Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HUTBE - 29 OCAK DÝRENÝÞ GÜNÜ  27.01.2010-14:29


Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim!

Bugün 29 Ocak Batý Trakya Türk Toplumunun Ulusal Birlik, Dayanýþma ve Direniþ günüdür. Bu tarihi gün Batý Trakya Türk Azýnlýðýnýn hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasýdýr.
Hepinizin bildiði gibi, Batý Trakya Türk'ü olarak bizler1923'te imzalanan Uluslararasý Lozan Antlaþmasý ile; dini, milli, kültürel, sosyal faaliyet ve her türlü dernek kurma haklarýna sahip olarak Yunanistan idaresine býrakýlmýþýz. 1923 Lozan Antlaþmasýndan sonra Yunanistan bir çok istihalelerden geçti. Cihan harpleri, iç karýþýklýklar ve cunta idarelerle Batý Trakya Müslüman Türk'ü milli ve dini hüviyetini kaybetmemiþ, her türlü baskýlara ve uðradýðý haksýzlýklara raðmen en güzel bir þekilde mücadele vererek Allah'ýn inayeti ile varlýðýný koruyabilmiþtir.

Aziz Cemaat,

1974'te Yunanistan'da parlamenter idarenin yerleþmesinden sonra Batý Trakya Türk Toplumu geliþen dünya þartlarýna göre, Lozan Antlaþmasýnýn, insan haklarý ve Avrupa sürecinin uygulanmasýný beklerken, 1980'li yýllara kadar yasal faaliyet gösteren ve baþlýklarýnda "TÜRK" sözcüðü bulunan kuruluþlarýmýz "Batý Trakya'da Türk yoktur" gerekçesi ile mahkeme kararýyla kapatýlma yoluna gidilmiþtir. Yapýlan itirazlar ve devam eden hukuki süreç sonucunda 1988 yýlýnda Yunanistan'ýn en yüce yargý organý olan Atina Temyiz Mahkemesince de karar onaylayarak kesin olarak kapatýlmalarýna karar verilmiþtir.

Yüksek Mahkemenin bu kesin kararý, milli ve dini hüviyetin inkârý olarak kabul eden Batý Trakya Türk Toplumunu ayaklandýrmýþtýr. Zamanýn Yürütme Komitesi 29 Ocak 1988 yýlýnda Cuma günü tüm Batý Trakya Türk'ünün Gümülcine Eski Camiinde toplanmasýna, oradan da Vilâyete yürüyerek, Türklük ve Müslümanlýk davasýný dünyaya duyurma kararý almýþtýr.

Bu karar doðrultusunda bütün engellemelere raðmen Batý Trakya'nýn her yerinden on binlerce insan yollara döküldü. Τürküz! Μüslümanýz! Türklüðümüzü, Müslümanlýðýmýzý hiç kimse inkâr edemez, diyerek medeni bir þekilde milli ve dini hasletlerini koruma azminde olduðunu bütün dünyaya haykýrmýþtýr.

Bugün de ayný þuur ve mücadele ruhu ile etnik kimliðimizin ne olduðunu belirleme hakkýnýn ancak kendimize ait olduðunu herkesin bilmesi gerektiðini hatýrlatýyoruz. Artýk Türklüðümüzden hiçbir þekilde taviz vermeyeceðimizin idrak edilmesini istiyoruz.

Bizler þunu çok iyi bilmeliyiz ki; Milletleri yaþatan, ilerleten ve yükselten güç, birlik ve beraberlikleridir. Bir milletin birliði ve beraberliði çeþitli nedenlerle zayýflarsa veya bozulursa o toplumda ilerleme ve yükselme olmayacaðý gibi, o milletin istikbalini korumasý da zorlaþýr, hatta imkansýz hale gelir.Bir toplumda, milli birlik ve beraberliðin saðlanmasý için o toplumda yaþayan herkesin üzerlerine düþen görevleri yerine getirmesi lazýmdýr. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptýðý, milleti için istenilen mücadeleyi ve fedakarlýðý gösterdiði sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur, sükûn ve güven vardýr.

Aziz Soydaþlarým,

29 Ocak Milli Birlik, Dayanýþma ve Direniþ günü vesilesiyle bu akþam Ýskeçe'nin Dinkler köyü ile Karaçanlar köyü arasýnda bulunan FÝLÝA DÜÐÜN SALONUNDA saat 20:00'de; bu günün analam ve önemini belirten konuþmalar, resim sergisi ve daha baþka etkinliklerin yer alacaðý 29 Ocak Anma Gecesi düzenlenecektir. Tüm Batý Trakya Müslüman Türklerinin davetli olduðunu önemle vurgular, birlik ve beraberliðimizin devamýný Cenâb-ý Hak'tan niyâz ederim. Hutbeme bir âyet-i kerimeyle son vermek istiyorum: "Toptan Allah'ýn ipine sarýlýn, ayrýlmayýn, Allah'ýn size olan nimetini anýn... "(Al-i Ýmran, 3/103)

Bu duyuru 4169 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017