Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Basýn Bülteni  14.04.2010-13:05
Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kur'an Kurslarýnýn hatim merasimleri devam ediyor.

11 Nisan Pazar günü Mustafa Salýncak Mahallesinde gerçekleþen hatim merasiminde 3 çocuk için hatim icra edildi. Ýlahiyatçý Yýlmaz Mahmut denetimindeki hatim merasimi büyük kalabalýða sahne oldu.

Hatim merasimine katýlan Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý konuþmasýnda þu ortak mesajý verdi:

"Bu tür anlam yüklü merasimlerin tertip edilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etmek borcumuzdur. Her yýl geleneksel olarak yapýlan hatim merasimlerin çok önemli yönleri vardýr. Herþeyden önemlisi Kur'an Kursu ortamlarýnda çocuklarýmýz gerek milli ve gerekse dini hasletleriyle yetiþmesine vesile oluyor. Bunlar çok önemli ve verimli çalýþmalardýr. Bu yüzden bizim için kaçýnýlmaz olan birlik, beraberlik ve bütünlüðümüzü her daima muhafaza edelim. Bunu gerçekleþtirmenin yolu da minik yavrularýmýzýn eðitimini saðlam bir zemin olan dini ve milli temel üzerinde oturtmaktýr" dedi.

Hatim etkinliðine, T. C. Gümülcine Baþkonsolos Muavini Fatih Akarca ve Konsolosluk çalýþanlarý, Ýskeçe Müftüsü ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Ahmet METE, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, Ýskeçe Valýliði Ýl Meclis Üyeleri, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Aga ve Meclis Üyeleri ve bir çok davetli katýldý.
Bu duyuru 3617 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017