Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 K I N A M A  01.10.2010-12:57
28 Eylül 2010 tarihinde Bölgemiz Ilýca köyünde Fransýz devlet televizyonu TV Frans 3 ile Ýskeçe'de bölücülüðü ve huzursuzluðu arzu eden bazý kiþilerle beraber Ilýca Azýnlýk Türk Ýlkokulunda habersiz ve izinsiz olarak 'Pomak Köyü Çocuklarý' adý altýnda çekim yapmalarý üzerine bölgede gerginliðin yaþanmasýna neden olmuþtur. Bu ad altýnda çekimler yapýldýðýný fark eden köy halký okul önünde toplanarak ekibin çektiði görüntüleri kameradan silmesini istedi. Ekip görüntüleri silmemekte ýsrar edince köye polis ekipleri çaðrýldý. Ilýca köyüne gelen polis ekipleri de okulda izinsiz çekim yapmanýn yasak olduðunu Fransýz ekibine hatýrlatýlýnca okulda çektiði görüntüleri bilir kiþi heyeti önünde kamerasýndan silmek zorunda kaldýlar. Daha sonra Fransýz televizyon ekibi polis refakatinde köyden ayrýldý. Ayný köyden olan ve ekiple birlikte köyden ayrýlmak istemeyen Ahmet Ýmam’a köy halký tepki göstermeye baþlayýnca polis onu da köyden uzaklaþtýrdý.

Böyle sakin dönemde, var olan Türk-Yunan dostluðunun bozulmasýna yönelik bölgeye gelen birileri tarafýndan yapýlmak istenen bu tür haraketler asla kabul edilemez. Bizler var olan bu güzel havanýn bozulmasýný istemiyoruz. Gerek millî kimliðimizin inkârýna, gerekse bölgemizde var olan barýþ ve huzurun bozulmasýna yönelik bu tür art niyetli faaliyetleri ve bu faaliyetlerde yer alan kötü ruhlu kiþileri þiddetle kýnýyoruz.

Ayrýca bu vesileyle o gün olay yerinde provakasyonlara kapýlmayýp saðduyulu ve demokratik bir þekilde tepkisini gösteren Ilýca'lý ve civar köyden gelen tüm soydaþlarýmýzý tebrik eder, sevgi ve þükranlarýmýzý sunarýz.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE
Bu duyuru 4480 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017