Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

Ä°skeçe Din Görevlileri   |   Ä°skeçe MĂĽftĂĽsĂĽ   |   MĂĽftĂĽ Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 EsmaĂĽ'l HĂĽsna

 
 
 
 
  Duyuru Görüntüleme
 RAMAZAN BAYRAMI  23.06.2017-08:54

Muhterem KardeĂľlerim,
Bizleri bir Ramazan Bayramýna daha eriþtiren Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! Bayramlarý neþe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam olsun!

Bayramlar; ayný dinin, ayný inancýn ikliminde bizleri birleþtiren, yürekleri bütünleþtiren, kardeþliði pekiþtiren, kýrgýnlýklarý onaran ilahi armaðanlardýr. Bayramlar, iman kardeþliðinin gerçek tezahür sahneleridir.

Bir ay boyunca kendimizi manevi eðitim kampýna aldýk. Kirlenen yanlarýmýzý temizledik. Kaybolan kimliðimizi bulduk. Kýrýlan, örselenen kalplerimizi onardýk. Unuttuklarýmýzý hatýrladýk. Kur’an’la yýkýlan köprülerimizi yeniden kurduk. Birbirimizle kopan baðlarýmýzý yeniden birleþtirdik. Maddi yönümüzü aç býrakarak manevi yönümüzü doyurduk. Ve nefsimizi terbiye ettik.

Ýrademize Allah’ýn emir ve yasaklarýna boyun eðdirmeyi öðrendik. Müslümanca yaþamayý, kardeþliði, paylaþmayý, kulluðu öðrendik. Ýftar sofralarýnda buluþtuk. Ayný ezan sesiyle iftarýmýzý açtýk ve ayný kýbleye yöneldik. Ayný hizada saf olduk. Hep birlikte secdeye vardýk.

Aziz KardeĂľlerim,
Ýdrak ettiðimiz bu bayram, aslýnda kuraklýk çeken tüm insanlýðýn kurtuluþu için akan bir rahmet pýnarýdýr.

Bu bayram, baþkalarýný aç býrakarak doyanlara, diðerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karþý Hakk’ýn yanýnda yer alanlarýn bayramýdýr.

Bu bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çaðýranlarýn bayramýdýr. Bu bayram, hakikati duyuranlarýn, adaleti yüceltenlerin, iyiliði ve sevgiyi yayanlarýn bayramýdýr.

Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye baþlayan o Kutlu Söz’ün hakkýný verenlerin, Kitabýn tarafýný tutanlarýn, Kur’ân’ýn yanýnda yer alanlarýn bayramýdýr.

Bu bayram, yeryüzünde zalimlerin yanýnda olmayanlarýn; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafýnda duranlarýn bayramýdýr.

Bu bayram, yeryüzünü yangýnlarla kasýp kavuranlarýn, zayýflarýn üzerine basarak yükselenlerin, güç ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaþý akýtanlarýn tarafýný tutmayanlarýn bayramýdýr.

Bu bayram, insanlýðýn barýþ ve huzuru için hayrýn anahtarý þerrin kilidi olanlarýn bayramýdýr.

Kýymetli Kardeþlerim,
Bu bayramda yapacaklarýmýzý unutmayalým! Bizden bayram neþesi bekleyenlere beklediklerini ikram edelim! Bayramýn sevincini ve coþkusunu içimizde hissedelim! Varlýk sebebimiz olan anne-babalarýmýzý; hayatýn çilesini birlikte omuzladýðýmýz eþlerimizi sevindirelim. Evlerin canlý bayramlarý olan çocuklarýmýzý bayramýn coþkusuyla mutlaka tanýþtýralým! Aile büyüklerimize, akrabalarýmýza, komþularýmýza, arkadaþ ve dostlarýmýza hürmet ve muhabbetlerimizi gösterelim. Hastane köþelerinde þifa bekleyenlerin gönüllerini alalým. Bayram yapamayanlara bayram yaptýralým! Yüreklerin en aðýr yükü olan dargýnlýklara son verelim!

Bizi neþe, sevinç ve huzur içinde toplayýp bir Ramazan Bayramýna daha kavuþturan rabbimize þükürler olsun.

Aziz KardeĂľlerim,
Ülkemizdeki ekonomik kriz hepimizi derinden yaralamýþ ve öyle görünüyor ki daha yaralamaya devam edecektir. Kriz zamanlarýný birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmede, yardýmlaþmada fýrsata çevirmek müslüman olamanýn bir gereðidir. Etrafýmýzdaki kardeþlerimize duyarsýz kalamayýz. Ramazanda elde ettiðimiz güzel hasletleri devam ettirmeliyiz. Camilere devam etmeli kardeþlerimize yardým elimizi uzatmalýyýz.

Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn gençleri de bir çoðu okumakta, bunlarýn bir kýsmý ise maddi sýkýntýlarýndan dolayý okullarýný býrakýp tahsilleri yarýda kalmaktadýr. Toplum olarak eðitime sahip çýkmamýz ve gençlerimizin okumasýna yardýmcý olmamýz dinî ve millî bir vecibemizdir.

Muhterem KardeĂľlerim,
Bayramlar, baþkalarýný sevindirdiðimiz kadar bize mutluluk ve sevinç kaynaðý olur ancak. Bu bayramda dargýnlýklarý bitirelim, sevdiklerimizle ve hatta sevmediklerimizle ziyaretleþelim ve bayramlaþalým. Böylece anne – baba, evlâtlar, akrabalarla iyi geçim, hoþgörü ve sevgiye dayalý bir hayatýmýz olsun.

Bu duygu ve düþüncelerle Cenâb-ý Hak’tan sýhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramýnýzý tebrik ederim. Rabbim bu Bayramý Ýslâm dünyasýnda akan kanýn durmasýný, barýþ ve huzur ortamýnýn saðlanmasýný vesile kýlsýn.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


NOT:
* Müftülüðümüzde bayramlaþma, Ramazan Bayramýnýn birinci günü (Pazar) saat: 19:00 – 20:00 arasý olacaktýr.
* T. C. Gümlcine Baþkonsolosluðu’nda bayramlaþma; Ramazan Bayramýnýn birinci günü (Pazar) saat: 18:00 – 20:00 arasý olacaktýr.

Bu duyuru 2719 kez görüntülenmiţtir...

Bütün Duyurular için buraya týklayýnýz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017