Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 TÜRKÝYE'DEN GELEN HEYETLER MÜFTÜLÜÐÜMÜZÜ ZÝYARET ETTÝLER  29.07.2010-09:33
Batý Trakya Türk Azýnlýðý'nýn merhum lideri Dr. Sadýk Ahmet 24 Temmuz Cumartesi günü ölümünün 15. Yýlýnda yapýlan anma törenleri vesilesiyle Türkiye'den katýlan heyetler Ýskeçe'de de bir dizi ziyaretlerde bulundular.

24 Temmuz Cumartesi günü MHP, CHP ve Trakya Bölgesinden bazý Belediye Baþkanlarý Müftülüðümüzü ziyaret ettiler. Önce MHP grubu geldi. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Çobanoðlu ve beraberindeki heyet, Müftümüz Ahmet METE'den müftülük faaliyetleri hakkýnda bilgi aldýlar. Kendileri Batý Trakya davasýnda her zaman en iyi desteði verdiklerini ve Lozan'dan kaynaklanan haklarýn uygulanmasý için gereken çalýþmayý yapacaklarýný belirttiler.

Ardýndan gelen CHP grubu ve Trakya Bölgesinin bazý Belediye Baþkanlarý ziyaretten duyduklarý memnuniyeti belirttiler. CHP temsilcisi Kýrklareli milletvekili Turgut Dibek baþkanlýðýndaki CHP grubuna Müftü Efendi yemek de ikram etti.

25 Temmuz 2010 Pazar günü Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Bülent Arýnç ve Beraberindeki heyet ile Bursa Osmangazý Belediye Baþkaný Mustafa Dündar da Müftülüðümüzü ziyaret ettiler. Karþýlama törenine Ýskeçe Din Görevlileri de hazýr bulundu. Çok coþkulu geçen bu ziyarette de Müftü Efedi Müftülüðün çalýþmalarýný dile getirdi ve bazý isteklerde bulundu. Sayýn Bakanýmýz da; bütün problemlere vakýfýz. Ýki ülke arasýndaki yakýnlaþma, sizin daha rahat etmeniz içindir. Siz davanýza sahip çýkýn. Birlikte haretken edin þeklinde konuþtu ve sýcak karþýlamadan dolayý teþekkür etti.

Müftümüz Ahmet METE her gelen üç heyete de Müftülük problemi konusunu dile getirdi. Özetle þunlarý söyledi:

Müftülük bizim can damarýmýzdýr. Lozan Antlaþmasý ve diðer anlaþmalar çerçevesinde yetkileri belirlenmiþ ve müftülerin seçimle iþbaþýna gelmeleri konusunda þarta baðlanmýþ olan müftülük konusuna, farklý yollarla çüzüm aramak doðru deðildir. Bu gibi yollarla yetkilerinden arýndýrýlmýþ bir hale getirmeye yönelik çözümler getirmek bir anlamda müftülük kurumumuzu feda etmek demektir. Gündemde Müftülük se.imi diye bir mesele söz konusu deðildir. Batý Trakya Müslüman Türk insaný müftülerini seçmiþtir. Yunan devleti seçim istiyorsa, seçilenleri tanýmasý yeterli olacaktýr.

Ayrýca bu tür ziyaretlerin bize moral verdiðini ve mücadelememize güç kattýðýný ifade etti.

Devlet Bakaný Bülent Arýnç ve beraberindeki heyet daha sonra Ýskeçe Türk Birliðini ziyaret ettiler ardýnda da Þahine hareket ettiler. Þahinde büyük kalabalýkla coþkulu bir þekilde karþýlanan heyet, yapýlan konuþmalardan sonra Tekke camiinde Kur'an Kursu öðrencilerinin sunduðu kýsa bir sunumun ardýndan öðlen namazý kýlýndý. Namazdan sonra Þahin Yukarý Camiinde verilen yemekle program sona erdi. Heyet daha sonra köyden ve Ýskeçe'den ayrýldý.Bu duyuru 3612 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017