Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 İSRÂ VE MİRAÇ  28.06.2011-14:00
Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Allah\'ın son elçisi Peygamber efendimiz (s.a.v.), hayatının en sıkıntılı günlerini yaþarken islamı anlatmak için Taif\'e gidip, oradan üzgün bir halde dönerken, Müslümanlara yapılan baskı, zulüm ve iþkencelerin dayanılmaz hale geldiği bir zaman diliminden, maddi ölçüleri aþan zaman ve mekan sınırlarını durduran İsra ve Miraç mucizesi meydana geldiği anlatıldı.

\"Allah Resulunün Mekke\"den Medine\'ye hicretinden bir buçuk yıl önce Recep Ayı\'nın 27.\'ci gecesi meydana gelen bu mucize pek çok hikmetlerle dolu olan eþsiz bir yolculuktur. Önümüzdeki 28 Haziran 2011 Salı’yı Çarþamba’ya bağlayan gece bu mukaddes yolculuğun yıl dönümüdür.

İsra; Peygamberimiz (s.a.v.)\'in gecenin bir anında mescidi Haram\"dan alınıp mescidi aksaya götürülüþü; Miraç ise; oradan alınıp göklere yükseltilerek mekandan münezzeh olan Allah\"ın (c.c.) huzuruna kabul ediliþini ifade eder. Kuran Kerim\'de İsra Süresinde miracın isra bölümü ile ilgili þöyle buyrulmaktadır.

“Kulunu (Muhammedi) gecenin bir anında Mescidi Haram\'dan alarak kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescidi aksaya götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.”

Peygamberimiz bir hadisi þeriflerinde;
\"Ben öyle yüksek düz bir yere çıkarıldım ki orada mukadderat kalemlerinin cızıltılarını iþitiyordum.\" Buyurarak Miracın keyfiyetinden bize bahsetmiþlerdir.

Aziz Kardeþlerim,
İsra ve Miraç mucizesi iman için bir ölçüdür.
Nitekim baþtan beri Allah\"a Resulüne ve getirdiklerine inanmayan bazı zavallılar bu olayada inanmayıp daha bir küfür batağına saplanmıþlardır. Hz. Ebubekir gibi gerçek iman sahipleri ise bunu \"o Söylüyorsa mutlaka doğrudur, inanırım tasdik ederim\" diyerek muhteþem bir iman örneği göstermiþlerdir. Bu itibarle her Müslüman kesinlikle inanırki Cenab-ı Hak Peygamberlerine pek çok mucize ile birlikte İsra ve Miraç mucizesinide vermiþtir.
Bu kutlu yolculukta Efendimiz (s.a.v.)\'e eþlik eden Cebrail (a.s.) Resulullah (s.a.v.)\'i Burak adlı bir binite bindirerek Mekkedeki mescidi haramdan kudusteki mescidi aksaya getirmiþ sonra manevi bir araçla göklere çıkararak peygamberlerin ve meleklerin eriþebildikleri ilmi son noktası olan Sidretül muntehaya varmıþlar.

Bundan sonraki yolculuğu Resulullah (s.a.v.) Cebrail (a.s.)\'den ayrılarak tek baþına Refref ile yükselerek yapmıþve Allah\"ın divanına yaklaþmıþtır.

Bu mekanda Peygamber efendimize üç ihsanın verildiği hadisi þeriflerde buyrulur. Bunlar;
-Beþ vaki Namaz; Miraç hediyesi olarak Peygamber Efendimizin getirdiği 5 vakit namaz aynı zamanda müminin miracı sayılmıþtır.

-Allah\'a ortak koþmayanların bağıþlanacağı müjdesi
-Bakara süresinin son üç ayetteki islamın temel inanç esaslarını tanımlamak ve Müslümanların çektiği sıkıntı ve üzüntülerin sona erdiği müjdelenmektedir.

Değerli Cemaat,
İsra ve Miraç yolculuğu baþlamadan önce Cebrail a.s.’ın Resulullahın göğsünü yarıp zemzemle yıkadığını iman ve hikmetle doldurup kapattığını öğreniyoruz. Allah Rsulüne her türlü kötülük ve günahlardan uzak olmasına rağmen bu iþlemin yapılması gösteriyorki, Allah katına yükselmek kalbi bir güç istiyor. Ulvi yolculukların baþlaması için kalbin iman ve hikmetle dolması gerekir.

Bu sebeple Allah katına ulaþmayı istiyorsak kalplerimizi kin, nefret ve kötülüklerden temizleyerek iman ve hikmetle doldurmalı gönüllerimizi isra ve miracın rabbani hakikatlerine açmalıyız. Miraç hediyesi olan aynı zamanda müminin miracı olan namazla günde beþ defa miraca çıkmalıyız. Bu miraç gecesini vesile kılıp; daha çok kuran okuyarak, namaz kılarak, tevbe ve istiğfar ederek daha güzel bir dünya ve daha erdemli bir hayat için dua etmeliyiz.\"

Aziz Soydaþlarım,
Müftülük olarak birkaç seneden beri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardım amaçlı kermes düzenleyerek onlara yardım etmeye çalıþıyoruz. Geçen yıl yaptığımız kermeste; bilgisayar alacak gücü olmayanlara bilgisyar, eğitim ihtiyaçlarından dolayı zorlanan öğrencilerimize de para yardımı etmiþtik.

Bu sene yine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla 16 Temmuz 2011 tarihinde kermes düzenlemeye karar verdik. Bu konuda siz değerli cemaatimizden her türlü yardımı beklediğimizi arzederiz.

Tahsil hayatlarına devam ederken zorlanan talabelerimize yardım etmek hepimizin vazifesidir. Bu amaçla imamlarımızın öncülüğünde siz kardeþlerimizden para, yiyecek, giyecek gibi her türlü yardımı kabul ediyoruz ve kermes gününde hepinizi Muzaffer Salihoğlu Spor Sitesine bekliyoruz.

İkinci önemli konu da, ilkokuldan çıkan öğrencilerimizin ortaokula kayıt edilmesidir. İskeçe Muzaffer Salihoğlu Ortaokul ve Lisesinde kayıtlar 28 Haziran tarihine kadar sürmektedir. Çocuklarımızın dini ve milli açıdan daha sağlıklı yetiþmeleri, daha güzel eğitim almaları için hem Türkçe hem Yunanca derslerin verildiği azınlık ortaokul ve lisesinin tercih edilmesi en doğru karar olacaktır. Her anne babanın bu konuda iyi düþünmesi gerekir. Aksi halde çocuklarımız sadece Yunanca derslerinin verildiği Yunan ortaokullarına göndermekle kendi kültürlerinden uzaklaþmalarına ve dejenere olmalarına yol açmıþ oluruz.

Bu duygu ve düþüncelerle, Miraç Kandili’nizi tebrik ediyor, bu kandilin Batı Trakya Müslüman Türk Toplumunun ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barıþ, huzur ve hidayetine vesile olmasını, savaþ ve þiddetin yerini huzur ve barıþın almasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3465 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017