Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  01.09.2016-10:45

Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu'nun 23 Aðustos 2016 tarihinde yaptýðý toplantýda, Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðýnýn Eðitim durumunu görüþmüþtür. Yapýlan toplantýda 9 Azýnlýk okulunun kapatýlacaðý bilgisi deðerlendirilmiþ, Azýnlýðýmýzýn okullarýnýn kapatýlmasýnýn kanuni olmadýðý dile getirilmiþ ve böyle bir olay karþýsýnda hukuki ve siyasi itirazlarýn yapýlmasý kararý alýnmýþtýr. Azýnlýðýn tepkisi de ilerideki günlerde kararlaþtýrýlacaktýr.

Doðu Makedonya-Trakya Eyaleti Eðitim Müdürlüðü’nün azýnlýk ileri gelenleriyle hiç istiþare etmeden, tek taraflý aldýðý bu karar ile Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn eðitim alanýndaki özerkliðine bir darbe daha vurulmuþtur. Azýnlýk ilkokullarýnýn son yýllarda kesintisiz kapatýlmasýna devam edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Baþta Lozan antlaþmasý olmak üzere, uluslararasý ve Türkiye ile Yunanistan arasýnda imzalanan anlaþmalar ve eðitim protokolleri çerçevesinde azýnlýk okullarýyla ilgili mevzuata ve özel hukuki statüye aykýrý olarak, idari kararlara dayanarak azýnlýk ilkokullarýnýn kapatýlmasý son derece yanlýþtýr.

Ýkinci olarak; azýnlýk ilkokullarýmýzda ders kitabý olarak okutulmak üzere çýkarýlan Frangudaki’nin kitaplarý da hiç bir fayda saðlamamakta, çocuklarýmýz Yunanca'yý öðrenmeden ilkokuldan mezun olmaktadýr. Bütün ilkokul çocuklarýna okutulan Yunanca kitaplarý, azýnlýk ilkokullarýmýzda da okutulmasýný istiyoruz.

Üçüncü olarak da; okullarda "ierodaskali" sýfatýyla Kur'an-ý Kerim'i ve dini bilgileri Yunanca okutmak için tayin edilen þahýslarýn okutacaðý derslerden azýnlýðýmýz Türk çocuklarýmýzýn kafasýný karýþtýrmaktan ve yanlýþ bilgilerle zihinlerini bulandýrmaktan baþka hiçbir yararý yoktur. Anadilimiz olan Türkçe ile verilmeyen ve kendileri bile dini bilgilerden yoksun kiþilerce bizi asimile etmeye yönelik olarak maksatlý verilen bu Yunanca din derslerine çocuklarýmýzýn girmemesi için veli olarak okul idaresine dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda her anne baba çok dikkatli davranmalýdýr.

Bizler ülkemiz yetkililerinden yukarýda sýraladýðýmýz bu üç yanlýþtan bir an önce dönmelerini ve eðitim özerkliðimiz çerçevesinde eðitim haklarýmýzýn iadesini bekleriz.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 4857 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017