Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE HÜRRÝYET CAMÝSÝNE SALDIRI  12.11.2009-20:16
12 Kasim 2009 Perþembe sabaha karþý Ýskeçe Hürriyet Camisine saldýrý düzenlendi. Caminin kuzey-batý köþesinde faili meþhul kiþilerce cami penceresine taþlý saldýrý yapýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þu hususlarý dile getirdi:


“Bu tür saldýrýlar burada yaþayan ve farklý din ve kültüre sahip iki toplumu birbirine düþürme çabasýdýr. Biz burada Yunanlý Hýristiyan hemþehrilerimizle dostane bir þekilde yaþantýmýzý sürdürürken birileri çýkýyor ve birkaç haftadan beri izlediðimiz programlarý yapýyor. Ondan sonra böyle neticeler ortaya çýkýyor. Tabii bu programlarý yapanlar bunlarý düþünmüyor. Ama burada bunun sýkýntýsýný bizler çekiyoruz. Sadece Müslüman Türkler deðil, burada yaþayan Yunanlýlar da bu durumdan rahatsýz oluyorlar. Bunu da açýk bir þekilde ifade ediyorlar. Bu vesileyle þunu da belirtmek istiyorum. Batý Trakya Türk Azýnlýðý’nýn kronikleþmiþ Azýnlýk sorunlarý devam ediyor ancak, bu sorunlar bizim bölge insanýyla, hemþehrilerimizle beraber ve dostane bir yaþam sürdürmemize engel deðil. Burada halkýn arasýný açmaya çalýþanlar var. Bu oyunlara gelmeyelim. Batý Trakya’yý tanýmayanlar lütfen bize karýþmasýnlar. Batý Trakya Türklerini bu memlekete düþman gibi yansýtmaya çalýþýyorlar. Bizim bu memleketi ne kadar sevdiðimiz tarihi gerçeklerle sabittir. Uðruna verdiðimiz þehitlerimiz bunun en büyük ispatýdýr. Cami olsun, kilise olsun, hangi kutsal mekan olursa olsun, bu tür yerlere yapýlan saldýrýlar kesinlikle provakasyondur ve herkes tarafýndan þiddetle kýnanmasý gereken durumlardýr. Bu saldýrýlarý yapanlarý kýnýyorum. Birkaç haftadan beri yapýlan çarpýk ve saptýrmalarla dolu programlarýn bu ülkenin huzuruna zarar verdiðini ve bundan Müslüman-Hristiyan, Türk-Yunan herkesin rahatsýz olduðunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Hürriyet Camii’ne saldýrýda bulunan kiþi veya kiþilerin de en kýsa zamanda yakalanmalarýný ümit ediyorum.”
Bu duyuru 3531 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017