Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  10.12.2008-03:57
Değerli Batı Trakyalı Müslüman Türk Kardeþlerim!
Dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramını idrak etmiþ olmanın sevinci içerisindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere kavuþturan Allah’a hamdediyor, O’nun Sevgili Resulüne salat ve selamlarımızı sunuyoruz.

Bu mübarek bayram vesilesiyle yayınladığım bu Mesajımın okunduğu þu anda kutsal topraklarda, Hac’ta bulunmakta olduğumu ve Allah’ın Evinde siz bütün kardeþlerim için hayır dualar edeceğimi ifade etmek isterim. Sizi Kutsal Topraklardan sevgiyle, saygıyla selâmlıyor, bayramınızı da tebrik ederken hepinizi hasretle kucaklıyorum.

Bayramlar sevinçlerin paylaþıldığı, gönüllerin coþtuğu, küskünlerin barıþıp kalplerin yumuþadığı, akraba ve komþuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karþılandığı, ikramların yapıldığı mutlu günlerdir.

Aziz Cemaat!
Kurban bayramında Allah’a yakın olmak niyetiyle mukim ve zengin olan her Müslüman kurban kesmelidir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaþmaz, fakat, O’na sizin takvanız ulaþır...” buyurmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz ise: “Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmıþ olmaz” buyurarak bizleri kurban kesmeye teþvik etmiþtir.

Kurban bayramının bir özelliği de Hac ibadetinin o günlerde yapılmıþ olmasıdır. Öyle ki, dünyanın her yerinden farklı ırk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanın haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturdukları tablo, bayramın değerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradır.

Bayram günlerini, günahların bağıþlanması için bir fırsat olarak değerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, değilse telefonla arayarak onların dualarını alalım. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliği sağlamak için aramızdaki küskünleri barıþtıralım. Çocuklara göstereceğimiz sevgi ile bayram havasını yaþatalım. Fakir ve yoksullara yardım etmek suretiyle onları sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı ve bütün inananları hayırla yad edelim. Kestiğimiz kurbanların etlerinden fakirlere de vererek onların da bayram sevincini yaþamalarına vesile olalım.

Aziz Soydaþlarım!
Bayram mesajım vesilesiyle sizlere bazı güncel mesellerden de bahsetmek isterim. Getiğimiz ayda Rodos’a bir ziyaretimiz oldu. Bu ziyeretimizle burada yaþayan Müslüman Türk kardeþlerimizle tanıþma, dertlerini, sıkıntılarını dinleme fırsatını bulduk. Burada gördüğümüz manzarayı ve acıklı durumu sizinle baylaþmayı uygun gördüm.

Rodos’ta 3000 civarında Müslüman Türk yaþıyor. Anlaþmalarla bırakılmıþ bir azınlık olmadıkları için Yunan Yönetimi 1980’li yıllarda Türk okullarını kapatmıþ Türkçe ve din derslerini kaldırmıþtır. Neticede buradaki soydaþlarımız Türk kültüründen yoksun yaþamaya mecbur bırakılmıþtır. Þimdiki tabloya baktığmızda durumlar içler acısıdır. Bunun farkında olan buradaki kardeþlerimiz tarafından Yunan yönetiminden Türkçeyi ve dini öğrenmek, dini vecibelerini yerine getirmek için defalarca talep edilmiþ ancak cevap bile verilmemiþ böylece problemler hergeçen gün daha da artmaya devam etmiþtir. Kısacası buradaki kardeþlerimiz çok periþan durumdadır. İþte burada her zaman üzerine önemle durduğumuz þu sözlerimizin ispatını açıkça görmekteyiz: “Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi için dinine, diline, adetlerine, kültürüne sahip çıkması ve bunları muhafaza etmesi için de her zaman mücadele vermesi gerekir. Bu dinî ve millî unsurlar giderse, o millet de tarih sahnesinden silinirek yok olur.”

Sözün özü þudur kardeþlerim; Batı Trakya’da oynanan oyunlar, daha önce Rodos’ta oynanmıþ ve din ile dil ortadan kaldırılınca da bu oyunları büyük ölçüde tutmuþtur. Son zamanlarda bizde de benzer oyunlar oynanmaya devam edilip, bizi parçalamak için Türk, Pomak, Çingene ayırımına gidilmekte, hatta bu yetmiyormuþ gibi, kendilerini Yunan hisseden Pomak veya Çingeneler için dernekler açılmaktadır. Daha da ileri gidilerek bunlar için okullar da istenmektedir. Amaçlarının ne olduğu ortadadır. Sadece Yunanca eğitim verecek okularda eğitim görecek olan evlâtlarımıza aynen Rodos’ta oynanan oyunun senayosu sahnelenmektedir. Bu büyük tehlikeyi anlama zamanı geldi geçti bile saygı değer dostlarım. Hala anlamak istemeyenler varsa, çok büyük bir vebalin altına girdiklerini unutmasınlar. Onlar sadece kendilerine ve çocuklarına kötülük yapmıþ olmuyorlar, sorunların çözümünü engelleyip geçiktirmekle de tüm Batı Trakya Müslüman Türklerine ihanet etmiþ oluyorlar.

Aziz Kardeþlerim,
Anaokullarına gönderilen yavrularımız sadece Hristiyan – Yunanlı öğretmenlerden Yunanca eğitim almaları son derece tehlikelidir. Çünkü anadilleri olan Türkçe’yi görmeyen ve taptaze dimağlarına kendi öz kültürleriyle tanıþmayan bu yavrularımızın ilerki eğitim – öğretim hayatlarını da çok feci bir þekilde yaralayacaktır. Zaten ilokullarımızda da durum pek farklı değildir. Türkçeden yoksun öğretmenler tarafından eğitim verilmekte ve böylece çocuklarımız baþarısızlığa mahkum edilmektedir. Bu konuda anne babalara çok büyük görev düþmektedir. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza milli ve dini hasletleri yerleþtirip onları en iyi bir þekilde yetiþtirelim. Çünkü yarın öbürgün karþımıza Türk dilini konuþmayan, dinden haberi olmayan bir nesil çıkarsa bunun sorumlusu hem Allah indinde, hem tarih önünde bizler olacağımızı aklımızdan çıkarmayalım.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’u Teâlâ mahþerdeki manzarayı gözler önüne sererken; insanların kendi kardeþlerinden, evlâtlarından kaçacağını dile getirmektedir. Bu kaçıþ, dünyada iken geçici dünya menfaatlerini elde etmek için evlâtlarını kendi öz kültürlerinden yoksun yetiþtirip bizzat kendi elleriyle dinsizliğe ittiklerinden dolayı olacağını vurgulamak isterim.

Muhterem Kardeþlerim
Dünyada bütün milletler kendilerine sahip çıkmak için mücadele verip dinlerini, dillerini korurken, evlâtlarını en iyi bir þekilde yetiþtirip geleceklerini kurmaya çalıþıken, bizlerin gevþemesi neden? Dünyayı biz yöneteceğiz diye düþünen o kötü düþünceli þer güçlerin evlâdımızla, ailemizle, dinimizle alay etmesine nasıl seyirci kalabiliriz? Bu durum onurumuza dokunuyor. Bu nedenle son olarak þunu vurgulamak istiyorum ki; evlâtlarımıza ne olduklarını güzel bir þekilde öğretmeliyiz. Onlara; Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan vatandaþı olduklarını, vatandaþı oldukları ülkelerine sahip çıkmaları gerektiğini ama Müslüman ve Türk olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalarını iyicene belletmemiz lâzımdır. Onlara dinimizi öğretmek, anadilimiz Türkçeyi konuþmak anne – baba olarak üzerimize düþen en büyük bir sorumluluktur. Bu uğurda mücadele etmek hepimizin vazifesi olduğunu hiç bir zaman unutmayalım.

Bu duygularla hepinizin Kurban Bayramını tebrik eder, biz Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu, Türk Dünyası ve tüm İslâm Alemi için hayırlara, bütün insanlık için barıþ ve huzura vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

İskeçe Müftüsü AHMET METE

Share |
Bu yazı 3788 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017