Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE - BÝRLÝKTEN GÜÇ DOÐAR  21.12.2016-11:18

Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim!
Yüce dinimiz Ýslam, Müslümanlar arasýnda kardeþliðin, birlik ve beraberliðin saðlanmasý üzerinde önemle durmuþtur. Kardeþ olmanýn bilinci içerisinde olan Müslümanlar, birbirleriyle iyi geçinirler. Dinimizdeki ibadetlerin bir gayesinin de Müslümanlar arasýnda birlik ve beraberliði oluþturmak olduðunu görürüz. Onun içindir ki namaz kýlarken saflarýmýzý sýklaþtýrýp, omuzlarýmýzý birleþtirerek gösterdiðimiz beraberliðimizi, kalplerimizi ve gönüllerimizi birleþtirerek de göstermeliyiz. Birlikten güç doðar.

O halde ayný imaný taþýyan, ayný dine inanan, ayný Kur’an-ý okuyan ayný kýbleye yönelen ve ayný peygamberin yolundan giden biz Müslümanlar, her zaman ve her yerde, ümmet þuuruyla birlik içinde olmalýyýz.

“Bölünüp parçalanmayýn” diyen ilâhi bir kitabýn mensuplarý olduðumuzu, “Birlikte rahmet, ayrýlýkta azap vardýr” diyen bir peygamberin ümmeti olduðumuzu, asla unutmamalýyýz.

Deðerli Kardeþlerim!
Birlik ruhu içinde hareket eden atalarýmýz, tarih boyunca büyük iþler baþarmýþ, milletimize yönelen tehlikeleri bu sayede etkisiz hale getirmiþlerdir. Milletçe karþýlaþtýðýmýz güçlükleri bu gün ayný anlayýþla bertaraf etmek için yüce Rabbimizin þu ayetine kulak vermeliyiz: “Allah’a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekiþmeyin, yoksa gevþersiniz, kuvvetiniz daðýlýp gider.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de þöyle buyurur: “...Müslüman, Müslümanýn kardeþidir. Ona zulüm ve haksýzlýk yapmaz, yardýmý kesmez ve onu hakir görmez. Kim bir Müslümandan bir sýkýntýyý giderirse, Allah da o kimsenin kýyamet günündeki sýkýntýlarýndan birisini giderir. Kim bir Müslümanýn ayýp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin ayýp ve kusurunu örter...”


Aziz Kardeþlerim,


Son zamanlarda Anavatanýmýz Türkiye’de hain terör olaylarý ve yüzlerce þehit, Suriye’de ve özellikle son günlerde Halep’te yaþanan insanlýk dramý; binlerce masum insanýn ölümü, hayatta kalmaya çalýþanlar da evsiz - barksýz, aç susuz büyük acýlara maruz kalmalarý biz Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’ný da derinden yaralamýþtýr. Bu vesileyle, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu’nun verdiði karar üzerine; terör madurlarý ve Suriye’deki savaþ madurlarý kardeþlerimizin yaralarýný sarmak için yardým kampanyasý açýlmýþtýr.

“Müslüman, kendisi için istediðini baþkalarý içinde arzu edendir” hadis-i þerifini þiar edinerek maðdur ve mazlum kardeþlerimiz için açýlan bu kampanyaya destek verelim. Biz imamlar ve mütevelli heyeti tarafýndan liste usulüyle toplanacak yardýmlar en yakýn zamanda Müftülüðümüze teslim edilecektir.

Yüce Rabbimiz bu gibi kimselere yardýmda bulunanlara yaptýklarýnýn fazlasýyla vereceðini vaat ederek, þöyle buyurmaktadýr. “Mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn durumu, yedi baþak bitiren ve her baþakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediðine kat kat verir. Allah lütfü geniþ olandýr, hakkýyla bilendir.”

Deðerli Kardeþlerim,

Birlik, beraberlik, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný esas alarak yapacaðýmýz yardýmlarýmýzýn kabulünü Yüce Mevlâ’dan niyaz ederim. Rabbim bir an önce acý içinde kývranan bu kardeþlerimizin acýsýný dindirsin.


Bu duyuru 2665 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017