Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 AÇIKLAMA VE TEÞEKKÜR  17.09.2016-09:26

Sevgili Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim,
2016 yýlý idrak ettiðimiz mübarek Kurban Bayramýnda yaptýðýmýz ibadetlerin, özellikle kestiðimiz kurbanlarýn kabulünü Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederken, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuþmayý Rabbim nasip eylesin.

Ýskeçe Müftülüðü olarak her yýl olduðu gibi bu sene de kurban etlerinin daha çok ihtiyaç sahibi olan kimselere ulaþtýrmak üzere tertiplediðimiz “VEKALET YOLUYLA KURBAN KESÝM ORGANÝZASYONU” Allah’ýn izniyle elemanlarýmýzýn özverili çalýþmalarý neticesinde büyük bir baþarýyla tamamlandýðýný sizinle paylaþmak isterim. T. C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn gönderdiði ve Ýskeçe Bölgesinden toplanan kurban bedelleri büyük bir sayýya ulaþmýþtýr.

Bölgemizde 13 ayrý sürü sahibi ve kesim yeri sahipleriyle çalýþýlmýþ, böylece hayvan besici kardeþlerimize destek olunmuþtur. Ýskeçe ilinde 650 kurban bu kesim yerlerinde görevlendirdiðimiz hocalarýmýz tarafýndan duasý yapýlarak ve kurbaný bedel olarak veren vekilin ismi okunarak Ýslâmi þartlara uygun bir þekilde kesilmiþ ve toplamda yalnýz Ýskeçe ve adalarda 2450 ihtiyaç sahibi kiþiye daðýtýlmýþtýr. Bu yýl göçmenlere ve Selanik Aleksandriya bölgesinde yaþayan soydaþ ve din kardeþlerimize da kurban paylarý gönderilmiþtir. Kurban bedellerinin bir kýsmý ise Balkan ülkelerindeki Ýmam – Hatip yurtlarýnda kesilmesi için gönderilmiþtir. Kurban bedellerinden arta kalan para ile Müftülüðümüz bünyasindeki fakir öðrencileri okutma projesine katýlarak fakir öðrencilere burs saðlanmaktadýr.

Deðerli Kardeþlerim,
Bu vesileyle bu kampanyada maddi ve manevi destek veren baþta vekâlet veren hayýr sahiplerine olmak üzere, müftülüðümüz elemanlarýna, kasaplara içten teþekkürlerimi sunar, kurbanlarýný baðýþlayan kardeþlerimizin kurbanlarýnýn kabulünü Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim. Rabbim hepimizden razý olsun, saðlýk, afiyet ve bereketleri eksik etmesin.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 6378 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017