Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  28.06.2014-12:43

   Saygý Deðer Müslüman Türk Kardeþlerim,

   Allah-u Teâlâ’nýn (C.C.) bize lütfettiði mübarek Ramazan Ayý’na kavuþmanýn büyük sevinç ve heyecanýný yaþýyoruz. Ramazan Ayý 11 ayýn sultaný olup insanlýðý karanlýktan aydýnlýða, alçaklýktan yüksekliðe ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ý Kerim’in indiði aydýr.

   Cenâb-ý Hak Kur’an-ý Kerim’de þöyle buyurmaktadýr:

   “Ramazan ayý ki insanlarý kurtuluþ yoluna götüren, doðruyu yanlýþtan ayýran Kur'an'ýn indiði aydýr. Onun için sizden her kim bu aya eriþirse oruç tutsun.” (Bakara, 185)

  Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.) Ramazan ayýnýn faziletine dair þöyle buyurmaktadýr:

  “Ýþte bereket ayý olan Ramazan geldi. Artýk Allah’ýn rahmeti sizi kuþatýr. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarýþmanýza bakar da, bununla meleklerine karþý iftihar eder. Öyle ise kulluðunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Asýl bedbaht olan da, bu ayda Allah’ýn rahmetinden nasibini alamayandýr.

   Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece “Kadir Gecesi”, bin aydan daha hayýrlýdýr. Allah-u Teâlâ (C.C.), bu ayda; her gün oruç tutulmasýný emretti. Bu ayda, geceleri teravih namazý kýlmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, baþka aylarda, farz yapmak gibidir. Bu ayda, bir farzý yapmak, baþka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabýr ayýdýr. Sabredenin gideceði yer cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayýdýr. Bu ayda müminlerin rýzký artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahlarý affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabý kadar, ona sevap verilir.”
Ashâb-ý Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin deðiliz.” deyince, Peygamber Efendimiz (S.A.S.) buyurdu ki: “Bir hurmayla iftar verene de, yalnýz suyla oruç açtýrana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydýr ki, ilk günleri rahmet, ortasý af ve maðfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktýr. Bu ayda, emri altýnda olanlarýn vazifesini hafifletenleri, Allah-u Teâlâ (C.C.) affedip, Cehennem ateþinden kurtarýr.

   Bu ayda dört þeyi çok yapýnýz! Bunun ikisini Allah-u Teâlâ (C.C.) çok sever. Bunlar, kelime-i þehadet getirmek ve istiðfar etmektir. Ýkisini de zaten her zaman yapmanýz lâzýmdýr. Bunlar da Allah-u Teâlâ’dan (C.C.) Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sýðýnmaktýr. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kýyamet günü susuz kalmayacaktýr.”


   Deðerli Kardeþlerim,

   Mübarek Ramazan Ayý; tutulan oruçlarla, kýlýnan teravih namazlarýyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur'an-ý Kerîm tilavetleriyle, hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkýp kýlýnan teheccüd namazlarýyla, iftar anýnýn heyecanýyla, Kadir gecesindeki manevi coþkusuyla, hayýr ve hasenatýyla, fitre ve zekâtýyla, bayram sabahý neþesiyle yaþadýðýmýz bir ömrün hasat vaktidir

   Bu mübarek ay, gönüllerin yumuþadýðý, þeytanlarýn zincirlendiði, nefislerin kýrýldýðý ve insanlarýn insanî duygularýnýn en yükseðe çýktýðý bir aydýr. Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmaktadýr:

   “Eðer kullar Ramazan ayýndaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasýný isterlerdi.”

   Öyleyse Sevgili Kardeþlerim,

  Gelin bu mübarek Ramazan ayýnýn manevi coþkusunu hep beraber yaþayalým ve yaþatalým. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katýlalým, hem tecrübelerinden istifade edelim hem de onlarýn yalnýz olmadýklarýný hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarýmýzýn ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kýlalým, oruçlarýmýzý tutalým ve en önemlisi kulluðumuzu kuvvetlenidirelim.

   Hayatýn aldatýcý olduðunu unutmadan bu güzel fýrsatlarý iyi deðerlendirelim. Bayram sabahýna Ramazan içinde yaptýðýmýz ibadetlerin çokluðu ve Rabbimizin bizleri affý ile inþallah kavuþalým.

   Bildiðiniz gibi Ýslâm Dini sevgi, saygý ve hoþgörü dinidir. Cemaate gitmek, saf olmak, hac ibadetinde; Kâbe’nin etrafýnda tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, topluca ibadetlerimizi ifa etmek hep birlik ve dirlik ifadesidir. Ramazan-ý Þerife eriþtiðimiz bu günlerde birliðimizi, beraberliðimizi ve kardeþliðimizi pekiþtirmek için birbirimizi sevelim, iyiliklerde buluþalým, Allah’a yönelirken tek vücut olalým. Namaz kýlarken vucütlarýmýz safta birleþtiði gibi gönüllerimiz de birleþsin.

   Muhterem Kardeþlerim,

   Seneler geçiyor, ömür bitiyor ama milletler mücadeleleriyle ve çalýþmalarýyla yaþamaya devam ediyor. Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý dik duruþu ve haklarýný almak için mücadelesiyle hep yaþayacaktýr.

   Ýslam Alemi büyük bir imtihandan geçmektedir. Fitne fesat, parçalanmalar ve acýlar aslýnda kendi benliðinden kopmuþ Müslümanlarýn tekrar kendilerine gelmeleri için bir tecrübedir. Bu açýdan Ramazan içinde Müslümanlarýn selameti için dua etmeliyiz. Ýslam Alemi þu anda küffarýn oyunlarýyla karþý karþýyadýr. Küffar, Ýslam adýna Müslüman kaný akýtmakta, kardeþleri birbirleriyle vurdurmaktadýr. Allah-u Teala (C.C.) Müslümanýn Müslümana canýný, kanýný, malýný, ýrzýný yasak kýlmýþtýr. Yani Müslüman kardeþinin kanýný akýtamazsýn, onu öldüremezsin, namusuna, malýna kastedemezsin. Bu yapýlanlar Ýslam adýna diye yansýtýlýyor, ancak bunlar din düþmanlarýnýn, insanlýk katillerinin oyunudur.

   Aziz Soydaþlarým,

   Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak davamýza sahip çýkmaya devam edeceðiz. Güç olmak için bir olacaðýz, kardeþ olacaðýz.

  Evlâtlarýmýzý Azýnlýk okullarýmýzda okutarak eðitimimize sahip çýkmalýyýz. Müftülük davasýna bugüne kadar sahip çýktýðýmýz gibi bundan böyle de sahip olmaya devam etmeliyiz. Müftülük davasýnda göstereceðimiz baþarýyla camilerimize ve imamlarýmýza da sahip çýkmýþ oluruz. Böylece kardeþliðimiz de saðlam olur.

   Birlikte ve beraber hareket etmemiz gereken yerlerde beraberliðimizi devam ettirmemiz gerekir. Aramýzý bozmak, fitne ve fesat sokmak isteyenlere fýrsat vermemeliyiz.

   Vatanýmýzdan ve Anavatanýmýzdan güç ve destek alarak Batý Trakya’da haksýzlýklarýn bitmesi için mücadelemizi sürdüreceðiz. Allah-u Teala (C.C.) doðru yolda olanlarýn yardýmcýsýdýr ve doðrularla beraberdir. Yeter ki biz Allah (C.C.) yolunda olmaya devam edelim.

   Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Ramazan ayýný, Kadir gecesini ve ardýndan Ramazan Bayramýný tebrik eder, Cenâb-ý Hak’tan saðlýk huzur ve bereketli bir ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara, Bayramlara eriþtirsin.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3001 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017