Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN BAYRAMI  07.08.2013-11:00
Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,

Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluþ” olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeþlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanın huzur ve sevincini yaþıyoruz.

Orucun derin manevî eğitimini, sahur ve iftarın bereketini, teravihin coþkusunu ve Kur’an tilâvetinin kalbimizde huþû uyandırmasının sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coþturup maneviyatımızı canlandırdık. Bu vesileyle hikmet gözüyle iç dünyamıza bir yolculuk yapıp, kendimizi sorgulayıp özeleþtiri yaparak günah, çirkin ve kötü olan her þeyi geride bırakma kararı aldık. Camilerimiz, cemaatle kılınan namazlarla ayrı bir canlılık kazandı. Ellerimiz her zamankinden daha çok iyiliğe açıldı. Fakirleri, kimsesizleri gözeterek, düþkünlere yardım ederek yardımlaþmanın ve dayanıþmanın, hayırda yarıþmanın, yaraları sarmanın, insanların derdiyle dertlenmenin en güzel örneklerini sergiledik. Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Mü’minler bir vücut gibidir.” düsturundan hareketle vücudun neresinde bir yara varsa ona merhem olmaya gayret ettik.

Aziz Kardeþlerim,

Bayramların dinî, sosyal ve kültürel hayatımızda önemli bir yeri vardır. Bayramlar, dinî þuur ve duygunun geliþmesine, millî ve manevî değerlerin güçlenmesine, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygının pekiþmesine, yardımlaþma ve dayanıþmanın tesisine, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, toplum bünyesinde açılan yaraların sarılmasına, akraba, komþu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, çocukların sevindirilip manevî havayı teneffüs etmelerine, kısaca her türlü insanî ve ahlâkî değerin yaþanmasına ve kazanılmasına vesile olan müstesna günlerdir. Bu bakımdan bayram günlerimizi en iyi þekilde değerlendirerek en baþta anne ve babalarımız olmak üzere büyüklerimizi, hastalarımızı, komþularımızı, akraba ve dostlarımızı ziyaret etmeliyiz. Dargın olanları barıþtırmalıyız, fakirleri, yetimleri, kimsesizleri ve çocukları sevindirmeliyiz. Bu en coþkulu kaynaþma gününde, bu mutluluğun dıþında kalmamaya ve bu kaynaþmanın dıþında hiç kimseyi bırakmamaya büyük özen göstermeliyiz. Çünkü bayram, kederlerin ve sevinçlerin paylaþıldığı toplumsal bir kaynaþma günü olarak, toplumun bütün kesimleri tarafından paylaþıldığı oranda bayram olma özelliği kazanacaktır.

Değerli Kardeþlerim,

Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak bu bayrama da, var olan ve bir türlü çözülmeyen kronikleþmiþ sorunlarla ve yeni yeni baskılarla giriyoruz. Batı Trakya Müslüman Türkleri sabırlı, uysal ve çalıþkan bir azınlıktır. Fakat ne yazık ki yıllardır hak ettiği saygıyı görmemiþ hep haksızlıklara ve baskılara maruz kalmıþtır.

Son zamanlarda yine devlet tarafından zorbalıkla ve baskıyla azınlığımıza yeni uygulamalar dikte edilemeye çalıþılıyor. Din ve vicdan özgürlüğümüzü zedelemeyi ve camilerimizi, Kur’an Kurslarımızı kontrol altına almayı hedeflenen bu baskıcı tutum, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı üzerine büyük tedirginliğe neden olmuþtur. Azınlığımızın kalan son kalesi olan camilerimizi de ele geçirmek için ihtiyaç olmamasına rağmen imam tayin edilmesi düþündürücüdür. İkili ve uluslararası antlaþma ve sözleþmelere aykırı olarak bize sorulmadan uygulmaya konulmak istenen bu uygulama ile, olası müftülük seçimlerinde istedikleri kiþinin seçimini sağlamak üzere bizim asla kabul etmediğimiz ve etmemeyeceğimiz imam kadrosu adı altında bir ortam hazırlanıyor. Ayrıca bu kadro ile din dersi öğretmeni adı altında devlet okullarında azınlık Müslüman Türk çocuklarına İslâm Dinini Yunanca diliyle öğretilmesi konusunda projeler yapılıyor.

Azınlık olarak camilerimize bu tip insanları almamız ve onları kabul etmemiz söz konusu değildir. Ancak dini bilgilerden yoksun, sokaklardan toplanan bu tipler, okullarda yunanca olarak dinimizi öğretmeye kalkmaları durumda çocuklarımızı onların eline teslim etmemiz çok yanlıþ olacaktır. Okullarda çocuklarımızı bu tip insanların eline bırakmak, dinimizi küçük düþüren bir zihniyete teslim olmak demektir. Bu da bizi felakete sürükler. Çocuklarımız zaten dini bilgilerini Kur’an Kurslarında öğrenmektedirler. Her zaman olduğu gibi biz yine ülkemiz yöneticilerinden asla kabul etmeyeceğimiz bu yanlıþ tutumdan bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyoruz.

Aziz Soydaþlarım,

Bu duygu ve düþüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barıþ ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


-------------------------------------------------------------------------------------------
NOT:
Müftüklük’te Bayraþma; Bayramın 1’nci günü saat: 12:00 – 14:00


Share |
Bu yazı 2849 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017