Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 HUTBE  22.05.2014-10:41
H U T B E


İSLAMDA BİRLİK VE
BERABERLİÐİN ÖNEMİ


Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
Yüce dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi de mutluluğun vazgeçilmez þartlarından olan birlik ve beraberliktir.

Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeþlik, huzur, bolluk ve rahmet vardır. Dünya ve ahiret mutluluğu ancak Allah’ın kitabına sarılmak, birlik ve beraberlik içinde olmakla mümkündür. Bu konuda Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerimde þöyle buyuru-yor: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’ana) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin...” Yüce Rabbimiz bizlere bu uyarının ardından, birlik ve beraberliğin ihmal edilmemesini ise þu ayetle hatırlatmaktadır: “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düþenler gibi olmayın. İþte onlar için büyük bir azap vardır.” Bu nedenle, Tek bir Allah’a, aynı Peygambere ve aynı Kur’an’a inanmıþ olan Müslümanların, “Birlikte rahmet vardır” ilkesiyle hareket etmeleri, asla bölünüp paralanmamaları gerekir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimde þöyle buyur-maktadır: “İþte bu, benim dosdoğru yolum-dur. Artık ona uyun. Baþka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip, O’nun yolundan ayırır. İþte size bun-ları Allah sakınasınız diye emretti.”

Muhterem Müminler!

Bir toplumda, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaþayan herkese bir takım görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþında, fertlerin kendi çıkarlarını bir yana bırakıp, milletinin çıkarlarını ön plana alarak bunların gerçekleþmesi için çalıþması gelir. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı, yaþadığı toplumu için istenilen fedakârlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur, sükûn ve güven vardır. Aksi takdirde birlik ve beraberlik, dirlik ve huzur bozulur, güven sarsılır.

İslam, kiþinin, sadece kendini ve kendi menfaatini düþünmesine karþı çıkmıþtır. Tarihte pek çok acı örneklere þahit olunduğu gibi, birlik ve beraberlikten uzak, sadece kendi þahsi çıkarları peþinde koþmayı adet haline getiren fertlerin oluþturduğu toplumlar, bu yanlıþın bedelini, ağır bir þekilde, tarih sahnesinden çekilerek ödemiþlerdir.

Aziz Kardeþlerim,
Unutmayalım ki, toplumları ayakta tutan, birlik ve beraberliktir. Bunun zıddı olan tefrika ise, toplumu içten içe yiyerek, temelden çökmelerine neden olur. Bu nedenle toplumu birleþtiren, barıþ ve güven ortamını sağlayan tek yol, milli ve manevi birlik anlayıþı içinde yardımlaþma ve dayanıþmayı sağlamaktır.

Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak milli ve manevi hasletlerimizi koruyarak bugüne kadar varlığımızı sürdürebilmiþsek, bizim tek silahımız olan birlik ve beraberliğimizle olmuþtur. İþte önümüzdeki Pazar günü de Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak, böyle bir sınavla karþı karþıyayız. Batı Trakya’da bizim tek siyasi oluþumumuz olan Dostluk, Eþitlik ve Barıþ Partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katıldığını hepimiz biliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göster-mek, sesimizi tüm dünyaya duyurmak için hepimiz el ele verip oyumuzu DEB Partisine kullanmamız milli ve dini bir vecibemizdir.

Bir de eyalet ve belediyelerde ikinci haftaya kalan kardeþlerimize baþarılar dilerken, gösterdiğimiz birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu vesileyle önümüzdeki Pazar akþamı idrak edeceğimiz Miraç Kandilinizi tebrik eder, birlik ve dirliğe vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.

Hutbemi Allah Resulü (sav)’nün, huzurlu ahlaklı bir toplum yapısını en güzel þekilde yansıtan þu mübarek sözleriyle bitiriyorum: “Müslüman müslümanın kardeþidir….. O halde Birbirinize buğz etmeyin. Birbirini-ze sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeþ olun.”


Share |
Bu yazı 3488 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017