Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  09.09.2016-07:30

Deðerli Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim!
Ýslâm Âlemi olarak önümüzdeki Pazartesi günü 12 Eylül 2016 tarihinde bir Kurban Bayramýna daha kavuþmuþ olmanýn heyecan ve coþkusunu yaþýyoruz. Bizi tekrar böyle bir bayrama kavuþturan Rabbimize hamd olsun.

Ýslam’ýn beþ temel esaslarýndan biri olan Hac ibadetinin de yerine getirildiði, arife günü yani Pazar günü sabah namazýndan baþlamak suretiyle bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar farzlardan sonra teþrik tekbirlerin çekildiði ve mali bir ibadet olan kurban vecibesinin ifa edildiði bu mübarek bayramý, Batý Trakya Müslüman Türk Toplumu ve tüm Ýslâm Âlemi olarak huzur ve sükunet içersinde geçirmeyi Cenab-ý Hak cümlemize nasip eylesin.

Aziz Kardeþlerim,
Bayramlarda her Müslüman’ýn ilk yapmasý gereken iþlerden biri bayram namazý kýlmaktýr. Bayram namazý hicretin ikinci senesinde meþru kýlýnmýþtýr. Biz Hanefilere göre; Kendisine cuma namazý farz olan kiþinin, bayram namazý kýlmasý vaciptir. Bayram namazý camide cemaatle kýlýnýr. Tek kýlýnmaz. Ýki rekât olan bayram namazýnda ezan okunmaz, kamet getirilmez.

Bayramlar, Allah’ýn bu ümmete birer hediyesi ve ikramýdýr. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)’dan rivâyet olunduðuna göre o þöyle demiþtir: “Rasûlullah (s.a.s) Medine’ye geldiklerinde, Medinelilerin eðlendikleri iki günleri vardý. Rasûlullah; Bu günler nedir? diye sordu. Medineliler: Biz câhiliyet devrinden beri bu günlerde eðleniriz, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s) þöyle buyurdu: Þüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayýrlý olan iki bayramý: Kurban bayramý ile Ramazan bayramýný vermiþtir.”

Bayram günlerinde erken kalkmak, yýkanmak, diþleri fýrçalamak, hoþ koku sürünmek, giyilmesi mubah olan elbiselerden en güzel ve temizini giymek, Yüce Allah’ýn nimetlerine þükür için neþe ve sevinç göstermek, karþýlaþýlan mümin kardeþlere karþý güler yüz göstermek, elden geldiði kadar fazla sadaka vermek, Bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstahab ve güzel bulunmuþtur.

Aziz Kardeþlerim,
Bayram namazýndan sonra ikinci olarak yapmamýz gereken vazifemiz ise kurban kesmektir. Efendimiz (s.a.s) de böyle yaptýðý ve ashabýna da böyle yapmasý gerektiðini dile getirerek þöyle buyurmuþtur: Berâ b. Âzib (r.a.)’dan þöyle rivayet edilmiþtir:

“Kurban bayramý namazýnda Peygamber efendimizi hutbe okurken iþittim. Þöyle diyordu: “Bugün ilk yapacaðýmýz þey bayram namazý kýlmak, sonra dönüp kurbanlarýmýzý kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun hareket etmiþ olur.”

Kurban Bayramýnda ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslüman ve zengin kimseye vaciptir. Vacip olan kurban görevi, Hak yolunda fedakârlýðýn bir niþanýdýr. Allah’a itaatin, teslimiyetin ve verdiði nimetlere karþý þükrün bir ifadesi olan kurban’dan maksat et yemek veya et yedirmek deðil, Allah’a yaklaþmaya bir vesile olmasýdýr.

Bu konuda Allahu Tealâ, Hac sûresinin 37. Ayetinde; “Fakat unutmayýn ki onlarýn ne etleri, ne de kanlarý Allah’a ulaþýr. O’na ulaþan tek þey kalplerinizdeki takvadýr.” buyurarak, kurban ve diðer bütün ibadetlerimiz için önemli olan samimi niyet ve takva olduðunu bildiriyor. Bu da ibadet diye yaptýðýmýz fiilleri örf-adet olmaktan çýkarýp, gerçek ibadete dönüþtürecek olan manadýr. Deyim yerindeyse ibadetlerin ruhudur. Ýþte bu ruh, kalpte Allah’a karþý oluþan hassasiyet yani takvadýr.

Kurban, gerek fert gerekse toplum açýsýndan çeþitli yararlar taþýyan malî bir ibadettir. Kiþi kurban kesmekle Allah'ýn emrine boyun eðmiþ ve kulluk bilincini koruduðunu canlý bir biçimde ortaya koymuþ olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. Ýbrâhim ile oðlu Ýsmâil'in Cenâb-ý Hakk'ýn buyruðuna mutlak itaat konusunda verdikleri baþarýlý sýnavýn hâtýrasýný tazelemiþ ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazýr olduðunu simgesel davranýþla göstermiþ olmaktadýr.

Deðerli Kardeþlerim,
Bayramlar sevinçlerin paylaþýldýðý, gönüllerin coþtuðu, küskünlerin barýþýp kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, öksüz ve yetimlerin sevindirildiði, misafirlerin tebessümle karþýlandýðý, ikramlarýn yapýldýðý mutlu günlerdir.
Bayram günlerini, günahlarýn baðýþlanmasý için bir fýrsat olarak deðerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, deðilse telefonla arayarak onlarýn dualarýný alalým. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliði saðlamak için aramýzdaki küskünleri barýþtýralým. Çocuklara göstereceðimiz sevgi ile bayram havasýný yaþatalým. Fakir ve yoksullara kestiðimiz kurbanlardan pay ayýrarak yardým etmek suretiyle onlarý sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý ve bütün inananlarý hayýrla yad edelim.

Sevgili Kardeþlerim,
Yunanistan’ýn ekonomisi çöktüðü gibi, azýnlýk üzerindeki yanlýþ politikalarý da iflas etmiþtir. Ama her çöküþten ders çýkarmak herkes için önemlidir. 240 imam yasasý hala dayatýlmaya çalýþýlmakta ve ekonomik krizde batmýþ olan ülkemize aðýr yükler yüklenmeye devam edilmektedir. Kliselerde papaz eksikliði varken Batý Trakya camilerinde imamlara da ihtiyaç yokken devletin yanlýþ politikalarýyla camilerimize dayatýlarak zorla imam atanmaktadýr. Bu noktada þunu da eklemekte fayda vardýr; defalarca vurguladýðým “sünnetsiz imam” sözümüze hep laf atanlar, eleþtirenler oldu. Ama son icraatler maalesef oraya doðru gittiðimizi gösteriyor. Selanik’te Ýslâmi Ýlimler Bölümü’ne ortodoks öðrenciler de girmektedir.

Bu oyunlarý güzel görmek ve dik durmak bizim üzerimize bir vazifedir. Bedava imam hoþ gelebilir, ama sonu acý olacaktýr. Verdiðimiz imam hakký, minarelerdeki ezanýn okunmasý için, Allah isminin duyurulmasý içindir. Olmayacak yerlere para harcarken sýzlamayan yürek, eðer ezan için sýzlar ve 30 – 40 Euro veremezse bunun vebali, hesabý çok aðýr olacaktýr.

O halde Sevgili Kardeþlerim; Camilerimize sahip çýkýn, ezanlara, imamlara sahip çýkýn. Zaten tutunacak baþka dalýmýz da kalmadý. Okullarýmýz elimizden çýktý, eðitim alanýnda özerkliðimiz göz ardý edilerek azýnlýk okullarý mutemadiyen kapatýlmaktadýr. Bu yýl da Batý Trakya çapýnda 9 azýnlýk ilkokulumuzun kapatýlmasýna karar verilmiþtir. Þu anda elimizde olan Camilerimiz de devlet kontrolüne geçerse halimiz periþan olur. Çünkü ileride olabilecek müftülük seçiminde devlet kendi imamlarýna yaptýrmayý plânlamaktadýr. Bunlar gerçekleþirse zaten islâm ve müslümanlýk Rodos misali kâðýtta kalacaktýr.

Yeni eðitim öðretim yýlýnýn da hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Her zaman hatýrlattýðýmýz gibi yine hatýrlatýyoruz, yunanca olarak verilen din dersleri mecburi deðildir. Veliler okul idaresine; “ben çocuðumun yunanca din dersine girmesini istemiyorum” þeklinde bir dilekçe verirse, çocuk o dersten muaf tutulacaktýr. Unutmayalým, evlatlarýmýzýn dinine göz diktikleri gibi diline de göz dikmiþlerdir. Her anne baba evladýndan sorumludur. Evlatlarýnýzla ilgilenin ve onlara sahip çýkýn.

Sevgili Kardeþlerim,
Allah için, Kur’an için, ezan için kendinize dikkat edin ve kýyamete kadar bu topraklarda Müslüman Türk kalmak için uyanýk olun. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.

Bu vesileyle hepinizin Kurban bayramýný kutlar, bu mübarek bayramýn Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý ve tüm Ýslâm âlemi için birliðe, dirliðe, barýþ ve huzura vesile olmasýný Yüce Mevla’dan niyaz ederim.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2851 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017