Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Paþevik Gençlerinden Gazze'ye Yardým  28.08.2014-13:52
Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý Gazze’de yaþanan zulme sessiz kalmamýþ, çeþitli etkinliklerle mazlum kardeþlerimizin yanýnda olduðunu bütün dünyaya duyurmuþtur. Ýskeçe’de Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu’nun verdiði karar doðrultusunda 25 Temmuz 2014 tarihinde, Cuma Namazý sonrasýnda 5000’ni aþkýn kiþinin katýlýmýyla Ýsrail’e karþý büyük bir protesto yürüyüþü yapýldý. Büyük bir baþarýyla yapýlan bu yürüyüþ, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete’nin anlamlý duasýyle son buldu.

Yine Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu’nun karaýyla Batý Trakya çapýnda Gazze’deki mazlum kardeþlerimizin yaralarýný sarmak için yardým kampanyasý düzenlenmiþtir. Bu kampanya devam ederken, Ýskeçe Balkan kolu köylerimizden Paþevik’te, buradaki gençlerimiz görülmemiþ bir çalýþma göstererek 23 – 24 Aðustos tarihlerinde iki günlük çok baþarýlý bir kermes yapmýþlardýr. Elde ettikleri paralarý da Gazze’deki kardeþlerimize ulaþtýrmak üzere 27 Aðustos Çarþamba günü Ýskeçe Müftülüðü’ne teslim etmiþlerdir. Teslim töreninde Müftü Efendi gençleri tebrik ederek þunlarý ifade etmiþtir: “Paþevik’li gençlerimizin bu baþarýlý kermes etkinliðini takdirle karþýlýyor, kendilerine cân-ý gönülden teþekkür ediyorum. Bu kermese katkýda bulunan herkesten Allah razý olsun.”

Gazze için Batý Trakya çapýnda toplanan paralarý teslim etmek üzere, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif birlikte, bir de Paþevik gençliðinde bir temsilci de katýlarak Atina’daki Filistin Sefiri’nden randevu alýnmýþtýr.Bu duyuru 2508 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017