Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  20.01.2017-08:59

"Foni Tis Rodopis" gazetesinin 12 Ocak 2017 tarihinde yaptýðý habere binaen bu açýklama yapýlmaktadýr.

Yapýlan haberde, Gökçepýnar Kur’an Kursunda yetiþkin olmayan çocuklara cinsel taciz yapýldýðý iddia edilmektedir. Þunu açýk bir dille ifade edebiliriz ki, Kur’an kurslarýmýzda çocuklara dini dersler yapýlmakta, vatana ve millete hayýrlý evlatlar yetiþtirmek için hizmet verilmektedir. Bugüne kadar kur’an kurslarýnda hiçbir taciz olayýna rastlanmamýþtýr. Ancak Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’ný her zaman kötü göstermeye çalýþan bazý mihraklar, bunu kasýtlý yapmakta ve dinimizin temsilcilerini töhmet altýna býrakarak insanlarýmýzýn çocuklarýný kur’an kurslarýndan çekerek dini duygularýndan yoksun bir toplumun oluþmasýný hedeflemektedirler.

Þunu açýk bir þekilde bir daha vurgulamak isteriz ki, dinimizi öðrenmek bizim en doðal hakkýmýzdýr. Ýslam dininde çocuk istismarý ve insanlýk nesline taciz gibi çirkinlikler kesin bir þekilde yasaktýr. Dolayýsýyla, iftiralarýyla tanýnan bazý basýn yayýn kuruluþlarýný doðru habercilik yapmaya, çoðunluk ile azýnlýðýn arasýný açacak yalan haberlerden ve insanlarý tedirgin edecek asýlsýz çirkin iddialardan uzak durmaya davet ediyoruz.

Söz konusu edilen köydeki olay cami ile, hele hele imamýyla hiçbir alakasý yoktur. Önemle kamuoyuna duyurulur.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 5796 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017