Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ  01.06.2011-15:27
Çok kıymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Yüce Allah'ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında Cuma; kameri aylardan olan Recep, Þaban ve Ramazan bu türden feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir.

Allah'a þükürler olsun ki, İslam dinine gönülden bağlı Yüce milletimizin "üç aylar" diyerek özel bir önem verdiği Recep, Þaban ve Ramazan aylarının baþlangıcına ulaþmıþ bulunuyoruz. 3 Haziran 2011 Cuma günü üç aylara giriyoruz. Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve "Allah'ım! Recep ve Þaban ayını hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan ayına kavuþtur." diye dua ederdi. Kuþkusuz bu aylar, dünyanın ağır meþgaleleriyle bunalan ruhlarımızı dinlendirmek ve kulluk þuuru içinde Yüce Allah'ın rahmet ve merhametine sığınmak için çok kıymetli fırsatlardır. Bu aylarda yapılacak dualar, tevbe-istiğfarlar, kalıcı iyilik ve hayırlar, sevinç ve kederlerin gönülden paylaþılması Rabbimizin katında karþılığını fazlasıyla bulacaktır.

Üç ayların ilki olan Receb'in ilk Cuma gecesi Regaib Kandilidir. İnþaallah önümüzdeki 2 Haziran Perþembeyi Cuma'ya bağlayan gece Regaib kandiline idrak etmiþ bulunuyoruz. Bu gecede Yüce Allah'ın ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye "Regâib" denilmiþtir.

Aziz Cemaat,
Bu gecede öncelikle yapılması gereken, nefis muhasebesidir. Yani iç gözlemdir. Madde ve mana arasındaki dengenin, madde lehine bozulduğu; insanlar ve toplumlar arası ihtilafların bütün dünyayı olumsuz yönde etkilediği; akl-ı selim yerine silahların konuþtuğu bir zamanda insanın ruhunu derin kırılmalardan ve acılardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Nefis muhasebesi, varlığımızın özünde var olan ve kimliğimizin temelini teþkil eden ahlaki değerlerimizi kaybetme tehlikesinden bizi uzak tutacak en emin yoldur. Dinimizin bize ısrarla tavsiye ve telkin ettiği bu yol ihmal veya terk edilirse, insanın varlığı değersizleþir. Bunun toplumsal tezahürü de, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, kin ve intikam duygularının yaygınlaþması; merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çıkar. Nefsiyle muhasebesini hakkıyla yapanlar ve iç dünyasına yönelenlerde görülen ilk değiþim, bütün kötülükleri reddedip, Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insanın ıstıraplarını yüreklerinde hissetmeleridir.

İþte Regaib Kandili, sözünü ettiğimiz nefis muhasebesinin yapılması bakımından bizim için bulunmaz bir fırsattır. Þu halde bu gece hatalarımız varsa onları terkedelim, kötü duygu ve düþüncelerimizi kaplerimizden atalım. Allah ve Resülünü bize unutturan þeyleri bir tarafa bırakalım. Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin, düþmanlık, haksızlık ve zulüm çamuruna bulaþmaktan sakınalım. Birbirimize, anne ve bababımıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaþalım. Dünyamızı saran düþmanlıklara karþı birlik ve beraberlik içinde olalım. Batı Trakya Müslüman Türk'ü olarak bizim en büyük silâhımız birlik ve beraberliğimizdir. Bu konuyu her vesileyle dile getiriyoruz ama pratik hayatımıza uygulama konusunda maalesef zaafımız vardır. Birlik ve beraberliği sağlamanın yolu, samimiyetten geçer. Samimiyet de, verdiğimiz mücadelede Allah rızasını gözeterek sorumluluk bilinci içinde hareket etmekle elde edilir.

Değerli Kardeþlerim,
Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz bizleri tedirgin etmektedir. Bu vesileyle Yunanistan'da yaþayan tüm insanlar gibi bizler de bu krizden kurtulmak için iyi ve sorumlu vatandaþ olarak elimizden gelebilecek güzel çalıþmalarda bulunmamız ve dua etmemiz gerekmektedir. Protesto adı altında, anarþik çatıþmalardan uzak durmamız, devlet malına zarar vermek gibi Müslümanın yapmaması gereken iþlerden kaçınmamız lazımdır. Çünkü biz vatanını seven bir azınlıkız. Yaþadığımız bu vatanın sıkıntılarına sıkıntı katmak ne dinimizde ne de kültürümüzde vardır.

İþte bu Üç Aylar'da ve ihya edeceğimiz ilk kandil olan Regaip gecesinde kendimizi gözden geçirelim. Birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve kardeþliğimizi kazanmak için birbirimize samimi duygularla yaklaþalım. Unutmayalım, bu dünya hiçbirimize kalmaz. Hepimiz bir gün (belki yarın belki yarından da yakın) ebedî âleme göç edeceğiz. Hepimiz bu dünyada yaptıklarımızdan sorulacağız. Yüzümüz ak, gönlümüz pak olmasını istiyorsak, Allah rızası için birbirimizi sevelim. Her iki dünyamızı cennete çevirmek istiyorsak, gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ıþığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerimize yağsın. Bu vesileyle Üç Aylar ve Regaip Kanliniz mübarek olsun.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3275 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017