Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BU HAFTASONU HATÝM TÖRENLERÝMÝZ ÞEREF MÝSAFÝRÝMÝZLE BÝR BAÞKAYDI  05.05.2015-08:37
3 Mayýs Pazar günkü hatim törenlerine Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN’ýn oðlu Sayýn N. Bilâl ERDOÐAN damgasýný vurdu. Faziletli Müftümüzün davetlisi olarak 2 – 3 Mayýs tarihlerinde Batý Trakya’yý ziyaret etti. Þeref misafirimiz Sayýn N. Bilâl ERDOÐAN, Cumartesi günü Gümülcine’deki temaslarýndan sonra, Cumartesi gecesi Ýskeçe’ye geçerek Müftümüzün köyü olan Yassýören’de konakladý. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza AKINCI ve Konsolosluk erkâný da eþlik etti.

2 Mayýs Cumartesi günü Mustafçova ve Þahin köylerinde Kurban Kesim Merasimleri düzenlendi. Kurban kesim törenlerinde Müftülüðümüzü temsilen Müftü Yardýmcýmýz Ahmet Hraloðlu katýlmýþtýr.

3 Mayýs Pazar günü, Þeref konuðumuz Faziletli Müftümüzün refakatinde sýrasýyal Dinkler, Mustafçova ve Þahin Hatim Merasimlerine katýldý. Sayýn Bilal ERDOÐAN katýldýðý merasimlerde çiçeklerle ve halk tarafýndan büyük bir coþkuyla karþýlandý. Son durak olan Þahin’de hatim töreninin ardýndan kendisini kurbanla karþýlan cemaat, balkon konuþmasý da yapmýþtýr.

Sayýn Bilal Erdoðan’ýn Batý Trakya ziyaretinde verdiði mesaj birlik ve beraberlik içinde haraket etmemizdir. Kýsaca kendisi; “Bizler kalpleri birlikte atan toplumlarýz. Zaten bir milletin parçalarýyýz. Buraya gelmek, sizlerle ayný havayý solumak bizler için çok büyük mutluluk vesilesi. Biz, Türkiye'de iyi olduðumuzda, buradaki kardeþlerimizin de iyi olmasýný istiyoruz. Buradaki kardeþlerimizin sýkýntýsý olduðunda biz de o sýkýntýlarý yaþýyoruz, hissediyoruz, üzülüyoruz. Bunun komþuluk hukukunun ötesinde, bir kardeþlik hukuku olduðunu düþünüyorum. Türkiye'den gelerek sizlere hem bir kardeþlik göstergesi hem de yakýnlýðýmýzýn fiziki olarak bir göstergesi olsun istedik” ifadesini kullandý.

3 Mayýs Pazar günü gerçekleþen Dinkler, Mustafçova ve Þahin Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri, öðrencilerimizin sergilediði baþarýlý bir performansla okuduklarý Kur’an-ý Kerimler, þiir ve ilahilerle katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattýlar.

Hatim törenlerine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’nin yaný sýra, þeref konuðumuz Sayýn Bilal Erdoðan, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Alý Riza Akýncý ve konsolosluk erkâný, Ýskeçe Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi Baþkaný Sayýn Cemil Kabza, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Sayýn Ömer Çay, Sivil Toplum Kuruluþ Baþkanlarý ve yöneticileri, eyalet ve belediye meclis üyeleri ve kalabalýk halk topluluðu katýldý. Öðlen namazýna müteakip hazýrlanan etli pilav ikramý yapýldý.

DÝNKLER


MUSTAFÇOVA


ÞAHÝN

Bu duyuru 3043 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017