Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ  23.05.2012-22:59
Çok kıymetli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Cenab-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar yaratmıþtır. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, \"Üç Aylar\" olarak bilinen Recep, Þaban, ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol olan mübarek aylardır. Önümüzdeki 22 Mayıs Salı günü Üç Ayların ilki olan Recep ayının birinci günüdür. Bu aylar imandan gelen bir heyecanla ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu zaman dilimleridir. Recep ayında; Regâib ve Miraç, Þaban ayında; Berat, Ramazan ayında ise Kadir Gecesi bulunmaktadır. Bu geceler üç ayların manevi atmosferinin bereketli ve hikmetli yıldızları gibidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu Aylarda daha çok ibadet eder ve: \"Allah’ım; Recep ve Þabanı hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazana kavuþtur.\" [1] diye dua ederdi.

Kuþkusuz bu aylar, dünyanın ağır meþgaleleriyle bunalan ruhlarımızı dinlendirmek ve kulluk þuuru içinde Yüce Allah’ın rahmet ve merhametine sığınmak için çok kıymetli fırsatlardır. Bu aylarda yapılacak dualar, tevbe-istiğfarlar, kalıcı iyilik ve hayırlar, sevinç ve kederlerin gönülden paylaþılması Rabbimizin katında karþılığını fazlasıyla bulacaktır.

Bu aylar, duaların Allah’a arz edilmesi, piþmanlık gözyaþlarıyla günahların silinmesi, yapılan ibadetlere verilen sevabın katlanması bakımından büyük bir fırsattır. Bu günlerde nefis muhasebesi yapılmalı, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, mahþer günü kurulacak büyük mahkemenin tek hakimi yüce Allah’ın hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düþünülmelidir. Çünkü Yüce Rabbimizin ikram ettiği bu dünya hayatını ibadet ve tatla değerlendirmeyenlerin o gün piþman olacaklarını ve \"Keþke bu hayatım için önceden bir þey yapsaydım” [2] diyeceklerini haber veriyor.

Aziz Cemaat,
24 Mayıs Perþembe gününü Cumaya bağlayan gece
Allah’ü Tealanın biz kullarına rahmet ve mağfiretinin lütuf ve ihsanının, sevap ve mükafatının bol bol verildiği Mübarek Regâib Kandilidir. Regâib kendisine rağbet olunan kıymetli þeyler, çok, feyiz ve bereket demektir. Bu gece kulun Mevlâ’ya yalvarıþ ve yakarıþlarını sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden faydalanacağı mübarek bir gecedir.

İdrak edeceğimiz Üç Aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve toplumumuza karþı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe etmemize vesile olmalıdır. Nitekim yüce Allah, engin rahmetine sığınıp, tevbe etmemizle ilgili olarak þöyle buyurmaktadır: \"(Ey Muhammed) De ki: Ey kendilerine kötülük edip aþırı giden kullarım; Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağıþlar. Çünkü O bağıþlayandır. Merhamet edendir.\"[3] Ayrıca namaz, oruç ve sadaka gibi amellerimizi fazlalaþtırmalı, büyüklerin gönülleri alınmalı, eþ ve dostlarımızın hatırları sorulmalı, garipler aranmalı, sofralarımıza davet edilmeli, yetimler gözetilmeli, yardıma muhtaç kimselere yardım edilmelidir. Aramızdaki kırgınlıklar, dargınlıklar, þahsi çıkar hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoþgörü, kardeþlik ve birlik içerisinde olunmalıdır.

Değerli Kardeþlerim,
6 Mayıs’ta yapılan seçimlerde, Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak gösterdiğiniz birlik ve beraberlik tablosu için sizi can-ı gçnülden tebrik ediyorum. Bu birlik ve berliğin bundan böyle de sürmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ederim. Önümüzde de bir seçim daha vardır. Bu seçimler Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. İnþallah þu anda hakim olan siyasi kriz sona erer ve istikrarlı bir hükümet kurulur.

Muhterem Kardeþlerim,
Son zamanlarda hepimizin müþahade ettiği; ekonomik, siyasi ve dini yönden sıkıntılar olduğu ortadadır. Siyasi olarak içinde yaþadığımız devlette baþ gösteren kriz, hem çoğunluğu hem de azınlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu vesileyle azınlık insanı arasında her zamankinden daha çok birlik, beraberlik ve dayanıþmaya ihtiyaç vardır. Ekonomik, siyasi krizler gelir geçer ama, altını çizerek þunu söylemek isterim ki, dini hayatımız çok değiþikliklere uğramıþtır. Bir yandan bolluk, diğer yandan gayri islâmi yaþantıların örnek alınması aile hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Ruhi bunalımların arttığını, buna bağlı olarak intiharların çoğaldığı, ayrıca gençlerimiz serbest hayata, hatta pempe dizilerdeki islâm dıþı hayata özenmeleri neticesinde boþanmaların arttığını görmek, dinimizin sosyal hayatımızda yer almadığını gösterir.

Musibetler de huzur ve bolluklar da Allah’tan olup bizden nimetlere þükür, musibetlere sabır istenmektedir. Yukarıda sergilediğim olumsuz tablodan kurtulmamız için, kendimize çeki düzen vermeliyiz. Ayrıca evlâtlarımıza dini eğitim ve aile ahlâkını vermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Çünkü bir toplumun ayakta kalması ancak inandığı dinine, konuþtuğu diline ve adetlerine sahip çıkmakla olur. Aksi halde toplumlar yok olmaya mahkumdur.

İþte bu Üç Aylar’da ve ihya edeceğimiz ilk kandil olan Regaip gecesinde kendimizi gözden geçirelim. Birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve kardeþliğimizi kazanmak için birbirimize samimi duygularla yaklaþalım. Unutmayalım, bu dünya hiçbirimize kalmaz. Hepimiz bir ebedî âleme göç edeceğiz. Hepimiz bu dünyada yaptıklarımızdan sorulacağız. Yüzümüz ak, gönlümüz pak olmasını istiyorsak, Allah rızası için birbirimizi sevelim. Her iki dünyamızı cennete çevirmek istiyorsak, gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ıþığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerimize yağsın.

Bu duygu ve düþüncelerle bütün kardeþlerimizin Üç Ayları’nı ve Regâib Kandillerini tebrik ediyor, İslâm alemi için hayırlara vesile olmasını, Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE[1] Ahmed B.Hanbel-Müsned 1-259
[2] Fecr 89/24
[3] Zümer 39/53

Share |
Bu yazı 3525 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017