Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 SÜNNETÇÝKÖY KUR'AN KURSU HATÝM MERASÝMÝ  22.06.2010-10:08

20 Haziran Pazar günü Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Sünnetçiköy Kur'an Kursunun hatim merasimi gerçekleþti. Hatim törenine; T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðu'nu temsilen Muavin Konsolosumuz Sayýn Özkan Duman, Ýskeçe Müftüsü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, Ýskeçe Vali Yardýmcýsý Türkeþ Hacýmemiþ, Gökçeler Belediye Baþkaný Birol Ýncemehmet, belediye ve il meclis üyeleri, Ýskeçe Belediyesi Baðýmsýz Liste Baþkaný Hüseyin Bandak, Vaizler Ekibi Baþkaný Hamdi Bekir, birçok vaiz, basýn mensubu ve kalabalýk camaat katýldý.


Sünnetçiköy Kur'an Kursunda öðretmenlik yapan Vaiz Feyzullah Hasankâhya ve köy imamý Rýfat Deli'nin yetiþtirdiði öðrenciler çok baþarýlý bir performans göstererek hatim törenindeki katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý. Törenin sonunda Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu hatim duasýný yaptý ve özlü bir konuþma yaparak þunlarý dile getirdi:

"Bugün bu güzel ortamda sizinle beraber olmanýn onur ve sevincini yaþýyorum. T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðu'ndan Muavin Konsolosumuz Sayýn Özkan Bey, Belediye Baþkanýmýz, Vali Yardýmcýmýz, Milletvekilimiz, hocalarýmýz ve siz kýymetli cemaatle çok güzel bir birlik tablosu oluþmaktadýr. Fazla söze gerek yok, öðrencilerimiz benim dile getireceðimiz daha güzel ifade ettiler. Kendilerini tebrik ederim. Baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Çünkü toplumun geleceði gençliðimizdir. Onlarý iyi yetiþtirdiðimiz taktirde aydýnlýk yarýnlardan bahsetmemiz mümkündür. Ýþte Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren bu Kur'an Kurslarýmýzýn yavrularýmýza dini ve milli hasletleri özümseme yönüyle önemi çok büyüktür. Önemine binaen bizler de Ýskeçe'mizin her köþesine bu güzide müesseseleri açmaya gayret ediyoruz. Tabiki en büyük destekçimiz çocuklarýmýzýn anne babalarý olarak sizlersiniz. Bu nedenle en büyük teþekkür sizlerindir. Yine bu öðrencilerimizi yetiþtiren hocalarýmýza da þükranlarýmý sunarým. Bu güzel etkinliðe Umreye gittiðinden dolayý katýlamayan Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin de selâmlarýný arz ederim." dedi.

Ardýndan Muavvin Konsolos Sayýn Özkan Bey ve Milletvekili Çetin Mandacý cemaatý selamlayarak öðrenci ve onlarý yetiþtiren hocalarýný tebrik ettiler.

Gümülcine'den katýlan eski Vaaz ve Ýrþad Heyeti Baþkaný Ýsmail Karaali'nin kýldýrdýðý öðlen namazýna mütakip, ikram edilen etli pilâvla hatim merasimi sona erdi.Bu duyuru 4508 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017