Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BULGARÝSTAN'DA BAÞMÜFTÜLÜK SORUNU  29.07.2010-08:33
Bulgaristan Müslümanlarýnýn Baþ Müftüsü Nisan 2008'de yapýlan Kongre'de belirlenmiþ ve seçilen Baþmüftü Dr. Mustafa Hacý Aliþ görevine baþlamýþtý. Ancak, eski Baþ Müftü Nedim Gencev'in Baþ Müftülük yönetiminin yasal olmadýðý gerekçesiyle yargýya yaptýðý itiraz yerinde görülmüþ; Sofya Þehir Mahkemesi ve Ýstinaf Mahkemesi'nde görülen davalarýn ardýndan, konu Yüksek Temyiz Mahkemesi'ne götürülmüþ ve Baþ Müftülük seçiminin ve Bulgaristan Müslümanlarýnýn hür iradesiyle seçilen Baþ Müftü Dr. Mustafa Hacý Aliþ'in yasal olmadýðý ifade edilmiþtir.

Sonuçlarý itibariyle olumsuzluklara yol açan ve Bulgaristan'da yaþayan Müslümanlarýn birlik ve bütünlüðünü zedeleyen bu karar siyasi amaçlý ve hukuku yaralayýcý olduðundan geliþmeler tarafýmýzdan kaygýyla izlenmektedir.

Nedim Gencev adlý þahsýn AB üyesi olan Bulgaristan'da AB standartlarýný bir tarafa býrakarak, hakka ve hukuka uygun olmayan, devlet baskýsýyla Baþmüftülük makamýna getirilmek istenmesi, din özgürlüðüne müdahale etmeye yönelik bir giriþim olarak görmekteyiz. Bu haksýz uygulamalarý þiddetle kýnar, en yakýn zamanda Müslümanlarýn iradesi doðrultusunda bu sýkýntýlarýn giderilmesini temenni ederim.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3667 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017