Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÜÇ AYLAR VE REGAÝB KANDÝLÝ  28.03.2017-10:31

Çok kýymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Dinî kültürümüzde üç aylar olarak bilinen Recep, Þaban ve Ramazan aylarý, kalp ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimleridir. Zira bu aylarda Müslümanlar, Hakk’ýn rahmet, bereket ve maðfiretini elde etmede doruða ulaþýrlar. Regaip kandiliyle baþlayan bu bereket iklimi, birbiri ardýnca gelecek Miraç ve Berat kandilleriyle devam ederek Ramazan ayý ve Kadir gecesiyle zirveye ulaþýr.

Bu özel aylarý ve günleri, biz insanlara armaðan eden Yüce Rabbimize hamd ediyor ve Efendimiz (s.a.v)’in þu duasýyla bu mübarek günlerin manevi zenginliklerine kavuþmayý arzuluyoruz: “Allahým Recep ve Þaban’ý bizim için mübarek kýl! Ve bizi Ramazan'a kavuþtur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

Her geçen gün azalan ömür sermayemize yeni bir hayat veren bu günler, manevi ziyafet zamanlarýdýr. Tevbe ve istiðfarlarýn af ve baðýþlanmayla sonuçlandýðý, feyz ve bereketin saðnak saðnak indiði zaman dilimleridir.

Cenab-ý Hak Zümer suresinin 53’ncü ayetindeki; “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aþýrý giden kullarým! Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Þüphesiz Allah, bütün günahlarý affeder. Çünkü O, çok baðýþlayandýr, çok merhamet edendir” çaðrýsýna kulak verme zamanlarýdýr.

Aziz Kardeþlerim!
Recep ayýnýn ilk Cuma gecesi, 30/31 Mart Perþembe’yi Cuma’ya balayan gece olan Reðaib Kandili, Cenab-ý Hakk’ýn kullarýna lütfuyla merhamet ettiði, az ibadetlerine karþýlýk çok ecir verdiði raðbet gecesidir. “Reðaib” kelime olarak raðbet olunan þey, büyük ikram, rahmet, bereket ve baðýþlanma anlamýna gelmektedir. Reðaib gecesi, Rabbimizin maðfiretinin, lütuf ve ihsanýnýn, kendisine samimiyetle yönelen Müslümanlar üzerine bol bol tecelli ettiði bir gecedir. Bu gece kulun Mevlâ’ya yalvarýþ ve yakarýþlarýný sunacaðý ve onun sonsuz affýndan, merhametinden faydalanacaðý mübarek bir gecedir.

Ýdrak edeceðimiz Üç Aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve toplumumuza karþý görev ve sorumluluklarýmýzý hatýrlamalý, hatalarýmýzdan ve günahlarýmýzdan tevbe etmemize vesile olmalýdýr. Ayrýca namaz, oruç ve sadaka gibi amellerimizi fazlalaþtýrmalý, büyüklerin gönülleri alýnmalý, eþ ve dostlarýmýzýn hatýrlarý sorulmalý, garipler aranmalý, sofralarýmýza davet edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardýma muhtaç kimselere yardým edilmelidir. Aramýzdaki kýrgýnlýklar, dargýnlýklar, þahsi çýkar hesaplarý bir tarafa býrakýlmalý, hoþgörü, kardeþlik ve birlik içerisinde olunmalýdýr.

Ýnsanýn ömründe iniþli çýkýþlý devreler olmaktadýr. Rabbimiz bu iniþ ve çýkýþlarýn olacaðýný bildiði için, maneviyatýmýzý kurtaracak veya yanlýþlarýmýzý gözden geçirmeye vesile olacak anlar, mevsimler bahþetmiþtir.

Manevi olarak arýnmanýn fýrsatý olan üç aylar, bu güzel mevsimin baþlangýcýdýr. Üç aylar tekrar dirilmeye, yenilenmeye büyük fýrsattýr.

Dünya üzerinde olup bitenleri takip ediyorsunuz. Dinleri çatýþtýrmak isteyen karanlýk güçler; insanlarý ezmek, yok etmek ve kargaþa çýkarmak peþindeler. Halbuki dinlerin gayesi insanlarý ahlaklý kýlmak, terbiye etmek, barýþ ve huzur içinde beraber yaþamalarýný saðlamaktýr.

Biz Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak baþka dinden olanlarý asla düþman görmez ve düþmanca tavýrlara girmeyiz. Biz dünyada refahýn olmasýný ister ve bu uðurda baþka dinden olanlarla iyi komþuluk iliþkilerimizi önemseriz.

Deðerli Kardeþlerim,
Teknoloji çaðýnda kendimize, ailemize, çocuklarýmýza çok dikkat etmeliyiz. Ýnsanlarý doyumsuz yapmaya çalýþan þeytan ve askerleri, aile yapýsýný yok etmek için çeþitli hile ve tuzaklarla elinden geleni yapmaltadýr. Aile yapýsý çok önemlidir. Eþler birbirine sevgi, saygý ve sadakat duymalýdýr. Hayatta gelen zorluklara karþý sabýrla birlikte göðüs germelidir. Evlatlarýna karþý önem vermeli, onlarý en iyi bir þekilde yetiþtirmeye çalýþmalýdýr. Evlatlarýmýza düþman gibi deðil, ciðerparemiz gibi muamele etmeliyiz.

Son dönemde duymaya pek alýþýk olmadýðýmýz boþanmalarýn sýklaþtýðýna maalesef þahit oluyoruz. Evlatlar okuma bahanesiyle bulunduklarý çevreye uyarak, Türk-Ýslam kültüründen yoksun bir þekilde yetiþmekte, dini ve milli hasletlerimizden uzaklaþarak sigara, içki eroin gibi kötü alýþkanlýklar edinmektedir. Bu konuda anne babalar ise maalesef duyarsýz kalmaktadýr. Oysa biliyoruz ki, çocuklarýmýzýn Türk – Ýslam kültürüne göre yetiþmeleri için uðraþ vermemiz Allah’ýn bir emridir.

Kýsacasý; Batý Trakya’da Müslüman Türk olarak varlýðýmýzý devam ettirmemiz için birlik ve kardeþlik duygularý içinde olmak çok önemlidir. Ama bu birlik ve kardeþlik sözde deðil, özde olmalýdýr. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza da sahip çýkmalý, onlarý millî ve dinî hasletlerine uygun bir þekilde yetiþtirmeliyiz.

Aziz Kardeþlerim,
Geçtiðimiz günlerde Dimetoka’daki Osmanlý’dan kalma en önemli tarihi eserlerimizden biri olan Çelebi Sultan Mehmet (Beyazýt) Camii yanmýþtýr. Yanmýþ mýdýr, yakýlmýþ mýdýr bunun araþtýrýlmasýný ülkemiz yetkililerine býrakýyoruz. Ancak son dönemde ýrkçýlýk týrmanmakta, týrmandýkça da mabetlerimize karþý saldýrýlar da artmaktadýr. Bizler, Yüce Allah’tan barýþ ve huzurun zedelenmesine sebep olan tüm kötü akýmlarýn son bulmasýný bunun yanýnda dünyada kardeþliðinin hakim olmasýný, insanlýðýn mutluluðunu saðlanmasýný temenni ederiz.

Bu vesileyle Üç Aylarý ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan, bizleri Regaiple kendisine raðbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluþa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanýn sonunda cenneti hak eden kullarýndan eylemesini niyâz ederim.Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2861 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017