Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 M E V L Ý D K A N D Ý L Ý  31.12.2014-10:42


     Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
     Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yýlýnda Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayýnýn 12. gecesi doðmuþtur. 2 Ocak 2014 Cuma’yý Cumartesi’ye baðlayan gecede ihya edeceðimiz bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

     Sevgili Peygamberimizin teblið ettiði Ýslâm dini ile dünya aydýnlandý, tek Allah inancý ile kalpler nurlandý. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O'nun doðduðu gece, insanlýðýn kurtuluþu için çok hayýrlý ve mübarek bir baþlangýçtýr.

    Hz. Peygamber’in doðumu, hayatý ve hadis-i þerifleri aslýnda insanlýðýn kurtuluþu için Kur’an-ý Kerim’den sonra tek kýlavuzdur. Çünkü Peygamberimizin hayatý Kur’an’dý. Onun hayatýný örnek almak, Kur’an-ý yaþamak demektir.

     Peygamberimiz (s.a.s.); insanlýðýn þu son zamanlardaki ruhi bunalýmlarýna, doymayan göz ve kalplerinin tamahlarýna, hamd, þükür, sabýr ve tahammüllerden uzak hallerine tek dermandýr. Kur’an-ý Kerim ve hadisler bizim dünya ve ahiret saadet kaynaklarýmýzdýr. Bunlarý çokça okumalý ve hayatýmýzý onlara göre ayarlamalýyýz. Bu saadet kaynaklarýmýzý çocuklarýmýza da okutmalý ve onlarý da Hz. Peygamberi’in hayatý gibi bir hayat yaþamalarýný tavsiye etmeliyiz.

     Muhterem Kardeþlerim,
     Yeni yýla girerken, Mevlid Kandili’ni ihya ederken, çok yeni bir geliþmeyle karþý karþýyayýz. Ülkemiz Yunanistan erken genel seçimlere gitmektedir. Her zaman olduðu gibi önümüzdeki bu seçimler için de bizler hep bir þeyi vurgular, siz cemaatimizi uyanýk olmaya davet ederiz. Azýnlýk adaylarýmýz her partiden hep olmuþ ve gene de olacaktýr. Önceki zamanlarda adaylarýmýz olmasýna raðmen, oylarýmýzý onlara kullanmadýðýmýz için hep kaybettik ve milletvekilsiz kalýyorduk. Son dönemde ise birlik ve beraberliðimizin neticesini gördük ve Allah’a þükür milletvekili çýkarabiliyoruz. Bu seçim öncesi de yine ayný þeyleri hatýrlatmakta fayda mülahaza ediyoruz. Oylarýmýz çok önemlidir. Birlik ve beraberliðimizi bozmadan oylarýmýz kendi içimizden olan adaylarýmýza verelim ki, milletvekilsiz kalmayalým. Seçim tartýþmalarý yüzünden kardeþliðimizi zedelemeyelim. Seçimler geçicidir. Kardeþlik, dostluk, komþuluk ise daimdir. Onun için tartýþmalarýn, eleþtirilerin dozunu iyi ayarlamak lazýmdýr. Ayrýca bu son zamanlarda bizi yanlýþ yönetmeye çalýþan yönetimin yanlýþ tutum ve davranýþlarýný da zikretmeden geçemeyeceðim:

     1- Ýmamlar yasasý diye bildiðimiz yasa çerçevesinde azýnlýk çocuklarýna yunanca olarak okutulan dindersi meselesi hala mücadelesi devam etmektedir. Þunu iyi bilmekte fayda vardýr ki, geçmiþte de belirttiðimiz gibi çocuklarýmýzýn seçmeli olan bu derse girmemesi için anne-babalar okul müdürlüklerine dilekçe ile bildirmeleri yeterli olacaktýr.Bu dersten sýnýfta kalma yok ve yukarýda da belirttiðim gibi mecburi deðildir. Unutmayalým ki biz davalarý ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele etmekle elde edeceðiz. Bu hususu da aileler evlâtlarýnýn geleceði için çok iyi bilmeli ve uyanýk olmalýdýr. Çünkü yarýn öbürgün çocuklarýmýz dini ve millî hasletlerden yoksun bir þekilde karþýmýza çýkýnca çok geç olacak ve artýk yakýnmanýn bir faydasý olmayacaktýr.

     2- Eðitim yasasý çerçevesinde azýnlýk eðitimi tekrar býçak altýna yatýrýlmýþtýr. Bu hususlara dikkat etmeli ve evlâtlarýmýzý azýnlýk okullarýna göndermeliyiz. Biz okullarýmýza sahip çýkmazsak, öðrenci kalmadýðý için okullarýmýz kapandýðýnda artýk feryat etmenin bir faydasý olmayacaktýr.

     Aziz Kardeþlerim,
     Son olarak birlik ve beraberliðe tekrar vurgu yapmak istiyorum. Allah’u Teâlâ (c.c.) biz mü’minleri kardeþ kýlmýþtýr. Hz. Peygamber (s.a.s.) de; “bir taraðýn diþleri gibisiniz” buyurarak, kardeþliði, birlik ve beraberliði tavsiye etmiþtir.

    Yaþadýðýmýz vatanýmýz Yuanistan’da var oluþumuzun devamýný istiyorsak; Müslümanlýðýmýza, Türklüðümüze, camilerimize, ezanlarýmýza sahip çýkalým. Sevgili kardeþlerim, bu yaptýðým uyarýcý tavsiyere lütfen Allah rýzasý için kulak verelim ki her zaman için þeref ve haysiyetimizle dimdik ayakta kalabilelim.

     Mesajýma son verirken; geçtiðimiz günlerde Atina’da görüþtüðüm Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu’dan ve beraberindeki bakanlardan, yine Türkiye temaslarým sýrasýnda görüþtüðüm Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’dan, Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Mehmet Görmez’den ve diðer yetkililerden selâmlarýný sizlere iletmede üzerimde bir borçtur.

     Yarýnlar çalýþanlarýn,
     Yarýnlar birlik olanlarýn,
     Yarýnlar insanlýðýn olacaktýr...

     Bu vesileyle selâm ve hürmetlerimle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doðum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim.Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 2888 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017