Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  23.10.2012-15:57
Değerli Batı Trakyalı Müslüman Türk Kardeþlerim!
Millet olma irademizi canlı tutan, Müslümanlık bilincimizi yenileyen; birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularımızı pekiþtiren, yardımlaþma ve dayanıþmayı sağlayan Kurban Bayramına kavuþmanın sevinç ve mutluluğunu yaþıyoruz. Bu günlerde ayrıca dünyanın dört bir yanından milyonlarca hacının Arafat’ta vakfeden sonra Beytullah’ı tavaf edip Hac farizalarını tamamladıkları mübarek günlerdir. Cenâb-ı Hak’tan haclarının kabul edilmiþ hac olarak yazılmasını niyaz eder, sağlık ve esenlikler dilerim.

Aziz Cemaat!
Kurban bayramında Allah’a yakın olmak niyetiyle Akıllı, hür ve mukim olan, aslî ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mal veya paraya sahip (yani Kurban Bayramı günlerinde bir kurban alıp kesebilecek durumda olan) kadın-erkek her Müslüman kurban kesmesi vaciptir. Yüce Allah, kurban ibadeti hakkında Kur’an’ı Kerim’de þunları buyuruyor:

“Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken O’nun adını ansınlar. Unutmayın ki ilâhınız tek bir ilâhtır. Öyleyse yalnız O’na teslim olun. Ey Rasulüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlâslı olanları müjdele!

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, baþlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz þeylerden Allah için harcarlar.

Biz, büyük baþ hayvanları da sizin için Allah’ın iþaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Þu halde onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken, üzerlerine Allah’ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düþtüklerinde ise, onlardan hem kendiniz yiyiniz, hem ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yediriniz. İþte bu hayvanları þükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.

Fakat unutmayın ki onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaþır. O’na ulaþan tek þey kalplerinizdeki takvadır. O, bu hayvanları size âmade kıldı ki, sizi doğru yola eriþtirdiği için O’nun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele!”
(Hac,22/34-37)

Sevgili Peygamberimiz ise: “Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmıþ olmaz” ( buyurarak bizleri kurban kesmeye teþvik etmiþtir.

Kurban, Allah’a yakın olmak gayesi ile fedakârlıkta bulunmaktır. O’nun emrine uygun bir kurban kesebilme titizliğini gösterirken, bu titizliğin altındaki ruh haline yakıþmayan iþ ve düþüncelerden uzak olmak takvadır.

Biz kurban keserken aslında þunu söylemiþ oluyoruz: “Rabbim! Bana verdiğin bütün nimetler senindir. Bunu bütün benliğimle kabul ediyorum. Hepsini, hatta canımı sana feda etmeye hazırım. Bunun bir göstergesi olarak bu hayvanı sana kurban ediyorum.”
Kurban, Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilir. Efdal olanı birinci gününde bayram namazından sonra kesilmesidir.

Değerli Kardeþlerim,
Kurban bayramının bir özelliği de Hac ibadetinin bu günlerde yapılmıþ olmasıdır. Öyle ki, dünyanın her yerinden farklı ırk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanın haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturdukları tablo, bayramın değerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradır.

Bayramlar sevinçlerin paylaþıldığı, gönüllerin coþtuğu, küskünlerin barıþıp kalplerin yumuþadığı, akraba ve komþuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karþılandığı, ikramların yapıldığı mutlu günlerdir.

Bayram günlerini, günahların bağıþlanması için bir fırsat olarak değerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, değilse telefonla arayarak onların dualarını alalım. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliği sağlamak için aramızdaki küskünleri barıþtıralım. Çocuklara göstereceğimiz sevgi ile bayram havasını yaþatalım. Fakir ve yoksullara kestiğimiz kurbanlardan pay ayırarak yardım etmek suretiyle onları sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı ve bütün inananları hayırla yad edelim.

Muhterem Kardeþlerim,
8 – 10 Ekim 2012 tarihleri arasında Batı Trakya’dan bir heyetle birlikte Atina’ya bir ziyaret gerçekleþtirdik. Bu günlerde Atina’ya resmi bir ziyaret gerçekleþtiren T. C. Dıþiþleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüþme imkânımız oldu. Yapılan görüþmelerde Batı Trakya’da var olan sorunlar dile getirildi. Bu toplantı vesilesiyle Sayın Dıþiþleri bakanımız siz değerli cemaatimizin Kurban Bayramını tebrik etti, sevgi ve selâmlarını iletti.

Sevgili Kardeþlerim,
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının sona ermez sorunlarından birisi de muhakkak ki eğitimdir. Þahin Türk İlkokuluna birinci sınıfına alınmayan çocuklarımızın akıl ermez durumu, ülkemiz Yunan idarecilerinin azınlık eğitimini nasıl önemsediğini açıkça göstermektedir. Azınlık çocuklarının cahil kalması ve evlâtlarımızın okumaması için elinden gelen her þeyi yapmaktadır. Bu bize bir þeyi göstermektedir. Azınlık okullarının verdiği eğitim ekisik de olsa Yunan devletini rahatsız etmekte ve bu azınlık okullarımıza tahammül etmedikleri için, kapatma yönünde politikalar üretmektedir. Yunaistan’ın genelinde anaokullarına gösterilmeyen hassasiyet, bizim bölgemizde gösterilmekte ve çocuklarımıza Türkçe – Yunanca eğitim verecek anaokul hakkı verilmek istenmemektedir. Bunun anlamı þudur: Azınlık evlâtları besmele yerine farklı bir inanç duygusuyla stavros yaparak okula baþlayacak, azınlık okullarından uzak bırakılmak suretiyle Müslümanlık ve Türklükleri dejenere edilecektir.

Bize düþen görev; Türkçe – Yunanca eğitim veren azınlık anaokullarını istemek ve çocuklarımızı azınlık okullarına göndermektir. Aksi taktirde milli ve dini yönden yoksun yetiþecek olan evlâtlarımız dejenere olup asimile olma tehlikesiyle karþı karþıya kalacaklardır.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Kurban bayramını tebrik ediyor, bu mübarek bayramın biz Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu, Türk Dünyası ve tüm İslâm Alemi için hayırlara, bütün insanlık için barıþ ve huzura vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Ahmet METE

İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3125 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017