Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 REGAİB KANDİLİ MESAJI  29.04.2014-10:40
Değerli Batı Trakyalı Müslüman Türk Kardeþlerim,
1 Mayıs Perþembe günü Cuma gününe bağlayan gece Regâib Kandilidir. 30 Nisan Çarþamba günü de Üç Ayların baþlangıcıdır.

“Regaip” kelimesi; rağbet edilen, değeri çok olan ve çok ihsan anlamlarına gelmektedir.

Regaip Kandili; Mü’minlere Allah’ın rahmetinin bol verildiği, yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği gece demektir. Regaip Kandili; Üç Aylar içersindeki mübarek gün ve geceleri, özellikle Ramazan ayını ve bu ayda bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini, müjdeleyen mübarek bir gecedir. Bu geceye mahsus olmak üzere Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından bizlere tavsiye edilmiþ ve tayin edilmiþ her hangi bir ibadet þekli yoktur. Bu gecede; eþ dost ve akraba ziyaret edilmeli, dargınlar barıþtırlmalı, camilere koþarak cemaatle namaz kılınmalı, camilerde okunan Kur’an-i Kerim ve mevlidler, yapılan vaazlar dinlenmelidir. Böyle müstesna bir gecede; bol bol istiğfar etmeli, kaza ve nafile namazları kılmalı, Kur’an-i Kerim okumalı Müslümanların selameti ve İslam Dünyası’nın her türlü görünür görünmez kaza ve felaketlerden korunması için,Cenab-ı Hak’ka samimi olarak dua etmeliyiz. Bu iyilikler ve güzellikler, bu dua ve niyazlar -inþaallah- günahlarımızın affına vesile olacaktır.

Üç aylar; insanların geçmiþin muhasebesini yaparak geleceğe azim ve enerji dolu bir þevkle atılma fırsatı bulacakları, hata ve günahlardan temizlenip, hayırlı ve yararlı iþlere yöneleceği bir zaman dilimidir.

Esasen Regaib, Mirac, Berat, Kadir Gecesi, Arefe Günü ve Ramazan Bayramı gibi mübarek gün ve geceler güzel amellerle içini doldurabildiğimiz, yanlıþlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır.

Regaip gecesinin, içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir aydır. Hz. Peygamber: \"Allah\'ım! Recep ve Þaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan\'a kavuþtur.\" [Tirmizi] diye dua etmiþtir.

Muhterem Kardeþlerim,
Mübarek üç aylara girerken, bu mesajım vesilesiyle sizlerle tekrar buluþturan Cenâb-ı Hak’ka hamd ediyor hepinizi muhabbet ve hasretle kucaklıyorum. Bu Regaib Mesajı vesilesiyle size bazı önemli konular üzerinde durmak ve birkaç hatırlatmada bulunmak isterim.

Ülkemiz Yunanistan’da Müslüman – Türk olarak yaþamak kolay bir iþ değildir. İçinde yaþadığımız devlet, maalesef bizleri her taraftan ezme ve bitirme politikalarına devam etmektedir. Bize lütuf gibi sundukları her þey aslından bir tuzaktır.

Son dönemde dayatılarak çıkarılan 240 imam yasasıyla hedeflenen, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın haklarına hilelerle, zorbalıkla tecavüzdür. Amaç; tek kalemiz olan camilerimizi de kontrol altına alarak Kur’an Kurslarımızda çocuklarımıza anadilimiz Türkçeyle verdiğimiz Dinimiz İslâm’ı Yunancaya çevirmek suretiyle bizi millî ve dinî hasletlerimizden koparmaktır. Yine olası Müftülük seçimlerine bizim imamlarımız da katılacak deyip istedikleri kendi insanlarını seçtirmektir. Bu konuda hepinizi uyanık olmaya davet ediyorum. Bu oyuna gelmeyelim. Biz birlikte hareket edersek, Allah’ın izniyle bizi yok etmeye yönelik olan bu kirli oyunlar asla geçmeyecektir.

Değerli Kardeþlerim,
Önümüzde seçimler vardır. Seçimler gelip geçicidir. Önemli olan Batı Trakya Müslüman Türk insanına hizmet için aday olan kardeþlerimizin varlığıdır. Bu vesileyle adayların hepsini tebrik ediyorum ve baþarılar diliyorum. Seçimleri kardeþlik havası içinde gerçekleþtirelim ki, seçimden sonra birbirimizi görecek yüzümüz olsun. En önemlisi de ahirette mahþer gününde amel defterimiz açıldığı zaman birbirimizden kaçmayalım. Allah kardeþliğimizi bozmasın. Seçimlerde kendi insanımıza destek vereceğiz. Zaten Ahmet – Mehmet varken baþka insanlara destek vermek dinen uygun değildir. Çünkü azınlık olarak birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında ve daha güçlü bir þekilde haklarının verilemesi için mücadele edilmesinde bu þekilde davranmamız þarttır.

Aziz Kardeþlerim,
Müftülüğümüz çatısı altında faaliyet gösteren Kur’an Kurslarımızın hatim merasimleri sona ermek üzeridir. Her sene farklı alanlarda gerçekleþtirdiğimiz kapanıþ etkinliklerimize, bu yıl kısmetse Kur’an-ı Kerim’in daha düzgün ve güzel okunmasını ve ezan okumayı teþvik etmek için, Kur’an Kursu öğrencilerimiz arasında 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü “KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA ve GÜZEL EZAN OKUMA YARIÞMASI” düzenlemeye karar verdik. Yavrularımıza destek için hepinizi bu güzel etkinliğimize bekleriz.

Son olarak da; 13 Nisan 2014 tarihinde Dedeağaç þehrinin Avantos Mahalle mescidinin kapısına kesik bir domuz kafası bırakılması olayı ki bu çirkin davranıþ Batı Trakya çapında büyük üzüntü ve endiþeyle karþılanmıþtır. Hasta ruhlu kiþilerce gerçekleþtirilen bu çirkin saldırıyı þiddetle kınıyoruz. Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizler soğukkanlılığımızı koruyacağız ve tahriklere gelmeyeceğiz. Çünkü bizler mabetlere saygı duymaktayız. Fakat Kur’an-ı Kerim’in bize öğrettiği þu gerçeği de unutmayalım; “Yahudi ve Hristiyanlar, sen de Yahudi ve Hristiyan olmadıkça senden asla razı olmazlar.”

Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizler millî ve dinî hasletlerimizi korumak için bugüne kadar mücadele ettiğimiz gibi, bundan böyle de etmeye devam ettiğimiz sürece, yardımcımız Allah’u Teâlâ olacağını þüpheniz olmasın.

Bu duygu ve düþüncelerle Üç Ayları ve Regaib Kandilinizi tebrik eder, bu mübarek gün ve geceler Batı Trakya Müslüman Türk Toplumunun ve bütün İslâm aleminin birlik ve beraberliğine, insanlık aleminin barıþ ve huzuruna vesile olmasını Cenâb-ı Allah\'tan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Share |
Bu yazı 2906 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017