Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BASIN AÇIKLAMASI  24.11.2010-09:06
Ülkemiz Yunanistan'ýn cami bulunmayan baþkenti Atina'da binlerce Müslüman, bayram namazýný kentin çeþitli meydanlarýnda toplanarak kýldý.

Müslümanlarýn, Atina ile Pire kentlerini kapsayan Atika bölgesinin yaklaþýk 15 farklý noktasýnda bir araya gelmeleri, ibadet etmeleri ve ayrýlýþlarý boyunca, aþýrý saðcý gruplar tarafýndan rahatsýz edilmemeleri için polis geniþ güvenlik önlemleri aldý.

Atiki Meydaný'nda toplanan aþýrý saðcý "Altýn Þafak" örgütü üyeleri, göçmen karþýtý bir gösteri düzenlerken, meydanýn çevresindeki bazý apartmanlardan Bayram namazýný kýlan müslümanlara yumurta atýldýðý gözlendi. Yüzbinlerce müslümanýn yaþadýðý baþkent Atina'da, bir yandan caminin yapýlmamasý bir yandan da yýlda iki kez bayram namazlarýný zorunlu olarak meydanlarda kýlmak isteyen müslümanlara ibadet halindeyken rahatsýz edilmeleri hiçbir dini inanç ilkesine uymadýðý ve yapýlan müdahalenin dini özgürlükleri ihlal ettiðini vurgulamak isteriz.
Ülkemizi zor duruma býrakan bu tür gayri insani davranýþlarý esefle kýnýyor, sözkonusu olayýn bir daha yaþanmamasý için en kýsa zamanda caminin inþa edilmesi kaçýnýlmaz bir durumdur.

Hatýrlanacaðý üzere, baþkent Atina'da ibadetlerini mescide dönüþtürülen garaj ve bodrum katý benzeri yerlerde yapan göçmenlere geçen aylarda çeþitli saldýrýlar düzenlenmiþti.


B.T.T.A. Danýþma Kurulu Baþkaný
ve Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE

Bu duyuru 3252 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017