÝ olan öðrencimizin ödülleri:
- Yarým Cumhuriyet Altýný, Kur’an-ý Kerim, Osmanlý Motifli Tespih, Seccade, Saat, Kalem, Koku, pike, Ýskeçe Manzaralý çerçeve, Kur’an-ý Kerim Rahlesi.
Derece katýlan bu dört öðrencimize baþarý belgesi de takdim edilmiþtir.
5- Kur’an-ý Kerim’i ve Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasýna katýlýp da dereceye giremeyen öðrencimize, ayrýca bu etkinliðimizde renk katan ezan ve ilâhi okuyanlara hediye paketi ve katýlým belgesi verildi.
- Kur’an-ý Kerim, Levha Seccade, Kalem, Koku.

Ayrýca yarýþma etkinliðimizde güzel sesleriyle gönülleri coþturan Beyköy’den ilahi okuyan Bahri Bahri’ye, Demircik’ten Kur’an-ý Kerim okuyan Ahmet Deli’ye ve Ýskeçe Karþý Mahalle’den ezan okuyan Hakan Karaali’ye birer çeyrek altýn hediye edilmiþtir.

Son olarak, Ýskeçe Bölgesi Kur’an Kurslarýmýzdan Kur’an-ý Kerim’i ve Ezaný Güzel Okuma müsabakalarýna tüm öðrencilerimize Türkiye’ye bir gezi düzenecektir.
Coþkulu geçen yarýþma etkinliðimize maddi manevi katkýda bulunan bütün kardeþlerimizden Allah razý olsun.
Bu duyuru 4442 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017